Asistații sociali din Mangalia au scăpat de datorii. În schimbul orelor în folosul comunităţii, acestora le-au fost radiate debitele

0
117

asistatii_sociali_mangaliaCon­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia au fost de acord cu scă­de­rea, prin com­pen­sa­re, din debi­te­le res­tan­te la chi­rie şi întreţi­ne­re, a con­tra­va­lo­rii cuan­tu­mu­lui ore­lor pres­ta­te în folo­sul comu­ni­tă­ţii pen­tru bene­fi­ci­a­rii de aju­tor soci­al, în valoa­re tota­lă de 409.000 lei.

Deci­zia este o con­ti­nu­a­re a unei hotă­râri apro­ba­te de aleşii locali în 2013, spe­cial pen­tru chi­ri­a­şii rău pla­t­nici din locu­inţe­le soci­a­le deţi­nu­te de pri­mă­rie, care efec­tu­a­se­ră ore în folo­sul comu­ni­tă­ţii. În urma pres­tă­rii aces­tor ore, aces­to­ra li s‑a decis radi­e­rea dato­ri­i­lor res­tan­te la întreţi­ne­re, curent elec­tric şi apă.

Potri­vit Legii 416/2001 pri­vind veni­tul minim garan­tat, pri­ma­rii pot acor­da aju­toa­re de urgenţă fami­li­i­lor şi per­soa­ne­lor care se află în situ­a­ţii de nece­si­ta­te cau­za­te de cala­mi­tă­ţi natu­ra­le, incen­dii, acci­den­te, pre­cum şi pen­tru alte situ­a­ţii deo­se­bi­te, prin hotă­râri ale con­si­li­i­lor loca­le.

Fon­du­ri­le pen­tru stin­ge­rea aces­tor dato­rii pro­vin de la buge­tul local. Potri­vit pro­iec­tu­lui de hotă­râre apro­bat de con­si­li­eri, asis­ta­ţii soci­al au soli­ci­tat, atât la audienţe­le ţinu­te la Pri­mă­rie, cât şi Ser­vi­ci­u­lui Soci­al, să li se ofe­re posi­bi­li­ta­tea achi­tă­rii dato­ri­i­lor res­tan­te la chi­rie şi întreţi­ne­re, prin efec­tu­a­rea de ore de mun­că în folo­sul comu­ni­tă­ţii. 395 de per­soa­ne au efec­tu­at, în peri­oa­da iulie-decem­brie 2012, aproa­pe 80.000 de ore în folo­sul comu­ni­tă­ţii, în valoa­re de 330.216 de lei, iar în peri­oa­da mar­tie-mai 2013, cir­ca 18.000 de ore, în cuan­tum de 79.112 lei.

Ore­le pres­ta­te au fost pon­ta­te potri­vit Legii 416/2001, care pre­ve­de că, pen­tru sume­le acor­da­te ca aju­tor soci­al, cel puţin una din per­soa­ne­le majo­re apte de mun­că din fami­lia bene­fi­ci­a­ră are obli­ga­ţia de a pres­ta, lunar, la soli­ci­ta­rea pri­ma­ru­lui, acţiuni sau lucrări de inte­res local, cu un tarif cores­pun­ză­tor sala­ri­u­lui de bază minim brut pe ţară. Prin­tre acti­vi­tă­ţi­le în care sunt impli­ca­ţi asis­ta­ţii bene­fi­ci­ari ai aju­toa­re­lor soci­a­le se numă­ră înde­păr­ta­rea vege­ta­ţi­ei, toa­le­ta­rea copa­ci­lor şi gar­du­ri­lor vii, înde­păr­ta­rea gunoa­ie­lor şi a zăpe­zii etc.

Mai mult, în editiadesud.ro, Luni, 12.01.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele