Alexandru Mazăre se alătură lui Geoană şi Vanghelie. Senatorul Moga zice că nu pleacă din PSD încă

0
220
Bombă în PSD, frisoane reci pentru Ponta!

 moga-alexandru-mazare

Nico­lae Moga şi Ale­xan­dru Mază­re.

Preşe­din­te­le PSD, pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta, a pri­mit o lovi­tu­ră, dumi­ni­că, prin ple­ca­rea din par­tid a sena­to­ru­lui con­stă­nţean, Ale­xan­dru Mază­re. Fra­te­le pri­ma­ru­lui Con­stanţei a decis să ple­ce din PSD, după 12 ani de acti­vi­ta­te în cadrul par­ti­du­lui, ale­gând să acti­veze în cadrul vii­toa­rei for­ma­ţiuni pe care o ini­ţi­a­ză sena­to­rul Mir­cea Geo­a­nă şi pri­ma­rul Sec­to­ru­lui 5, Mari­an Van­ghe­lie, „Româ­nia Noas­tră”. Ale­xan­dru Mază­re, îna­in­te de a lua deci­zia demi­si­ei din PSD, s‑a con­sul­tat cu fra­te­le său, Radu Mază­re, însă a pre­fe­rat să nu deta­li­eze aspec­te­le dis­cu­ta­te.

Moti­ve­le sunt fap­tul că eu nu mă mai regă­sesc în actu­a­la poli­ti­că pe care o pro­mo­vea­ză con­du­ce­rea par­ti­du­lui. Sunt nea­fi­li­at poli­tic acum şi mă voi ală­tu­ra pro­iec­tu­lui poli­tic ini­ţi­at de Mir­cea Geo­a­nă. Nu am fost în nici un alt par­tid poli­tic, de 12 ani acti­vez în par­ti­dul PSD. Nu mă mai regă­sesc în actu­a­la con­du­ce­re”, a spus Ale­xan­dru Mază­re, pen­tru „Repli­ca”.

În momen­tul în care a fost con­tac­tat, sena­to­rul demi­sio­na­se deja din PSD, însă, ple­ca­rea din par­tid era de anti­ci­pat. Mier­curi, s‑a desfă­şu­rat votul pen­tru ale­ge­rea unui jude­că­tor la Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă în Senat, iar gru­pul par­la­men­tar PSD+UNPR, mobi­li­zat exem­plar, a avut doar doi absenţi: Leo­nard Cadâr şi Ale­xan­dru Mază­re. Nepre­zen­ta­rea aces­tu­ia la un eve­ni­ment impor­tant pen­tru PSD, des­pre care se ştia că urmea­ză să fie decis la doar câte­va voturi, a fost sem­na­lul des­pă­rţi­rii sena­to­ru­lui con­stă­nţean de PSD. Prin aceas­tă miş­ca­re, majo­ri­ta­tea PSD la Senat este pe muchie de cuţit şi dă fri­soa­ne reci pre­mi­e­ru­lui Vic­tor Pon­ta, având în vede­re demer­su­ri­le op

Citiți con­ti­nu­a­rea în replicaonline.ro, Luni, 23.02.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply