ADPP Mangalia organizează concurs pentru funcția de Șef Serviciu Investiţii-Achiziţii

0
254

primaria-mangalia

Ser­vi­ci­ul Public Admi­nis­tra­rea Dome­ni­u­lui Public şi Pri­vat al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia (ADPP) orga­ni­zea­ză con­curs pen­tru ocu­pa­rea, pe peri­oa­dă nede­ter­mi­na­tă, a fun­cţi­ei con­trac­tu­a­le de con­du­ce­re vacan­tă de şef Ser­vi­ci­ul Inves­ti­ţii Achi­zi­ţii grad II.

Pro­ba scri­să se va desfă­şu­ra pe data de 24 febru­a­rie, ora 10.00, iar inter­vi­ul can­di­da­ţi­lor admi­şi va avea loc pe data de 2 mar­tie, ora 10.00.

Can­di­da­ţii tre­bu­ie să aibă stu­dii supe­ri­oa­re, absol­vi­te cu diplo­mă de licenţă în dome­ni­ul Şti­inţe­lor Eco­no­mi­ce şi vechi­me în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor de trei ani.

Con­di­ţi­i­le de par­ti­ci­pa­re la con­curs şi bibli­o­gra­fia sunt afi­şa­te la sedi­ul Ser­vi­ci­u­lui Public Admi­nis­tra­rea Dome­ni­u­lui Public şi Pri­vat al muni­ci­pi­u­lui Mangalia.

Sur­sa: ziuaconstanta.ro, 04.02.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply