Chevron pleacă din România. Nu se mai fac explorări la Costineşti şi Vama Veche!

0
114
https://www.mangalianews.ro/

chevron

După ce a făcut atâ­ta vâl­vă, a înve­rşu­nat oame­nii şi i‑a scos în stra­dă, Che­vron plea­că din Con­stanţa şi din ţara noas­tră. Se pare că gigan­tul a renu­nţat la exploa­tă­ri­le de lân­gă Cos­ti­neşti şi Vama Veche şi va extra­ge gaze de şist din alte ţări.

Com­pa­nia Che­vron a anu­nţat că renu­nţă la explo­ra­rea gaze­lor de şist din Româ­nia, la mai puţin de o lună după ce a renu­nţat la explo­ra­rea din Polo­nia.

În 2014, Che­vron Româ­nia a fina­li­zat acti­vi­tă­ţi­le de explo­ra­re a con­ce­siu­nii Bâr­lad, pre­cum şi un stu­diu geo­fi­zic 2‑D rea­li­zat în două din­tre cele trei con­ce­siuni din regiu­nea Dobro­gea. Che­vron Româ­nia con­fir­mă intenţia de a renu­nţa la pla­nu­ri­le sale pen­tru aces­te con­ce­siuni în 2015. Aceas­ta este o deci­zie de afa­ceri lua­tă în urma eva­luă­ri­lor pro­iec­tu­lui din Româ­nia, care nu poa­te con­cu­ra în acest moment într-un mod favo­ra­bil cu alte oport­u­ni­tă­ţi de inves­ti­ţie din por­to­fo­li­ul glo­bal al Che­vron. Rezul­ta­te­le lucră­ri­lor din Româ­nia vor fi pre­da­te ANRM (n.r. — Agenţia Naţio­na­lă pen­tru Resur­se Mine­ra­le) şi vor rămâ­ne în cus­to­dia sta­tu­lui. Con­fi­denţi­a­li­ta­tea infor­ma­ţi­i­lor de acest gen este menţi­nu­tă în con­for­mi­ta­te cu legi­sla­ţia din Româ­nia. Che­vron nu comen­tea­ză şi nu dez­vă­lu­ie cifre de busi­ne­ss”, se ara­tă într-un comu­ni­cat de pre­să trans­mis de repre­zen­tanţii Che­vron.

Rezul­ta­te­le pros­pe­cţiu­ni­lor, ţinu­te la secret

Pros­pe­cţiu­ni­le în zone­le Cos­ti­neşti şi Vama Veche s‑au ter­mi­nat de anul tre­cut, dar rezul­ta­te­le sunt ţinu­te la secret. Repre­zen­tanţii com­pa­niei care au făcut lucră­ri­le pen­tru Che­vron au decla­rat, pen­tru „Cuget Liber”, că pro­iec­tul din blo­cu­ri­le de explo­ra­re Cos­ti­neşti şi Vama Veche a fost înche­iat încă din luna apri­lie 2014. În ce pri­veş­te rezul­ta­te­le explo­ră­ri­lor, toa­te­le date­le sunt la Che­vron, sin­gu­rii care pot să ne ofe­re infor­ma­ţii.

Con­ti­nu­a­rea, în cugetliber.ro, Luni, 23.02.2015.

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele