Cea mai puternică româncă din lume. Are pe mână miliarde de euro şi gestionează afaceri pe trei continente cu zeci de mii de angajaţi

0
207

Cea mai puter­ni­că român­că din lume. Are pe mână mili­ar­de de euro…

Angela Cretu

Afa­ceri de câte­va mili­ar­de de euro stau în mâi­ni­le Ange­lei Cre­ţu, numi­tă tot în 2011 direc­tor gene­ral al fili­a­lei Avon din Rusia, în cadrul celei unei ample reor­ga­ni­zări a con­du­ce­rii com­pa­niei ame­ri­ca­ne cu acti­vi­tă­ţi în vân­ză­ri­le direc­te de pro­du­se cos­me­ti­ce. În febru­a­rie 2015, Ange­lei Cre­ţu i s‑au extins atri­bu­ţi­i­le, fiind numi­tă şi direc­tor gene­ral pen­tru Tur­cia, dar şi vice­preşe­din­te în Afri­ca şi Orien­tul Mij­lo­ciu, deve­nind una din­tre cele mai bine plăti­te român­ce din isto­rie şi cea mai bine pozi­ţio­na­tă român­că expa­tri­a­tă la momen­tul actu­al.

Ea a lucrea­ză pen­tru Avon din 1999 şi în câţi­va ani a pre­lu­at con­du­ce­rea ope­ra­ţiu­ni­lor de pe pia­ţa din Româ­nia, fun­cţie pe care a ocupat‑o patru ani şi jumă­ta­te. În ulti­ma par­te a man­da­tu­lui de con­du­ce­re a Avon Româ­nia se ocu­pa şi de coor­do­na­rea pe plan regio­nal (zece ţări) a ope­ra­ţiu­ni­lor com­pa­niei. Absol­ven­tă a Facul­tă­ţii de Ciber­ne­ti­că, Sta­tis­ti­că şi Infor­ma­ti­că Eco­no­mi­că din cadrul ASE, Cre­ţu a urmat şi cur­su­ri­le unui pro­gram de edu­ca­ţie mana­ge­ri­a­lă în cadrul Lon­don Scho­ol of Eco­no­mics.

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI. 25.03.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply