Împlinirea a 165 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, omagiată la TVR

0
443

eminescu

Joi, 15 ianu­a­rie, TVR 2, TVR 3, TVR HD, TVR Inter­na­ţio­nal şi TVR+ difu­zea­ză pro­gra­me spe­ci­a­le.

Ca în fie­ca­re an, de 15 ianu­a­rie, Tele­vi­ziu­nea Româ­nă ofe­ră teles­pec­ta­to­ri­lor momen­te spe­ci­a­le dedi­ca­te mare­lui poet naţio­nal, Mihai Emi­ne­scu. Fil­me docu­men­ta­re, emi­siuni de repor­ta­je, momen­te poe­ti­ce sau dez­ba­teri cul­tu­ra­le des­pre via­ţa şi ope­ra Lucea­fă­ru­lui poe­zi­ei româ­neşti se regă­sesc în pro­gra­me­le de mier­curi.

Ast­fel, TVR 2 şi TVR HD vă invi­tă, de la ora 12.00, la Gala Naţio­na­lă de Poe­zie 2014 — edi­ţia a IV‑a. Eve­ni­men­tul, desfă­şu­rat în Sala Uni­rii de la Alba Iulia, a reu­nit cei mai apre­cia­ţi 20 de poeţi con­tem­po­rani români, selec­ta­ţi de cri­ti­cul Nico­lae Mano­les­cu, preşe­din­te­le Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor, în ceea ce s‑a numit Lis­ta lui Mano­les­cu. Ca o pre­mie­ră, la aceas­tă edi­ţie, acto­rul Con­stan­tin Chi­r­i­ac, direc­to­rul Tea­tru­lui Radu Stan­ca din Sibiu, a susţi­nut un amplu reci­tal din Emi­ne­scu şi Cre­an­gă, iar tine­rii muzi­cieni Liviu Cer­nat şi Ovi­diu Pâr­jol au punc­tat, sonor, momen­te­le poe­ti­ce (acest eve­ni­ment va fi trans­mis de TVR HD şi de la ora 19.00).

De la ora 19.00, TVR 2 apro­gra­mat docu­men­ta­rul Emi­ne­scu, rea­li­zat de Miru­na Mora­ru şi Vir­gil Dia­co­ne­scu. Aşa cum cei doi decla­ră, pro­gra­mul este „o invi­ta­ţie de a călă­tori prin uni­ver­sul poe­tic emi­ne­scian, ală­tu­ri de per­so­na­li­tă­ţi ale cul­tu­rii noas­tre, de ieri şi de astăzi. O întâl­ni­re cu o cre­a­ţie uri­a­şă, pri­vi­tă prin ochii con­tem­po­ra­ne­i­tă­ţii, la 164 de ani de la naş­te­rea aces­tui sim­bol al lite­ra­tu­rii româ­ne” (acest docu­men­tar va fi trans­mis şi de TVR Inter­na­ţio­nal de la ora 15.00).

Poe­tul naţio­nal este oma­gi­at şi în pro­gra­mul TVR 3 unde, de la ora 18.00, teles­pec­ta­to­rii pot urmări o edi­ţie spe­cia­lă a emi­siu­nii Cap de afiş, dedi­ca­tă poe­zi­ei lui Emi­ne­scu. Rea­li­za­tă de Stu­di­o­ul teri­to­ri­al Iaşi, emi­siu­nea cuprin­de un reci­tal din liri­ca emi­ne­sci­a­nă, în inter­pre­ta­rea acto­ru­lui Dorel Vişan.

TVR Inter­na­ţio­nal a pro­gra­mat de la ora 9.00 emi­siu­nea Măr­tu­rii des­pre Emi­ne­scu — cu înre­gis­trări exce­pţio­na­le ale lui Miha­il Sado­vea­nu, Tudor Arghezi, Geor­ge Căli­ne­scu, Ale­xan­dru Phi­li­ppi­de, Zoe Dumi­tres­cu Buşu­len­ga, Gri­go­re Vie­ru.

Casa memo­ri­a­lă a lui Mihai Emi­ne­scu de la Ipo­teşti.

Mai mult, AICI.

15.01.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele