Se stinge lumina la Neptun-Olimp? Acţionarii au dat bir cu fugiţii

0
168

complex_vile_neptun_olimp

2015 a venit cu veşti rele în turis­mul esti­val. Deci­zii impor­tan­te pri­vind vii­to­rul com­pa­niei Nept­un-Olimp au fost amâ­na­te de două ori, pen­tru că acţio­na­rii nu au cata­dic­sit să vină la sedi­ul fir­mei. Asta înseam­nă pro­iec­te sto­pa­te sau, mai rău, dez­in­te­res pen­tru ori­ce spe­ranţă de mai bine.

Indem­ni­za­ţi­i­le admi­nis­tra­to­ri­lor, con­trac­te­le cu cola­bo­ra­to­rii, dar şi deci­zia pri­vind tranza­cţio­na­rea acţiu­ni­lor com­pa­niei Nept­un-Olimp, toa­te aces­tea au rămas doar sim­ple punc­te pe ordi­nea de zi a şedinţei acţio­na­ri­lor soci­e­tă­ţii. Repre­zen­tanţii com­pa­niei au anu­nţat pia­ţa de capi­tal că „Adu­na­rea gene­ra­lă extrao­di­na­ră a acţio­na­ri­lor con­vo­ca­tă pen­tru data de 15/16.01.2015 nu a fost ţinu­tă nici la pri­ma, nici la a doua con­vo­ca­re, din lip­să de cvo­rum“. La ter­me­ne­le indi­ca­te mai sus, pe ordi­nea de zi figu­rau „apro­ba­rea modi­fi­că­rii indem­ni­za­ţi­i­lor mem­bri­lor Con­si­li­u­lui­de Admi­nis­tra­tie; avi­za­rea con­trac­te­lor de cola­bo­ra­re înche­ia­te în sezo­nul esti­val 2014; avi­za­rea înche­ie­rii unor con­trac­te de cola­bo­ra­re pen­tru sezo­nul esti­val 2015; apro­ba­rea admi­te­rii la tranza­cţio­na­rea acţiu­ni­lor emi­se de S.C. Nept­un Olimp S.A. pe pia­ţa ATS admi­nis­tra­tă de B.V.B.“

Cele rela­ta­te sur­vin după un 2014 deloc pro­fi­ta­bil pen­tru com­pa­nie, cel puţin aşa reie­se din rapor­tă­ri­le finan­ci­ar-con­ta­bi­le pe pri­mul semes­tru al anu­lui tre­cut. În pri­me­le şase luni din 2014, com­pa­nia con­stă­nţea­nă a înre­gis­trat o pier­de­re de 654.168 de lei, în con­di­ţi­i­le în care, în inter­va­lul simi­lar din 2013, pier­de­ri­le erau de 539.956 de lei.

Cheltuielile, aproape dublul veniturilor…

Con­ti­nu­a­rea, AICI. 21.01.2015

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele