Tu, Tânărule… De ce ar trebui să-ţi deschizi o firmă şi să nu te angajezi?

0
237

Am avut aceas­tă dis­cu­ţie de zeci de ori cu pri­e­te­nii mei (pro­pri­e­tari de fir­me) cu care cola­bo­rez zil­nic pe foar­te mul­te proiecte.

Am stat chiar într‑o noap­te cu Ovi­diu Băl­căcian şi Cătă­lin Iona­ş­cu, să dis­cu­tăm des­pre ce se întâm­plă cu gene­ra­ţia noas­tră (da, şi noi sun­tem tineri) şi de ce aceş­tia pre­fe­ră să se anga­je­ze, în loc să încea­pă ceva, de unii singuri.

DR-Consultants

Eu nu zic că e un lucru foar­te rău să te anga­jezi. Sunt foar­te mul­te per­soa­ne care poa­te nu au spi­ri­tul antre­pre­no­ri­al nece­sar şi care au nevo­ie de cine­va care să le spu­nă ce să facă.

Însă eu refuz să cred că pro­cen­tul tine­ri­lor care ar putea fi antre­pre­nori este aşa de mic. Mă uit cu tris­teţe la ora­şul meu, Bra­şov, care nici măcar în top 10 la numă­rul de fir­me înfi­inţa­te de către tineri nu este.

Bra­şo­vul care este cel mai mare oraş la nivel de întin­de­re, în top 5 ora­şe la nivel de popu­la­ţie şi unul din­tre cele mai pro­duc­ti­ve ora­şe din punct de vede­re eco­no­mic la nivel de coti­za­ţie la buge­tul de stat. Însă totu­şi tine­rii doresc să se anga­je­ze pe sala­rii mici şi nu vor să mer­gă pe dru­mul şer­pu­it al antreprenoriatului.

Însă aceas­tă situ­a­ţie nu se regă­seş­te doar la Bra­şov. Situ­a­ţia este grea pen­tru toa­te judeţe­le din Româ­nia, inclu­siv pen­tru Cluj şi Bucu­reşti care din punct de vede­re sta­tis­tic, o duc cel mai bine, însă nu e de ajuns.

Ală­tu­ri de pri­e­te­nii pe care i‑am menţio­nat mai sus, am pus baze­le unui mic grup de fir­me care, de la an la an, au cres­cut foar­te mult.

Am înce­put pri­ma oară cu DR Con­sul­tants, o fir­mă de con­sul­tanţă stra­te­gi­că de mar­ke­ting, după care am dezvol­tat gru­pul şi am pus baze­le unei agenţii de mar­ke­ting onli­ne (The-Phar­ma­cy) şi a unei ini­ţi­a­ti­ve de orga­ni­zări de cur­suri şi eve­ni­men­te de busi­ne­ss pen­tru oameni de mar­ke­ting, antre­pre­nori şi manageri.

Toa­te aces­te lucruri le-am făcut în cei apro­xi­ma­tiv 3 ani de când am pus pri­ma cără­mi­dă. Sin­cer să-ţi spun, la înce­put nu am şti­ut exact în ce mă bag şi nu mi-am ima­gi­nat că o să ajun­gem în acest punct.

Cu sigu­ranţă nu vom stag­na aici. Este doar un punct bifat pe har­ta tim­pu­lui de care sun­tem mân­dri şi pe care vrem să‑l între­cem cât putem de repede.

În aceas­tă peri­oa­dă de 3 ani cred că am mai lan­sat mul­te ini­ţi­a­ti­ve şi mici busi­ne­ss-uri care din păca­te sau din feri­ci­re au avut un eşec total. Am tre­cut şi prin momen­te în care ne ima­gi­nam cum ne vom îmbo­gă­ţi pes­te noap­te, prin momen­te în care eram foar­te plini de noi şi ziceam că le ştim pe toa­te, dar şi prin momen­te în care totul ne‑a mers foar­te bine şi am avut foar­te mult de muncă.

La înce­put aşa de greu mer­gea şi aşa de rău era cu banii, încât nu puteam să zic că merg la birou să fac bani. Pen­tru mine întâl­ni­rea cu echi­pa era (şi încă este) ca şi cum aş fi ieşit în oraş, numai că era ceva mai con­tro­lat şi dis­cu­tam lucruri mai seri­oa­se şi pragmatice.

Nimeni nu avea expe­rienţa nece­sa­ră să zică cum este la înce­pu­tu­ri­le unei fir­me, însă fie­ca­re din­tre noi şti­am în sinea noas­tră că tre­bu­ie să aştep­tăm cam 2 ani să vedem ceva con­cret şi să zicem că “ne per­mi­tem”. Un punct forte în dezvol­ta­rea noas­tră au fost Cărţi­le, ele fiind sin­gu­re­le care ne-au aju­tat să ne dezvol­tăm la înce­put şi să înţe­le­gem înco­tro ne îndreptăm.

Cred că toa­tă expe­rienţa aceas­ta de minim 1–2 ani de mun­că cu sau fără prea mul­te rezul­ta­te băneşti o păţesc toţi la înce­put. De curând am citit car­tea “Cei care schim­bă jocul” care este rea­li­za­tă pe baza a 7 inter­viuri cu cei mai mari antre­pre­nori români.

Ştii ce au toţi în comun? Mun­ca extra­or­di­nar de mul­tă care au depus‑o în pri­mii 2 ani şi gân­di­rea extrem de prag­ma­ti­că. Fără o gân­di­re extrem de prag­ma­ti­că nu ai cum să te lupţi cu dezvol­ta­rea unei afa­ceri de la zero.

Aaa, era să uit de pasiu­ne. Dacă ai făcut o afa­ce­re şi te gân­deşti doar la cum să scoţi bani din ea cât mai repe­de şi cât mai uşor, pot să te asi­gur că nu va ţine prea mult.

Dacă faci o afa­ce­re pen­tru că visezi şi zi şi noap­te ceea ce faci şi că pen­tru tine dru­mul până la birou este poa­te fi con­si­de­rat un drum către dis­tra­cţie, atunci cred că ţi-ai găsit afa­ce­rea potrivită.

Însă, până la urmă, între­ba­rea este:

De ce ar tre­bui să-ţi dechizi o fir­mă chiar dacă nu o duci bine cu banii si să nu te angajezi?

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI. 27.01.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply