Asociaţia Municipiilor cere taxe pentru localurile cu jocuri de noroc sau care vând alcool noaptea

0
237

Aso­ci­a­ţia Muni­ci­pi­i­lor din Româ­nia (AMR) pro­pu­ne, în con­tex­tul dez­ba­te­ri­lor pri­vind Codul Fis­cal, posi­bi­li­ta­tea sta­bi­li­rii de poli­tici fis­ca­le adap­ta­te fie­că­rei loca­li­tă­ţi, dar şi intro­du­ce­rea de taxe spe­ci­a­le pen­tru vân­za­rea de alco­ol pe tim­pul nopţii şi pen­tru loca­lu­ri­le cu jocuri de noroc.

Blackjack

Aso­ci­a­ţia Muni­ci­pi­i­lor cere taxe pen­tru loca­lu­ri­le cu jocuri de noroc sau care vând alco­ol noap­tea (Ima­gi­ne: Shut­ter­sto­ck).

AMR a pre­zen­tat, luni, o serie de pro­pu­neri pen­tru modi­fi­ca­rea Codu­lui Fis­cal, pre­ci­zând că adop­ta­rea aces­to­ra ar duce la cre­ş­te­rea auto­no­mi­ei loca­le, la cre­a­rea con­di­ţi­i­lor pen­tru o bună guver­na­re la nivel local şi la cre­ş­te­rea rolu­lui ora­şe­lor.

Preşe­din­te­le exe­cu­tiv AMR, Ilie Gavril Bolo­jan, a decla­rat că, în ceea ce pri­veş­te cre­ş­te­rea auto­no­mi­ei loca­le, exis­tă un inte­res pri­vind modul în care o auto­ri­ta­te loca­lă poa­te sta­bili impo­zi­te­le în mod inde­pen­dent, dar şi pri­vind trans­for­ma­rea veni­tu­ri­lor loca­le, în dau­na trans­fe­ru­ri­lor de la nivel guver­na­men­tal, în pri­ma sur­să de venit.

Din punct de vede­re al asi­gu­ră­rii con­di­ţi­i­lor pen­tru o bună guver­na­re, AMR susţi­ne ca resur­se­le să rămâ­nă în pro­porţie mai mare în loca­li­ta­tea de unde ele se gene­rea­ză, dând ast­fel posi­bi­li­ta­tea adop­tă­rii de măsuri fis­ca­le pen­tru poli­tici publi­ce efi­cien­te”, a ară­tat preşe­din­te­le exe­cu­tiv al AMR, pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Ora­dea.

Mai mult, pe mediafax.ro, Marti, 10.03.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply