Plătim curentul de trei ori mai mult decât prețul de producție

0
227

curentul electric

Cum împovărează statul consumatorii, dar protejează marile companii

Fac­tu­ri­le la ener­gia elec­tri­că scurt­cir­cu­i­tea­ză Româ­nia. Afa­ceri de mili­ar­de de euro se deru­lea­ză în para­lel cu rea­li­ta­tea din sate­le care stau şi acum la lumi­na lumâ­nă­rii. Pene­le de curent sunt de zece ori mai nume­roa­se decât în ţări­le din ves­tul Euro­pei, de aco­lo de unde vin fir­me­le care se ocu­pă de reţe­le­le de dis­tri­bu­ţie.

Deşi ener­gia elec­tri­că este una din cele mai impor­tan­te resur­se ale Româ­ni­ei, con­su­ma­to­rii nu se pot bucu­ra de ea: de la pro­du­că­tor până la pri­ză, preţul elec­tri­ci­tă­ţii cre­ş­te de pes­te trei ori.

Des­pre cum împo­vă­rea­ză sta­tul con­su­ma­to­rii, dar pro­te­jea­ză mari­le com­pa­nii din acest dome­niu aflați la Digi24, într-un mate­ri­al din cadrul cam­pa­niei „Româ­nia cu înce­ti­ni­to­rul”.

Con­su­ma­to­rii cas­nici achi­tă nota de pla­tă pen­tru sis­te­mul ener­ge­tic, adus în pra­gul blo­ca­ju­lui prin deci­zi­i­le lua­te în ulti­mii 25 de ani.

Lip­sa unei stra­te­gii guver­na­men­ta­le a trans­for­mat sis­te­mul con­stru­it în comu­nism într-un mamut ine­fi­cient.

Fac­tu­ra se tri­plea­ză din cen­tra­lă până la con­su­ma­tor. Totu­şi, putem pro­du­ce ener­gie elec­tri­că pen­tru încă două ţări de mări­mea Româ­ni­ei. Stăm cu cen­tra­le­le închi­se, pen­tru că reţe­le­le nu per­mit expor­tul în can­ti­tă­ţi mari. Pen­tru inves­ti­ţi­i­le şi taxe­le gira­te de ulti­me­le guver­ne, plătim fie­ca­re din­tre noi.

Sunt zile când nu putem lucra, venim de poma­nă la ser­vi­ciu pen­tru că depin­dem de acest com­pu­ter. După o între­ru­pe­re de curent, acest tele­vi­zor s‑o ars şi n‑am mai avut ce face cu el”, se plân­ge Vasi­le Sto­ica, un pro­pri­e­tar din Iași.

Fie­ca­re român petre­ce anu­al, în medie, 11 ore în bez­nă. Pene­le de curent sunt de zece ori mai lungi decât în ţări­le ves­ti­ce. Auto­ri­tă­ţi­le ridi­că din umeri. Com­pa­ni­i­le de dis­tri­bu­ţie a ener­gi­ei pro­mit inves­ti­ţii.

Con­ti­nu­a­rea, pe digi24.ro. (12.02.2015).

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply