Şedinta extraordinară a Consiliului Local Mangalia — VIDEO

0
118

sedintacl29ian2015-1 - Copy

VIDEO, pe Mangalia.Tv

Con­si­li­ul Local Man­ga­lia a adop­tat, în şedinţa extra­or­di­na­ră de joi, buge­tul de veni­turi şi chel­tu­ieli pen­tru anul în curs, pre­cum şi buge­te­le soci­e­tă­ţi­lor din sub­or­di­ne, res­pec­tiv Gol­d­term şi Par­cul Indus­tri­al. Cu ace­ea­şi oca­zie, aleşii locali au votat un pro­iect de hotă­râre pri­vind con­trac­ta­rea unei finanţări ram­bu­r­sa­bi­le, prin emi­siu­ne de obli­ga­ţiuni, în valoa­re de până la 40 de mili­oa­ne de lei.

Refe­ri­tor la aceas­tă ini­ţi­a­ti­vă a muni­ci­pa­li­tă­ţii, pri­ma­rul Radu Cris­ti­an a decla­rat că votul con­si­li­e­ri­lor repre­zin­tă doar un acord de prin­ci­piu, urmând ca în peri­oa­da urmă­toa­re să se urmeze toţi paşii legali, în vede­rea fina­li­ză­rii acţiu­nii.

Mai tre­bu­ie să facem demer­su­ri­le nece­sa­re la Minis­te­rul de Finanţe, apoi la bănci, ca să vedem exact ce sumă putem obţi­ne, în cele mai bune con­di­ţii pen­tru Pri­mă­rie. Ulte­ri­or, vom veni din nou în faţa Con­si­li­u­lui Local pen­tru a sta­bili des­ti­na­ţia fon­du­ri­lor obţi­nu­te prin emi­siu­nea de obli­ga­ţiuni. Ori­cum, dacă vom reu­şi acest demers, banii se vor duce exclu­siv în inves­ti­ţii din dome­ni­ul infras­truc­tu­rii”, a expli­cat edi­lul.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele