Adio, învătământ superior gratuit. Universitătile de stat, PRIVATIZATE

0
169

universitate

Uni­ver­si­ta­ti­le de stat din Roma­nia ar putea fi pri­va­ti­za­te, iar vii­to­rii stu­den­ti isi pot lua adio de la inva­ta­man­tul supe­ri­or gra­tu­it, aver­ti­zea­za prof. univ. Anton Hadăr, pre­se­din­te­le Fede­ra­ti­ei Natio­na­le Sin­di­ca­le Alma Mater.

Aceas­ta schim­ba­re radi­ca­la ar putea sur­ve­ni in baza unei direc­ti­ve euro­pe­ne, pen­tru adop­ta­rea care­ia se fac pre­siuni in inte­ri­o­rul UE. Ast­fel, in cazul in care Uniu­nea Euro­pea­na va impu­ne pri­va­ti­za­rea uni­ver­si­ta­ti­lor, “locu­ri­le la buget” vor fi aproa­pe ine­xis­ten­te, iar stu­di­i­le supe­ri­oa­re vor deve­ni un lux pe care si‑l vor per­mi­te cei cu posi­bi­li­tati finan­ci­a­re pes­te medie sau cei dis­pu­si sa faca impru­mu­turi la ban­ca pen­tru stu­dii.

În urmă cu o lună am fost la Vie­na la o dez­ba­te­re la care au par­ti­ci­pat toa­te ţări­le din Uniu­nea Euro­pea­nă şi con­clu­zia a fost că se doreş­te o pri­va­ti­za­re masi­vă a uni­ver­si­tă­ţi­lor de stat şi doar în cazuri rare să mai fie acor­da­te bur­se de la stat. Mai degra­bă vor un sis­tem de spri­ji­ni­re a tine­ri­lor prin cre­di­te. Intenţia ţări­lor dezvol­ta­te din Uniu­nea Euro­pea­nă este ca, oda­tă învă­ţămân­tul pri­va­ti­zat, să se facă un cla­sa­ment al tutu­ror uni­ver­si­tă­ţi­lor din Euro­pa şi, în acest fel, atrac­ti­vi­ta­tea uni­ver­si­tă­ţi­lor valo­roa­se ale Euro­pei să cre­as­că”, a decla­rat prof. dr. ing. Anton Hadăr, pen­tru ziarulring.ro.

Citi­ti con­ti­nu­a­rea AICI.

Luni, 5 ian.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele