Marc Anthony, Robbie Williams și Andre Rieu vin în 2015 în România!

0
232

Marc AnthonyMarc Anthony, Rob­bie Wil­li­ams și Andre Rieu se numă­ră prin­tre artiș­tii inter­națio­nali aștep­tați în 2015 să con­cer­te­ze în Româ­nia, infor­mea­ză Ager­pres. Și fanii tru­pe­lor Euro­pe și AC/DC vor avea oca­zia să-și întâl­neas­că favo­ri­ții.

* În pri­ma lună a anu­lui bucu­reș­te­nii îl vor putea reve­dea la Sala Pala­tu­lui, pe 24 ianu­a­rie, pe Tho­mas Anders, cel supra­nu­mit „The Gen­tle­man of Music”, jumă­ta­tea bru­ne­tă a tru­pei Modern Tal­king. Anun­țat ini­țial pen­tru 1 noiem­brie 2014, con­cer­tul a fost repro­gra­mat ca urma­re a ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­a­le ce s‑au des­fă­șu­rat a doua zi.

* Trei zile mai târ­ziu, pe 27 ianu­a­rie, una din­tre cele mai popu­la­re tru­pe din noul val de power metal și hea­vy metal, Saba­ton, va ajun­ge la Bucu­rești pen­tru lan­sa­rea nou­lui album „Hero­es”. Ală­tu­ri de sue­de­zii de la Saba­ton pe sce­nă vor mai urca, în des­chi­de­rea eve­ni­men­tu­lui, olan­de­zii de la Delain, tru­pa fin­lan­de­ză de heavy/power metal Bat­tle Beast și for­ma­ția româ­neas­că Roa­d­Ki­ll­So­da. Anun­țat ini­țial pen­tru Tur­bo­ha­l­le, din cau­za numă­ru­lui mare de bile­te vân­du­te, con­cer­tul a fost mutat la Are­ne­le Roma­ne din Bucu­rești.

* Luna ianu­a­rie se va înche­ia cu spec­ta­co­lul „Qui­dam” ofe­rit de artiș­tii de la Cirque du Sole­il. În peri­oa­da 29 ianu­a­rie — 1 febru­a­rie vor fi pre­zen­ta­te, la Romex­po, șase spec­ta­co­le: 29 ianu­a­rie — ora 20,00, 30 ianu­a­rie — ora 20,00, 31 ianu­a­rie — ore­le 16,00 și 20,00, 1 febru­a­rie — ore­le 13,00 și 17,00.

* În febru­a­rie, Toto Cutug­no revi­ne în Capi­ta­lă pen­tru un con­cert pe care‑l va sus­ți­ne ală­tu­ri de Orches­tra Sim­fo­ni­că Bucu­rești. Fanii cele­bru­lui artist vor putea ascul­ta pe 27 febru­a­rie, la Sala Pala­tu­lui, hituri ca „L’Italiano”, „Sere­na­ta”, „Insi­e­me: 1992″, „Figli”.

* Unul din­tre cei mai aștep­tați artiști — Marc Anthony —, va putea fi văzut la fina­lul lunii mar­tie, pe 31. Fanii artis­tu­lui lati­no vor avea oca­zia să ascul­te hituri pre­cum „No Me Ames”, „I Need To Know”, „You Sang to Me”, „Rain Over me”, „Tra­ge­dy”. Con­cer­tul de la Bucu­rești pro­gra­mat a se des­fă­șu­ra la Sala Pala­tu­lui a fost mutat, potri­vit unei infor­ma­ții pos­ta­te pe site-ul vreaubilet.ro, la Romex­po.

* Pe 5 mar­tie, la Bucu­rești, va con­cer­ta, la Sala Radio, în pre­mie­ră în Româ­nia, Kurt Elling. Artis­tul ame­ri­can va pro­mo­va la Bucu­rești pro­iec­tul „Pas­sion World”.

* Pe 15 mar­tie este rân­dul lui Joa­qu­in Cor­tes să con­cer­te­ze în Româ­nia. El va pre­zen­ta la Sala Pala­tu­lui, împre­u­nă cu opt din­tre cei mai buni dan­sa­tori ai Spa­niei, doi dan­sa­tori de fla­men­co, 17 muzi­cieni și opt voca­liști de fla­men­co, spec­ta­co­lul „Gita­no”.

* Cân­tă­re­țul spa­ni­ol David Bis­bal revi­ne și el în Româ­nia, pe 18 mar­tie, cu un nou show plin de pasiu­ne și ener­gie, în timp ce regi­na muzi­cii fado, Mari­za, va adu­ce pe sce­na Sălii Pala­tu­lui, pe 24 mar­tie, un nou con­cert extra­or­di­nar.

* Fai­mo­sul pia­nist Richard Cla­y­der­man va fi pre­zent în Româ­nia pe 19 mar­tie, cu lan­sa­rea, în pre­mie­ră mondi­a­lă, a spec­ta­co­lu­lui „From Paris with Love”. Artis­tul va inter­pre­ta pe sce­na Sălii Pala­tu­lui, timp de două ore, cele mai cunos­cu­te și apre­cia­te cân­te­ce ale sale, prin­tre care și cea mai iubi­tă pie­să, „Bal­la­de pour Ade­li­ne”.

* În luna apri­lie este aștep­tat, pe 21, la Sala Radio, spec­ta­co­lul „Jazz Night Out”, pre­zen­tat de tru­pa ame­ri­ca­nă Ore­gon, care îi are în com­po­nen­ță pe Ral­ph Tow­ner (chi­ta­ră, pian), Paul McCan­d­less (oboi, instru­men­te de suflat), Glen Moo­re (bass) și Mark Wal­ker (tobe, per­cu­ții).

* Sue­de­zii de la Roxet­te revin în Româ­nia pen­tru un nou con­cert care va avea loc pe 17 mai, la Are­ne­le Roma­ne din Capi­ta­lă. Spec­ta­co­lul face par­te din noul tur­neu euro­pean al tru­pei prin care se mar­chea­ză împli­ni­rea a 30 de ani de carie­ră.

* Tru­pa de fla­men­co-elec­tro­nic Cham­bao, ori­gi­na­ră din Mala­ga, va con­cer­ta, în pre­mie­ră în Româ­nia, pe 8 mai, la Sala Pala­tu­lui, urmând ca pe 15 mai, la Are­ne­le Roma­ne din Bucu­rești, să se des­fă­șoa­re cea de‑a tre­ia edi­ție a fes­ti­va­lu­lui Roma­nian Rock Mee­ting.

* Cel mai de suc­ces vio­lo­nist din lume și cel mai bine vân­dut muzi­cian cla­sic din toa­te tim­pu­ri­le, Andre Rieu, va sus­ți­ne la Bucu­rești, în Pia­ța Con­sti­tu­ți­ei, ală­tu­ri de Johann Stra­uss Orches­tra, o serie de cinci con­cer­te — 6, 11, 12, 13 și 14 iunie.

Con­ti­nu­a­rea, AICI.

04.01.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply