Fracțiunea PDL Mangalia a noului PNL solicită primarului retragerea proiectului privind un împrumut de 40 de milioane de lei

0
105

pnl-pdl

Comu­ni­cat de pre­să

În opi­nia frac­țiu­nii PDL a nou­lui PNL, con­trac­ta­rea împru­mu­tu­lui de 40 mili­oa­ne lei nu este de bun augur. Desi­gur, dezvol­ta­rea loca­li­tă­ții pre­su­pu­ne inves­ti­ții, deci con­trac­ta­rea de împru­mu­turi, dar tre­bu­ie făcu­te cum­pă­tat și îna­in­te de toa­te adu­se la cunoș­tin­ța opi­ni­ei publi­ce. Obli­ga­to­riu tre­bu­ie să exis­te ace­ea mini­mă dez­ba­te­re publi­că. Ne aștep­tam ca, în cea­sul al unspre­ze­ce­lea, admi­nis­tra­to­rul local să înțe­lea­gă fap­tul că deci­zi­i­le poli­ti­ce și admi­nis­tra­ti­ve nu se iau pes­te noap­te doar de către un grup de oameni care își urmă­resc inte­re­se­le finan­ci­a­re. Este o obli­ga­ție mora­lă să pregătim/anunțăm comu­ni­ta­tea dacă le-am pro­mis că vrem să facem ”un alt fel de poli­ti­că” și că împăr­tă­șim valo­ri­le demo­cra­ti­ce.

Repe­tăm, loca­li­ta­tea Man­ga­lia nu este feu­da nimă­nui și deci­zi­i­le poli­ti­ce se iau prin con­sul­ta­rea tutu­ror păr­ți­lor. Atra­gem aten­ția celor 15 con­si­li­eri, care au migrat oda­tă cu apa­ri­ția OUG 55/2014, că legea de adop­ta­rea a ordo­nan­ței a fost decla­ra­tă necon­sti­tu­țio­na­lă, iar hotă­râri­le lor pot fi lovi­te de nuli­ta­te din moment ce Cur­tea Con­sti­tu­țio­na­lă a cerut legiu­i­to­rul să sta­bi­leas­că regu­la în cazul con­si­li­e­ri­lor locali și jude­țeni unde nu exis­tă cale de întoar­ce­re, ci ”cei care au pără­sit par­ti­dul pe lis­te­le căro­ra au fost aleși au încăl­cat pre­ve­de­ri­le Con­sti­tu­ți­ei, în sen­sul că CCR deci­se­se cu altă oca­zie că acest lucru este necon­sti­tu­țio­nal, iar ordo­nan­ța 55 a relu­at prac­tic acest lucru ignorând deci­zia CCR” ara­tă jude­că­to­rii în moti­va­rea deci­zi­ei lor din 17.12.2014.

Con­si­de­răm că nu este nor­mal și moral să se adop­te o hotă­râre cu impact atât de mare pen­tru comu­ni­ta­te de con­si­li­e­rii locali care numai repre­zin­tă pe cei care le-au dat man­da­tul, ci doar pro­pri­i­le inte­re­se.

Dom­nu­le pri­mar, ne dorim să înțe­le­geți că adop­ta­rea aces­tei hotă­râri poa­te îngro­pa noul Par­tid Națio­nal Libe­ral (PDL+PNL) în con­frun­tă­ri­le elec­to­ra­le vii­toa­re. Prin urma­re, frac­țiu­nea PDL al nou­lui PNL vă soli­ci­tă să retra­geți de pe ordi­nea de zi, a ședin­ței extra­or­di­na­re a CL Man­ga­lia din 29.01.2015, pro­iec­tul de hotă­râre de la punc­tul numă­rul 5 – ”Pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea con­trac­tă­rii și/sau garan­tă­rii unei finan­țări ram­bu­r­sări interne/externe prin emi­siu­ne de obli­ga­țiuni în valoa­re de maxim 40 mili­oa­ne lei”.

Fracțiunea PDL Man­ga­lia al nou­lui PNL

Sur­sa: editiadesud.ro, Joi, 29.01.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele