Calendarul fiscal: ce taxe şi impozite vom plăti în anul 2015 şi la ce termene

0
176

calendarul_fiscal_2015

Pen­tru a se con­for­ma regi­mu­lui fis­cal, con­tri­bu­a­bi­lii tre­bu­ie să fie mereu atenţi la ter­me­ne­le din calen­dar.

Decla­ra­rea şi pla­ta impo­zi­te­lor din acest an se vor face în zile­le obi­ş­nu­i­te de 25 ale fie­că­rei luni, dar exis­tă şi ter­me­ne spe­ci­a­le pen­tru taxe­le intro­du­se în ulti­mii ani.

Pe baza date­lor din calen­da­rul obli­ga­ţi­i­lor fis­ca­le pe anul 2015, publi­cat de Agenţia Naţio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă, „Ade­vă­rul“ vă pro­pu­ne o tre­ce­re în revis­tă a prin­ci­pa­le­lor ter­me­ne-limi­tă până la care tre­bu­ie decla­ra­te şi plăti­te impo­zi­te­le în acest an.

În prin­ci­piu, zile­le de 25 ale fie­că­rei luni sunt cele mai impor­tan­te ter­me­ne, atât pen­tru luna ante­ri­oa­ră, cât şi pen­tru tri­mes­trul ante­ri­or sau, după caz, tri­mes­trul urmă­tor. De exem­plu, ziua de 25 mar­tie este impor­tan­tă pen­tru rapor­tă­ri­le afe­ren­te lunii febru­a­rie, dar şi pen­tru tri­mes­trul I sau, anti­ci­pa­tiv, pen­tru tri­mes­trul II al anu­lui.

Iată noi­le repe­re ale anu­lui fis­cal 2015:

** 15 ianu­a­rie. Per­soa­ne­le fizi­ce care rea­li­zea­ză veni­turi din chi­rii tre­bu­ie să depu­nă Decla­ra­ţia 220 pri­vind aces­te veni­turi.

** 27 ianu­a­rie. Puteţi depu­ne o noti­fi­ca­re pri­vind apli­ca­rea sau înce­ta­rea apli­că­rii sis­te­mu­lui TVA la înca­sa­re, care a deve­nit opţio­na­lă. De alt­fel, în pri­ma lună din fie­ca­re tri­mes­tru (ianu­a­rie, res­pec­tiv apri­lie, iulie şi octom­brie) puteţi depu­ne o ast­fel de noti­fi­ca­re, dacă este cazul.

** 31 ianu­a­rie. Per­soa­ne­le juri­di­ce care optea­ză pen­tru pla­ta impo­zi­tu­lui pe veni­tu­ri­le microîn­tre­prin­de­ri­lor tre­bu­ie să-şi depu­nă decla­ra­ţia de înre­gis­tra­re fis­ca­lă în acest scop.

** 25 febru­a­rie. ONG-uri­le şi soci­e­tă­ţi­le agri­co­le tre­bu­ie să-şi declare pro­fi­tul pe 2014 şi să plă­teas­că impo­zi­tul afe­rent aces­tui câş­tig (în cazul în care nu bene­fi­ci­a­ză de scu­tiri).

** 25 mar­tie. Plăti­to­rii de impo­zit pe pro­fit tre­bu­ie să-şi declare şi să plă­teas­că acest impo­zit pe anul 2014. Tot până în aceas­tă zi tre­bu­ie plăti­te con­tri­bu­ţi­i­le la asi­gu­ră­ri­le soci­a­le de sănă­ta­te (CASS) afe­ren­te tri­mes­tru­lui I. Atenţie, CASS se plă­tesc şi pen­tru veni­tu­ri­le rea­li­za­te din chi­rii sau inves­ti­ţii (dobânzi ban­ca­re, divi­den­de, câş­ti­guri bur­si­e­re etc.).

** 31 mar­tie. Pro­pri­e­ta­rii tre­bu­ie să-şi plă­teas­că taxe­le loca­le pe clă­diri, tere­nuri şi auto­ve­hi­cu­le.

** 30 apri­lie. Insti­tu­ţi­i­le publi­ce şi ONG-uri­le tre­bu­ie să depu­nă bilanţu­ri­le pe 2014.

Cites­te mai mult: adev.ro/nhughf

08.01.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply