Vâlcov: Cumpărătorii vor putea reclama magazinele care nu emit bonuri fiscale la un Telverde

0
136

MEDIAFAX: Cum­pă­ră­to­rii pot recla­ma comer­ci­anţii care nu emit bon fis­cal, la un număr de tele­fon pus la dis­po­zi­ţie de Fisc, care va fi afi­şat obli­ga­to­riu în maga­zi­ne de la 1 mar­tie, ANAF urmând să veri­fi­ce acti­vi­ta­tea fir­me­lor care au emis bonu­ri­le câş­ti­gă­toa­re la lote­ria fis­ca­lă.

Facturi

Vâl­cov: Cum­pă­ră­to­rii vor putea recla­ma maga­zi­ne­le care nu emit bonuri fis­ca­le la un Tel­ver­de (Ima­gi­ne: Shut­ter­sto­ck).

Maga­zi­ne­le vor avea obli­ga­ţia, de la 1 mar­tie, să deţi­nă la vede­re un afiş infor­ma­tiv cu un număr de tele­fon la care cum­pă­ră­to­rii pot recla­ma nee­mi­te­rea unui bon fis­cal pen­tru pro­du­sul ach­zii­ţio­nat. Ape­lul la numă­rul de tele­fon pus la dis­po­zi­ţie de ANAF este gra­tu­it.

Auto­ri­tă­ţi­le vor pune la dis­po­zi­ţie un Tel­ver­de la care veţi suna. La acel Tel­ver­de va răs­pun­de o per­soa­nă sau un repre­zen­tant care vă va dire­cţio­na mai depar­te. O echi­pă a ANAF care ori atunci, ori când tim­pul îi va per­mi­te, vă va lua toa­te date­le de con­tact, deja are ziua şi ora. Dacă maga­zi­nul de unde vă cum­pă­ra­ţi o pere­che de pan­tofi de 300 de lei, de exem­plu, va avea emis îna­in­te de data şi ora la care suna­ţi un bon fis­cal de 300 de lei, atunci va avea o pro­ble­mă”, a decla­rat dumi­ni­că minis­trul Finanţe­lor, Dari­us Vâl­cov, la Rea­li­ta­tea TV.

El a ară­tat că numă­rul este deja sta­bi­lit, însă a pre­ci­zat că nu l‑a reţi­nut pen­tru a‑l comu­ni­ca. Aces­ta este sta­bi­lit prin ordin de minis­tru, pre­cum şi mode­lul afi­şu­lui care va fi pre­zen­tat în maga­zi­ne.

Cum­pă­ră­to­rii tre­bu­ie să anu­nţe la tele­fon loca­ţia de unde achi­zi­ţio­nea­ză pro­du­sul pen­tru care comer­ci­an­tul refu­ză să emi­tă bon fis­cal, fiind înre­gis­tra­tă auto­mat data şi ora ape­lu­lui.

Pe de altă par­te, minis­trul a pre­ci­zat că, pen­tru bonu­ri­le câş­ti­gă­toa­re la lote­ria fis­ca­lă, ANAF va veri­fi­ca vali­di­ta­tea bonu­ri­lor la fir­me­le emi­ten­te, dar şi acti­vi­ta­tea fir­mei res­pec­ti­ve.

Este o ves­te foar­te bună pen­tru cel care are bonul câş­ti­gă­tor, dar nu tre­bu­ie să ascund că aceas­tă lote­rie are şi o par­te care ne va duce spre un con­trol mai amă­nu­nţit, pen­tru că fir­ma care l‑a emis va pri­mi şi dum­nea­ei în dar un con­trol de la inspec­to­rii ANAF pen­tru a veri­fi­ca dacă acel bon este în regu­lă şi este valid. Prac­tic vor fi 100 de noro­coşi, să spu­nem, dar vor fi şi 100 de fir­me care vor fi con­tro­la­te, cele care au emis aces­te bonuri. Şi dacă tot mer­gem să vedem dacă este valid, vom face şi un con­trol al acti­vi­tă­ţii ace­lei fir­me”, a spus Vâl­cov.

Mai mult, pe mediafax.ro, Luni, 09.02.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele