Se caută ECONOMIST şi REGISTRATOR MEDICAL pentru SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA

0
538

farmec.ro

spitalul_municipal_mangalia_concurs

Spitalul Municipal Mangalia, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

1.  economist II (S) – Compartimentul Statistică Medicală;
2.  registrator medical (M) – Compartimentul Primiri Urgențe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • economist II (S):
  • diplomă de licenţă;
  • 6 luni vechime în specialitate.
 • registrator medical (M):
  • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
  • 6 luni vechime în activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Publicitate https://www.mangalianews.ro/
 • 23 martie 2015, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 31 martie 2015, ora 10.00 – proba scrisă – la Pavilionul Administrativ;
 • 02 aprilie 2015 – proba interviu.

Mai mult, în ziuaconstanta.ro, Luni, 16.03.2015.


piese-auto-mangalia.roLeave a Reply