TVA s‑ar putea micşora de la jumătatea acestui an, fiind luată în calcul chiar o cotă de 20%

0
200

ponta-valcov-evz

TVA s‑ar putea micşo­ra de la jumă­ta­tea aces­tui an, fiind lua­tă în cal­cul chiar o cotă de 20%. Para­do­xal, pră­bu­şi­rea înca­să­ri­lor la buget, dub­la­tă de inca­pa­ci­ta­tea guver­nu­lui de a chel­tui inves­tind pro­duc­tiv în eco­no­mie, des­chi­de calea pen­tru redu­ce­rea taxei. Medi­ul pri­vat ar rămâ­ne, ast­fel, cu resur­se dacă sta­tul tot se dove­deş­te nepu­tin­cios.

Redu­ce­rea TVA de la 24 la 19% este o deci­zie poli­ti­că, aşa cum a fost şi majo­ra­rea sa în urmă cu cinci ani. Toa­te date­le pri­vind înca­să­ri­le buge­tu­lui şi răsfrân­ge­rea aces­tei poveri asu­pra mediu­lui pri­vat pro­bea­ză că măsu­ra din 2010 a fost o eroa­re, că nu a avut nici­de­cum o fun­damen­ta­re şi un par­curs care să‑i pro­be­ze via­bi­li­ta­tea eco­no­mi­că.

Dimi­nu­a­rea TVA poa­te fi susţi­nu­tă de două argu­men­te. Pri­mul motiv este că TVA de 24% şi‑a epu­i­zat efec­tul pozi­tiv pen­tru înca­sări şi a deve­nit, în ulti­mul an, noci­vă inclu­siv pen­tru buget, după cum reie­se din date­le Minis­te­ru­lui de Finanţe. Iar al doi­lea este că guver­nul nu are capa­ci­ta­tea să chel­tu­ias­că pen­tru inves­ti­ţii, acu­mulând bani în buget pe care îi virea­ză, even­tu­al, spre măsuri soci­a­le, aşa cum s‑a întâm­plat în toam­na anu­lui tre­cut. În aces­te con­di­ţii, dimi­nu­a­rea taxei ar reca­pi­ta­li­za medi­ul pri­vat, dându‑i resur­se de inves­ti­ţii. Guver­nul ar da un impuls eco­no­mi­ei pe care a dove­dit, deja, că nu o poa­te aju­ta cu mari inves­ti­ţii, aşa cum pla­ni­fi­ca.

Majo­ra­rea TVA a sufo­cat eco­no­mia

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI. 09.02.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply