Tatăl Nostru în limba celtă, asemănare izbitoare cu limba română!

0
112
Booking.com

chamberlayne

La sfâr­și­tul seco­lu­lui al XIX-lea, Bogdan Petri­cei­cu Haș­deu  des­co­pe­rea, într-o lucra­re a a unui isto­ric bri­ta­nic, rugă­ciu­nea Tatăl nos­tru în dia­lec­tul cel­tic din Pro­vin­cia Wales din Anglia.

rugaciune_celtica

Iată tex­tul ace­lei rugă­ciuni:

Poe­rin­the­le nos­tru cela ce esti en cheri / Svint­zas case nume­le Teu / Vie empe­ret­zia Ta / Faco­e­sa voe Ta en tzer ase si pre poe­ment / Poe­ne noas­tre tza­fo­et­zi­oa­ce doe noa­oe astezi / Si lase noa­oe dato­rii le noas­tre, cum si noi se loe­so­em dator­ni­ci­lor nos­tri. / Si nu dut­ze pre noi la ispi­ti­re / Tze ne men­tu­es­te pre  noi de vil­cli­a­nul. Amin”.

Un con­tem­po­ran al lui Haș­deu, isto­ri­cul maghiar Samuil Köles­cri, citind și el lucra­rea isto­ri­cu­lui englez, a fost șocat de ase­mă­na­rea dia­lec­tu­lui cel­tic cu lim­ba româ­nă. El i-a tri­mis o epis­to­lă medi­cu­lui englez Woo­dward, comu­ni­cân­du-i, emo­țio­nat, marea lui des­co­pe­ri­re: „Româ­nii de la Dună­re și Cel­ții din Wales vor­besc una și ace­eași lim­bă”, potri­vit certitudinea.ro.

Nume­le isto­ri­cu­lui bri­ta­nic des­co­pe­rit de B.P. Haș­deu și  Samuil Köles­cri este John Cham­ber­la­y­ne (1666–1723), scri­i­tor, tra­du­că­tor și mem­bru al Soci­e­tă­ții Rega­le. Lucra­rea sa, în care a fost des­co­pe­ri­tă rugă­ciu­nea „Tatăl nos­tru” în lim­ba cel­tă, se numeș­te „Ora­tio Domi­ni­ca In Diver­sas Omni­um Fere Gen­ti­um Lin­gu­as Ver­sa Et Pro­priis Cujusque Lin­gu­ae Cha­rac­te­ri­bus Expres­sa” și a fost publi­ca­tă la Amster­dam,  în 1715.

chamberlayne2

Con­ti­nu­a­rea, AICI.

26.02.2015.

piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele