Gaze de șist: Chevron se retrage din Polonia. România așteaptă verdictul americanilor

0
139
STUPOARE în Europa de Est. Lovitură masivă pentru GAZELE DE ȘIST!

gaze_de_sist

Un mare pas îna­poi făcut de Polo­nia în ten­ta­ti­va sa de a dezvol­ta o pia­ță ener­ge­ti­că baza­tă pe gaze de șist și de a redu­ce depen­den­ța de gazul rus. Com­pa­nia ame­ri­ca­nă Che­vron a anun­țat vineri că renun­ță la efor­tu­ri­le sale de a explo­ra și exploa­te gaze de șist în Polo­nia.

Che­vron a anun­țat că se retra­ge din Polo­nia în ace­eași zi în care com­pa­nia a ară­tat că veni­tu­ri­le sale în cel de-al patru­lea tri­mes­tru al anu­lui 2014 au scă­zut cu aproa­pe 30% com­pa­ra­tiv cu anul tre­cut, până la 3,5 mili­ar­de de dolari. Scă­de­rea se dato­rea­ză, în mare par­te, pre­țu­ri­lor redu­se la petrol, a pre­ci­zat Che­vron, con­form The New York Times.

Boom-ul gaze­lor de șist în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii a revi­ta­li­zat indus­tria ener­ge­ti­că a ame­ri­ca­ni­lor, care spe­ră să atingă inde­pen­den­ța ener­ge­ti­că până în 2020, țel con­si­de­rat exa­ge­rat de ambi­țios de unii ana­liști.

În acest timp însă, Euro­pa peda­lea­ză în gol în dome­ni­ul gaze­lor și petro­lu­lui de șist, în mare par­te din cau­ze poli­ti­ce, geo­lo­gi­ce și de mediu.

Giganții energetici se retrag din Polonia

Che­vron a inves­tit în ulti­mii ani sume con­si­de­ra­bi­le în Euro­pa de Est. Com­pa­nia ame­ri­ca­nă a săpat puțuri de explo­ra­re în Polo­nia și Româ­nia și a înche­iat înțe­le­geri simi­la­re în Litu­a­nia și Ucrai­na. Che­vron a renun­țat ulte­ri­or la Litu­a­nia, iar în tul­bu­ra­ta Ucrai­nă dis­cu­ți­i­le sunt în impas.

Che­vron a  spus într‑o decla­ra­ție de pre­să că nu va con­ti­nua ope­ra­țiu­ni­le în Polo­nia “din moment ce oport­u­ni­tă­ți­le de aici nu mai sunt într‑o com­pe­ti­ție favo­ra­bi­lă cu alte oport­u­ni­tăți din por­to­fo­li­ul glo­bal al Che­vron”. Com­pa­nia a spus că ana­li­zea­ză în con­ti­nu­a­re rezul­ta­te­le explo­ră­ri­lor din Româ­nia.

Pre­mi­e­rul Pon­ta decla­rat în noiem­brie anul tre­cut, în lip­sa unui anunț ofi­ci­al al com­pa­ni­i­lor care fac pros­pec­țiuni, că Româ­nia nu dis­pu­ne de gaze de șist și “ne-am bătut pe ceva ce nu avem”.

 Iohan­nis: gaze­le de șist nu mai sunt ren­ta­bi­le

Citiți mai mult AICI.

31.01.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele