Produsele Daewoo-Mangalia incluse în categoria ‘Nave de Exceptie livrate în anul 2014’

0
323

Cunos­cu­ta publi­ca­ție inter­națio­na­lă ‘Mari­ti­me Repor­ter’ a inclus pe lis­ta celor mai impor­tan­te nave livra­te în 2014, două din­tre pro­iec­te­le con­stru­i­te de catre Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries (DMHI); arti­co­lul com­plet poa­te fi citit acce­sand link-ul urma­tor.

dmhi-sigla

De‑a lun­gul tim­pu­lui, DMHI a con­stru­it și livrat mai mul­te serii de nave comer­ci­a­le spe­cia­li­za­te în trans­por­tul de măr­furi con­tai­ne­ri­za­te, în vrac, sau a auto­ve­hi­cu­le­lor ruti­e­re, dobân­dind ast­fel pozi­ția recu­nos­cu­tă de Lider Euro­pean în Con­struc­ția de Nave Comer­ci­a­le.

O scur­tă enu­me­ra­re a ulti­me­lor pro­iec­te nota­bi­le, livra­te către impor­tanți cli­enți din indus­tria shi­ppin­gu­lui mondi­al, inclu­de:
— trei port­con­tai­ne­re de 5.905 TEU con­stru­i­te pen­tru arma­to­rul Ham­bu­rg Sud, din Ger­ma­nia;
— cinci vra­chi­e­re de 180.000 TDW livra­te catre Tsa­kos și Anan­gel, două din­tre cele mai mari com­pa­nii de trans­port mari­tim din Gre­cia;
— patru port­con­tai­ne­re de 8.600 TEU livra­te catre Zod­iac Mari­ti­me Ltd, Marea Bri­ta­nie, repre­zen­tând cele mai mari nave de acest tip con­stru­i­te în bazi­nul Mării Negre și al Mării Medi­te­ra­ne;
— două nave tip Ro-Ro de 6.500 CEU, livra­te arma­to­ru­lui Hoe­gh Auto­li­ners AS din Nor­ve­gia, cele mai mari nave de acest tip con­stru­i­te vreo­da­tă în Euro­pa.

dmhi2

In 2014, renu­mi­ta publi­ca­ție spe­cia­li­za­tă ‘Mari­ti­me Repor­ter’ a apre­ciat efor­tu­ri­le impre­sio­nan­te și cali­ta­tea pro­du­se­lor șan­ti­e­ru­lui naval de la Man­ga­lia, ale­gând ca pro­du­se repre­zen­ta­ti­ve pen­tru cate­go­ria ‘Gre­at Ships of 2014’ port­con­tai­ne­rul numit ‘CSAV Tyn­da­ll’, ulti­mul din seria de nave tip port­con­tai­ner de 8.600 TEU, mai sus men­țio­na­tă, livrat la 31 mar­tie 2014, și nava des­ti­na­tă trans­por­tu­lui de auto­ve­hi­cu­le ‘Hoe­gh Jac­k­son­vi­l­le’ de 6.500 CEU, a cărei livra­re către com­pa­nia nor­ve­gi­a­na Hoe­gh Auto­li­ners AS s‑a pro­dus pe 30 apri­lie 2014.

CSAV Tyn­da­ll’ este un port­con­tai­ner de 8.600 TEU care face par­te dintr‑o serie de patru nave surori livra­te între 2013 și 2014. Dimen­siu­ni­le prin­ci­pa­le ale navei sunt: lun­gi­mea de 299,9 m, lăți­mea de 48,4 m și pes­ca­jul de 14,5 m. Vite­za maxi­mă a navei depă­șeș­te 25 de noduri, fiind asi­gu­ra­tă de un motor pro­dus sub licen­ța MAN B&W de 64.485 CP. Toa­te cele patru port­con­tai­ne­re bene­fi­ci­a­ză de o serie de teh­no­lo­gii de ulti­mă oră con­ce­pu­te pen­tru a redu­ce emi­si­i­le de gaze polu­an­te și con­su­mul de com­bus­ti­bil. In acest sens, men­țio­năm un echi­pa­ment spe­cial numit ‘Pre-Swirl Sta­tor’, des­ti­nat mări­rii efi­cien­ței sis­te­mu­lui de pro­pul­sie a navei și redu­ce­rii pier­de­ri­lor de ener­gie.

dmhi3

Mai mult decât atât, Mari­ti­me Repor­ter, recu­noaș­te Daewoo-Man­ga­lia ca fiind un jucă­tor impor­tant pe pia­ța con­struc­ți­i­lor de nave spe­cia­li­za­te Ro-Ro, prin inclu­de­rea ‘Hoe­gh Jac­k­son­vi­l­le’ în lis­ta ‘Gre­at Ships of 2014’. Inre­gis­tra­tă în Nor­ve­gia și super­vi­za­tă în tim­pul con­struc­ți­ei de soci­e­ta­tea de cla­si­fi­ca­re Det Nor­ske Veri­tas, nava masoa­ră 199,9 m în lun­gi­me, 32,26 m în lăți­me și are un pes­caj de 10 m. Vite­za maxi­mă pe care o poa­te atin­ge nava în marș depă­șes­te 16 noduri, fiind asi­gu­ra­tă de un motor pro­dus sub licen­ța MAN B&W de 8.330 kW. Pro­iec­tul a fost o ade­va­ra­tă pro­vo­ca­re pen­tru con­struc­tor, în ceea ce pri­veș­te maxi­mi­za­rea capa­ci­tă­ții de trans­port a navei, insta­la­rea echi­pa­men­te­lor spe­cia­li­za­te des­ti­na­te încăr­că­rii și des­căr­că­rii auto­ve­hi­cu­le­lor impli­când un grad ridi­cat de cali­fi­ca­re și pro­ce­duri spe­ci­a­le de sudu­ră, fina­li­za­te cu pro­fe­sio­na­lism de către anga­ja­ții DMHI.

Apre­ci­e­rea ‘Mari­ti­me Repor­ter’ se bazea­ză pe fap­tul că ambe­le nave comer­ci­a­le sunt cele mai mari nave de tipul lor, con­stru­i­te în zona Euro­pei, DMHI deve­nind ast­fel unul din­tre cele mai impor­tan­te șan­ti­e­re de con­struc­ții noi pen­tru nave comer­ci­a­le de mare tonaj din Euro­pa, bene­fi­ci­ind de spri­ji­nul com­pa­niei-mamă Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring din Core­ea de Sud, unul din­tre cei mai mari con­struc­tori de nave din lume.

In ulti­ma peri­oa­da, DMHI a intre­prins mul­ti­ple acțiuni pen­tru diver­si­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea port­fo­li­u­lui de comenzi, care în pre­zent este for­mat din 26 de pro­iec­te, cu livrări inclu­siv în anul 2016/2017.

Biro­ul de pre­sa al Daewoo-Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries S.A.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele