Gaze de șist: Chevron renunță la proiectele din România!

0
316

chevron_extractie_gaze_sist

Com­pa­nia Che­vron renun­ță la pro­iec­te­le din Româ­nia pri­vind explo­ra­rea gazu­lui de șist, potri­vit Wall Stre­et Jour­nal. Anun­țul ame­ri­ca­ni­lor, care acum trei săp­tămâni s‑au retras din Polo­nia, nu este înso­țit de o expli­ca­ție, însă era unul ușor anti­ci­pa­bil având în vede­re evo­lu­ția pie­ței ener­ge­ti­ce și decla­ra­ți­i­le deci­den­ți­lor poli­tici.

Potri­vit zia­ru­lui ame­ri­can, anun­țul a fost făcut de un pur­tă­tor de cuvânt.

Pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta, care luna aceas­ta a fost în Sta­te­le Uni­te cu sco­pul decla­rat de a atra­ge inves­ti­tori, a par­ti­ci­pat la o masă rot­un­dă la care au venit mai mul­te fir­me ame­ri­ca­ne, prin­tre care și Che­vron, trans­mi­te Digi 24.

Anul tre­cut, Che­vron a pus capăt acor­du­ri­lor lega­te de gaze­le de șist și din Litu­a­nia și Ucrai­na.

Într-un comu­ni­cat de pre­să emis la sfâr­și­tul lunii ianu­a­rie, Che­vron ară­ta că nu va con­ti­nua ope­ra­țiu­ni­le în Polo­nia “din moment ce oport­u­ni­tă­ți­le de aici nu mai sunt într‑o com­pe­ti­ție favo­ra­bi­lă cu alte oport­u­ni­tăți din por­to­fo­li­ul glo­bal al Che­vron”. Com­pa­nia pre­ci­za la acel moment că ana­li­zea­ză în con­ti­nu­a­re rezul­ta­te­le pros­pec­țiu­ni­lor din Româ­nia.

Mai mult, AICI. 21.02.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply