Aniversare: CS Marea Neagră, 25 de ani de activitate sportivă!

0
291

csmareaneagra

Clu­bul Spor­tiv Marea Nea­gră Con­stanţa — pri­mul club de arte marţi­a­le din judeţ. Luna aceas­ta, gru­pa­rea împli­neş­te 25 de ani de la înfi­inţa­re, iar în toţi aceşti ani, spor­ti­vii legi­ti­ma­ţi au adus nenu­mă­ra­te meda­lii şi repre­zin­tă cu mân­drie ora­şul nos­tru la ori­ce com­pe­ti­ţie la care par­ti­ci­pă. 

Pen­tru o mai bună orga­ni­za­re şi pen­tru a mări aria de sele­cţie, acti­vi­ta­tea spor­ti­vi­lor se desfă-şoa­ră în două săli de sport, la Man­ga­lia şi la Con­stanţa, şi s‑au mai înfi­inţat CS Sha­o­lin Cal­la­tis, la Man­ga­lia, şi CS Pan­da Poar­ta Albă, care sunt fili­a­le, dar orga­ni­za­te ca per­soa­ne juri­di­ce sepa­ra­te. 

De‑a lun­gul celor 25 de ani, spor­ti­vii clu­bu­lui au adus foar­te mul­te meda­lii de la cam­pi­o­na­te­le naţio­na­le şi inter­na­ţio­na­le, iar clu­bul a deve­nit un «brand» în arte­le marţi­a­le din Româ­nia. De ase­me­nea, au fost orga­ni­za­te foar­te mul­te cam­pi­o­na­te, cupe, sta­gii de pre­gă­ti­re, demon­stra­ţii, semi­na­rii, la Con­stanţa şi la Man­ga­lia”, a decla­rat preşe­din­te­le clu­bu­lui, Flo­rin Ior­dă­noa­ia. 

Cum a por­nit aven­tu­ra Pri­mul nume al clu­bu­lui a fost Clu­bul Spor­tiv de Arte Marţi­a­le Marea Nea­gră şi era con­dus de Vasi­le Ploş­ni­ţă, ca preşe­din­te, Flo­rin Ior­dă­noa­ia, vice­preşe­din­te.

Cel din­tâi demers pen­tru înfi­inţa­rea pri­mu­lui club de arte marţi­a­le din judeţ a fost la data de 10.02.1990, când, la Casa Tine­re­tu­lui din Man­ga­lia, a avut loc o şedinţă la care au par­ti­ci­pat Radu Dumi­tru Ale­xan­dru, preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Fron­tu­lui Sal­vă­rii Naţio­na­le din Man­ga­lia, Iri­na Toda­ş­că, direc­tor al Casei Tine­re­tu­lui, Gabrie­la Boţan, orga­ni­za­tor de eve­ni­men­te la Casa Tine­re­tu­lui din Man­ga­lia, Vasi­le Ploş­ni­ţă, ofi­ţer din Mari­na Mili­ta­ră, instruc­tor de Kara­te, cen­tu­ra nea­gră 1 Dan, Flo­rin Ior­dă­noa­ia, ofi­ţer din Mari­na Mili­ta­ră, instruc­tor de Kara­te, cen­tu­ra maro 1 Kyu, Sever Sîn­ge­or­sa­nu, instruc­tor de Kara­te, Daniel Ogrin­jea, instruc­tor de Kara­te şi mai mulţi spor­tivi care se antre­nau la Man­ga­lia, la săli­le de la Casa Tine­re­tu­lui, la Lice­ul „Ion Băne­scu” şi la Cen­trul de Pre­gă­ti­re al Mari­nei Mili­ta­re.

În ianu­a­rie 1990, a fost fon­da­tă Fede­ra­ţia Româ­nă de Arte Marţi­a­le (FRAM), adu­na­re la care au fost pre­zenţi Vasi­le Ploş­ni­ţă şi Flo­rin Ior­dă­noa­ia, care au deve­nit mem­bri fon­da­tori. Clu­bul Spor­tiv de Arte Marţi­a­le Marea Nea­gră a fun­cţio­nat ca fili­a­lă a FRAM până în anul 1991. În sep­tem­brie 1990, Flo­rin Ior­dă­noa­ia s‑a sepa­rat de cei­la­lţi trei instruc­tori şi a con­ti­nu­at acti­vi­ta­tea la secţi­i­le pe care le înfi­inţa­se la Man­ga­lia, Con­stanţa şi Bucu­reşti.

În luna apri­lie 1991, la sedi­ul Lice­u­lui Teo­re­tic „Ovi­di­us” din Con­stanţa, în pre­zenţa mem­bri­lor din cele trei ora­şe, s‑a luat deci­zia înfi­inţă­rii Ligii de Arte Marţi­a­le (LAM) Marea Nea­gră, cu sedi­ul la Man­ga­lia. În luna mai 1991, LAM Marea Nea­gră a obţi­nut per­so­na­li­ta­tea juri­di­că. Clu­bul a reve­nit la nume­le ini­ţi­al de Clu­bul Spor­tiv Marea Nea­gră, în anul 2000, când s‑a reor­ga­ni­zat după con­di­ţi­i­le legii spor­ti­ve (69/2000), iar sedi­ul juri­dic a fost mutat la Con­stanţa.

Mai mult, în cugetliber.ro, Joi, 12.02.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele