MANGALIA 20, un TOP al personalităților locale. Episodul 3: Arte plastice — Pictură

0
1559

Mangalia20montajfoto

MANGALIA 20 – Un TOP al personalităților locale

- episodul 3 -
Anul acesta se împlinesc 20 DE ANI de când orașul Mangalia a fost declarat municipiu (1995 — 2015).

Cu acest pri­lej, redac­ția zia­ru­lui onli­ne www.MangaliaNews.ro a lan­sat Topul per­so­na­li­tă­ți­lor loca­leMANGALIA TOP 20”. Au tre­cut, așa­dar, 20 de ani de când Man­ga­lia este muni­ci­piu; noi am ales pen­tru a punc­ta acest eve­ni­ment 20 de dome­nii în care s‑au afir­mat con­ci­ta­di­nii noș­tri, de‑a lun­gul vre­mii, încer­când, tot­o­da­tă să “upda­tămMono­gra­fia “Man­ga­lia în pagi­ni­le vre­mii”, scri­să în 2007 de Aure­lia și Ale­xan­dru Lăpușan.

Arti­co­lul ante­ri­or a cuprins dome­ni­ul ARHEOLOGIE — Muze­ul Cal­la­tis, gene­ra­ția actu­a­lă. Con­ti­nu­ăm astăzi cu epi­so­dul 3:

ARTE PLASTICE – PICTURĂ:

Ion ȚUCULESCU, Nico­lae TONITZA, Francisc ȘIRATO, Ște­fan DIMITRESCU, Oscar HAN, mari pic­tori români, au imor­ta­li­zat Man­ga­lia pe pân­ze­le lor, în peri­oa­da inter­be­li­că.

Pic­turi rea­li­za­te la Man­ga­lia de Ion ȚUCULESCU:

Ion-Tuculescu - Peisaj de primăvară la Mangaliaion-tuculescu-adevar-si-poezie-la-mangaliaion-tuculescu-la-malul-marii-mangalia-vecheion-tuculescu-marea-la mangaliaIon-Tuculescu-Marina la Mangaliaion-tuculescu-peisaj-la-mangalia-1943ion-tuculescu-primavara-la-mangalia


Nicolae TONITZA:

nicolae tonitza casa la mangalianicolae tonitza plaja mangaliaNicolae_Tonitza_-_Acoperisuri_la_MangaliaFrancisc ȘIRATO, Ștefan DIMITRESCU, Gheorghe Petrașcu, Oscar HAN:

Francisc Sirato-strada la mangalia

Stefan DIMITRESCU-Case-la-mangalia-1925

gheorghe petrascu geamie la mangaliaOscar HAN-statuia_eminescu-faleza cazino constanta


Din­tre plas­ti­cie­nii man­ga­li­eni, sunt men­țio­nați în Mono­gra­fia Man­ga­lia în scri­e­ri­le vre­mii” urmă­to­rii:

- pic­to­rul Petre BEDIVAN, năs­cut în data de 15 iunie 1928 la Cal­i­a­cra, dece­dat, 19 febru­a­rie 1982. Din anul 1940, a tră­it la Man­ga­lia. Stu­dii: Insti­tu­tul de Arte Plas­ti­ce “Nico­lae Gri­go­res­cu” din Bucu­reşti, 1947–1953. Mem­bru al UAP din 1954. Expo­zi­ţii în peri­oa­da 1953–1980, în ţară şi stră­i­nă­ta­te.


Lucia Demetriade Bălăcescu

Man­ga­lia veche” de Lucia Deme­tri­a­de Bălă­ces­cu:

mangalia-veche-lucia-balacescu

Dato­ri­tă artei sale, Lucia Deme­tri­a­de Bălă­ces­cu se situ­ea­ză în rân­dul mari­lor pic­tori ai peri­oa­dei inter­be­li­ce. Năs­cu­tă în anul 1895, la Bucu­reşti, Lucia Deme­tri­a­de Bălă­ces­cu a fost aproa­pe de pic­tu­ră încă de mic copil, când a urmat cur­suri cu pro­fe­so­rii Lui­sa Sil­be­ring şi Fritz Gil­si. După ce a des­chis pri­ma expo­zi­ţie per­so­na­lă la Bucu­reşti, a ple­cat la Paris pen­tru a urma cur­su­ri­le unor aca­de­mii de pres­ti­giu. În 1923, s‑a reîn­tors în ţară şi a rea­li­zat ilus­tra­ţii pen­tru cărţi şi dife­ri­te zia­re.

Ule­iul pe car­ton, sem­nat şi datat în par­tea din dreap­ta jos, „Man­ga­lia veche”, înfă­ţi­şea­ză aspec­te­le pano­ra­mi­ce ale ora­şu­lui cu ace­la­şi nume, sub­li­ni­a­te cu umor. Tine­rei bur­ghe­ze, ce poar­tă hai­ne occi­den­ta­le şi care pri­veş­te de la bal­co­nul came­rei sale, i se opu­ne feme­ia în port popu­lar, cu ie. Arhi­tec­tu­ri­le, gră­di­ni­le şi per­so­na­je­le sunt com­pu­se în mod ine­dit şi cu un colo­rit viu. Pei­sa­je­le cita­di­ne repre­zin­tă pen­tru artis­tă pri­le­jul res­ti­tu­i­rii ima­gi­nii fizi­ce şi mora­le a unei epoci. (Arti­col pre­lu­at din Ziua de Con­stan­ta, 04.08.2014). Sur­sa foto: wikiart.org


Ion BITZAN, pictor.

ion_bitzan

Năs­cut la 23 august 1924 în comu­na Lima­nu, a dece­dat la 15 sep­tem­brie 1997 la Bucu­rești. Urmea­ză cur­su­ri­le Aca­de­mi­ei de Arte Fru­moa­se din Bucu­rești, în peri­oa­da 1945–1951. Ion Bit­zan este cunos­cut ca pic­tor, gra­fi­cian, gra­vor, desig­ner.

A stră­lu­cit în toa­te dome­ni­i­le arte­lor plas­ti­ce. A des­fă­șu­rat o impre­sio­nan­tă acti­vi­ta­te didac­ti­că, ajun­gând pro­fe­sor și decan al Facul­tă­ții de Asr­te Deco­ra­ti­ve. A fost Visi­ting Pro­fes­sor al Aca­de­mi­i­lor de Artă din new York, Washin­gton, San Franci­sco, Phi­la­del­phia.

Cri­ti­cul de artă Flori­ca Cru­ce­ru afir­mă:

Ar fi meritat ca astăzi, să existe un Muzeu Ion Bitzan la Limanu, ca semn al unui firesc omagiu adus artistului de către ai săi…”.

ion-bitzan-mapion-bitzan-the-banquet-1994


Ștefan (Stephan) ELEUTHERIADES,

arhi­tect, pic­tor, gra­fi­cian, ese­i­st, năs­cut la Man­ga­lia, în sep­tem­brie 1922. În 1951 emi­grea­ză în Gre­cia, apoi se sta­bi­leș­te în Bra­zi­lia. Dra­gos­tea pen­tru Man­ga­lia l‑a urmă­rit toa­tă via­ța, ori­cât de depar­te a fost de oră­șe­lul de la malul Mării Negre. A absol­vit Facul­ta­tea de Arhi­tec­tu­ră din Bucu­reşti cu pro­iec­tul de diplo­mă “Un sate­lit bal­near la Man­ga­lia”, con­dus de pro­fe­so­rul Dui­liu Mar­cu (1948). Ver­ni­sa­jul pri­mei expo­zi­ţii de pic­tu­ră are loc la Bucu­reşti, în anul 1946.

Ștefan ELEUTHERIADES-Mangaliafalezasiplaja
După tot felul de pri­va­ţiuni, tatăl ares­tat, con­fis­ca­rea ave­rii, Şte­fan Ele­u­the­ri­a­des reu­şeş­te să pără­seas­că Româ­nia, la 2 decem­brie 1950. Se sta­bi­leş­te, în 1951, la Rio de Janei­ro, Bra­zi­lia, unde îşi prac­ti­că mese­ria de arhi­tect, con­ti­nu­ân­du-şi în para­lel mun­ca la şeva­let. Ca arhi­tect, s‑a remar­cat la mai mul­te con­cur­suri bra­zi­li­e­ne şi inter­na­ţio­na­le.

Ștefan ELEUTHERIADESSE-dinGradinaCasei

Pe data 5 decem­brie 2000, Preşe­din­te­le de atunci al Româ­ni­ei Emil Con­stan­ti­ne­scu, i‑a con­fe­rit Ordi­nul Naţio­nal „Pen­tru Merit”, în grad de ofi­ţer, iar în 2003, Uni­ver­si­ta­tea de Arhi­tec­tu­ră şi Urba­nism, „Ion Min­cu” i‑a acor­dat Diplo­ma „Bene Meren­ti”.

Stefan ELEUTHERIADES-str Mircea cel Batran in Mangalia

Par­ti­ci­pă la nenu­mă­ra­te expo­zi­ţii indi­vi­du­a­le şi colec­ti­ve, la Bucu­reşti și în gale­ri­i­le de artă din  Rio de Janei­ro.

(Sur­sa: http://www.alternativaonline.ca/StephanEleutheriades.html).

Mangalia-In memoriam-Ștefan ELEUTHERIADES

stephan-eleutheriades-elisabeta-moritakis-2001

Vezi și: Un artist din Bra­zi­lia, cea mai bună car­te de vizi­tă a Man­ga­li­ei. Cum este pro­mo­vat pes­te hota­re ora­șul de la malul mării!

http://www.reporterntv.ro/stire/mangalia-promovata-din-amintiri


Traian MARINESCU, pictor.

traian-marinescu1

Năs­cut la 15 iunie 1935 la Man­ga­lia, a lucrat în cel mai diver­se teh­nici, dar, cel mai mult a pic­tat mari­ne, sute de pân­ze care au adu­nat în ele culo­ri­le mării, dar şi gra­fi­că — a ilus­trat nume­roa­se volu­me de ver­suri şi pro­ză -, sculp­tu­ră şi arte deco­ra­ti­ve. A tre­cut în nefi­inţă pe data de 7 august 2002.

traian-marinescu2


În episodul viitor (4): ARTE PLASTICE – PICTURĂ, GRAFICĂ, SCULPTURĂ, CRITICĂ DE ARTĂ

Sur­se docu­men­ta­re: 

  • Mono­gra­fia „Man­ga­lia în pagi­ni­le vre­mii”, autori Aure­lia și Ale­xan­dru Lăpușan, Edi­tu­ra Dobro­gea, 2007;
  • Site-ul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis din Man­ga­lia,
  • Alte sur­se: Inter­net, rețe­le de soci­a­li­za­re.

Montaj foto titlu: Pic­tu­ra „Man­ga­lia veche”, 1945, Lucia Deme­tri­a­de Bălă­ces­cu și Man­ga­lia, sen­sul gira­to­riu, foto­gra­fie actu­a­lă.


MangaliaNews.ro, 25.02.2015.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele