CJC reia programul „Consumăm produse româneşti“

0
219

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa reia pro­gra­mul „Con­su­măm pro­du­se româ­neşti“.

Dura­ta pro­gra­mu­lui este de patru ani (2015–2019), iar valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui este de 1,25 mili­oa­ne de euro, finanţa­rea pro­gra­mu­lui fiind asi­gu­ra­tă de CJC. Aşa cum ară­ta ini­ţi­a­to­rul pro­gra­mu­lui, preşe­din­te­le CJC, Nicu­şor Con­stan­ti­ne­scu, în ulti­mii ani, pro­du­ce­rea legu­me­lor în câmp a deve­nit nesi­gu­ră din cau­za acci­den­te­lor cli­ma­ti­ce (inun­da­ţii, grin­di­nă, bru­mă etc.) în urma schim­bă­ri­lor mete­o­ro­lo­gi­ce a tre­ce­rii trep­ta­te dar sigu­re la anul cu două ano­tim­puri. De ace­ea, se impu­ne orien­ta­rea pro­du­ce­rii legu­me­lor în spa­ţii pro­te­ja­te, prin mări­rea supra­feţe­lor de sere şi sola­rii.

Sola­ri­i­le din pro­pri­e­ta­tea Con­si­li­u­lui Judeţean vor fi date spre folo­sinţă, pe peri­oa­da deru­lă­rii pro­gra­mu­lui, fami­li­i­lor selec­ta­te de con­si­li­i­le loca­le, care vor răs­pun­de soli­dar de inte­gri­ta­tea sola­ri­i­lor.

Gos­po­dă­ri­i­le care vor bene­fi­cia de acest pro­gram vor pri­mi un solar pen­tru o supra­fa­ţă de cir­ca 80–100 mp, dotat cu insta­la­ţie de iri­ga­re prin picu­ra­re, pla­se de umbri­re pen­tru peri­oa­de­le cu tem­pe­ra­turi ridi­ca­te şi cu mate­ri­al ter­mo­pro­tec­tor pen­tru pro­te­ja­rea cul­tu­ri­lor pe peri­oa­de­le reci ale anu­lui.

În aces­te sola­rii, prin apli­ca­rea teh­no­lo­gi­i­lor de cul­ti­va­re a legu­me­lor se pot obţi­ne trei cul­turi suc­ce­si­ve pe an. Bene­fi­ci­a­rii sola­ri­i­lor vor avea asi­gu­ra­te atât răsa­du­ri­le, cât şi sub­stanţe­le nece­sa­re tra­ta­men­te­lor din tim­pul vege­ta­ţi­ei. Pro­du­cţia obţi­nu­tă în aces­te sola­rii este des­ti­na­tă con­su­mu­lui pro­priu, iar sur­plu­sul obţi­nut se poa­te comer­ci­a­li­za pe pia­ţa libe­ră.

Puterea exemplului

Încu­ra­ja­rea şi spri­ji­ni­rea înfi­inţă­rii de sola­rii în toa­te loca­li­tă­ţi­le judeţu­lui, în curţi­le celor mai gos­po­dari locu­i­tori, vor da un exem­plu pozi­tiv comu­ni­tă­ţi­lor săteşti şi vor duce la cre­ş­te­rea supra­feţe­lor des­ti­na­te pro­du­ce­rii legu­me­lor pen­tru con­su­mul pro­priu, dar şi pen­tru apro­vi­zio­na­rea pieţe­lor ora­şe­lor cu pro­du­se sănă­toa­se româ­neşti. Pute­rea exem­plu­lui stă la baza schim­bă­rii men­ta­li­tă­ţii, încu­ra­ja­rea mun­cii şi ieşi­rea din sta­rea de letar­gie per­sis­ten­tă în via­ţa de la ţară.

Prin încu­ra­ja­rea şi spri­ji­ni­rea pro­du­că­to­ri­lor de legu­me pen­tru cul­tu­ra pro­te­ja­tă se înfăp­tu­iesc trei dezi­de­ra­te, şi anu­me: pro­mo­va­rea spe­ci­i­lor şi soiu­ri­lor de legu­me autoh­to­ne, redu­ce­rea şi chiar eli­mi­na­rea impor­tu­lui, repu­ne­rea în fun­cţiu­ne a cer­ce­tă­rii româ­neşti în dome­niu, în vede­rea creă­rii de soiuri de legu­me care să satis­fa­că pre­fe­rinţe­le con­su­ma­to­ru­lui român, sătul la aceas­tă dată de legu­me­le din import care sunt atră­gă­toa­re, dar nu au gus­tul spe­ci­fic româ­nesc, cu care sun­tem obi­ş­nui­ţi“, a pre­ci­zat şeful admi­nis­tra­ţi­ei judeţe­ne.

În opi­nia sa, încu­ra­ja­rea şi spri­ji­ni­rea înfi­inţă­rii de sola­rii în toa­te loca­li­tă­ţi­le judeţu­lui, în curţi­le celor mai gos­po­dari locu­i­tori, vor da un exem­plu pozi­tiv comu­ni­tă­ţi­lor săteşti şi vor duce la cre­ş­te­rea supra­feţe­lor des­ti­na­te pro­du­ce­rii legu­me­lor pen­tru con­su­mul pro­priu, dar şi pen­tru apro­vi­zio­na­rea pieţe­lor ora­şe­lor.

Obiec­ti­vul prin­ci­pal al aces­tui pro­iect îl con­sti­tu­ie cre­a­rea de punc­te de colec­ta­re în comu­ne, orga­ni­za­rea pieţei de engros, care cu tim­pul va eli­mi­na inter­me­di­a­rii din pieţe, va con­tri­bui la sta­bi­li­rea unor preţuri corec­te, care să mulţu­meas­că atât pro­du­că­to­rul, cât şi con­su­ma­to­rul.

Pen­tru transpu­ne­rea în prac­ti­că a celor expu­se, Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa pro­pu­ne achi­zi­ţio­na­rea de sola­rii, răsa­duri, cât şi sub­stanţe­le nece­sa­re tra­ta­men­te­lor din tim­pul vege­ta­ţi­ei, aces­tea urmând să fie repar­ti­za­te în loca­li­tă­ţi­le din bazi­ne­le legu­mi­co­le con­sa­cra­te din judeţ, sau fie­că­rei loca­li­tă­ţi.

Ali­ce HIRSCH, lideruldeopinie.ro, Joi, 12.02.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply