MITING LA BUCUREŞTI. Aproximativ 600 de poliţişti locali, inclusiv din Constanţa și Mangalia, vor protesta în Piaţa Constituţiei

0
153

pro lex sigla

Sin­di­ca­tul Pro Lex nu este de acord cu noi tăieri din drep­tu­ri­le sala­ri­a­le şi orga­ni­zea­ză miting de pro­test în data de 16 febru­a­rie, între ore­le 13.00 — 15.00, în Bucu­reşti, Pia­ţa Con­sti­tu­ţi­ei, în faţa sediu­lui Minis­te­ru­lui Dezvol­tă­rii Regio­na­le şi Admi­nis­tra­ţi­ei Publi­ce.

Dacă nu rea­cţio­năm uni­ţi şi pier­dem aceas­tă oport­u­ni­ta­te de a ne apă­ra drep­tu­ri­le care ni se cuvin, accep­tând să fim dis­cri­mi­na­ţi faţă de cole­gii din sec­to­rul de apă­ra­re naţio­na­lă, ordi­ne publi­că şi sigu­ranţă naţio­na­lă, înseam­nă că accep­tăm că ris­cu­ri­le asu­pra vieţii, inte­gri­tă­ţii şi liber­tă­ţii noas­tre în înde­pli­ni­rea atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu au preţul de 700 lei (sala­ri­ul mediu al unui poli­ţist local).

Pro Lex soli­ci­tă:

  1. Adop­ta­rea unei Hotă­râri de Guvern pri­vind sta­bi­li­rea meto­do­lo­gi­ei și a regu­li­lor de apli­ca­re a nor­mei de hra­nă, care să pre­va­dă nor­ma de hra­nă nr. 6, cal­cu­la­tă pe zile calen­da­ris­ti­ce;
  2. Pre­lun­gi­rea ter­me­ne­lor sta­bi­li­te pen­tru for­ma­rea ini­ţi­a­lă a poli­ţi­ş­ti­lor locali în uni­tă­ţi­le de învă­ţământ din cadrul Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne;
  3. Regle­men­ta­rea modu­lui de înca­dra­re a locu­ri­lor de mun­că şi acti­vi­tă­ţi­lor în con­di­ţii deo­se­bi­te, spe­ci­a­le sau alte con­di­ţii de mun­că pen­tru poli­ţi­ş­tii locali;
  4. Mai mulţi poli­ţi­şti cu atri­bu­ţii în dome­ni­ul ordi­nii şi sigu­ranţei publi­ce.”, este o par­te din mesa­jul pos­tat de repre­zen­tanţii Pro lex pe site-ul sin­di­ca­tu­lui.

Con­form vice­preşe­din­te­lui Sin­di­ca­tu­lui Naţio­nal al Poli­ţi­ş­ti­lor şi Vameşi­lor “Pro lex”, Con­stan­tin Fili­mon, de la Poli­ţia Loca­lă Con­stanţa şi.au anu­nţat par­ti­ci­pa­rea apro­xi­ma­tiv 60 de poli­ţi­şti. De ase­me­nea, şi din cadrul Poli­ţi­ei Loca­le Man­ga­lia, 40 de agenţi au anu­nţat că se vor ală­tu­ra aces­tei acţiuni, cei din urmă fiind şi mem­brii ai sin­di­ca­tu­lui. Tot­o­da­tă, şi-au anu­nţat par­ti­ci­pa­rea poli­ţi­şti din Iaşi, Târ­gu Jiu, Câm­pu­lung Mus­cel, Pra­ho­va, Roman, Vaslui. Con­form esti­mă­ri­lor, apro­xi­ma­tiv 600 de per­soa­ne vor par­ti­ci­pa la acest miting.

Con­ti­nu­a­rea, AICI. Luni, 16.02.2015.

https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele