Primăria Mangalia a atras aproape 10 milioane de euro pentru reabilitarea falezelor

1
168
Booking.com

1-reabilitareafalezelormangalia

Pri­ma­rul Radu Cris­ti­an s‑a depla­sat, recent, la sedi­ul Agenţi­ei pen­tru Dezvol­ta­re Regio­na­lă Sud-Est, din Brăi­la, pen­tru sem­na­rea con­trac­te­lor de finanţa­re în valoa­re de aproa­pe 10 mili­oa­ne de euro, des­ti­na­te rea­bi­li­tă­rii fale­ze­lor Man­ga­lia-Saturn şi Jupi­ter-Nept­un.

2-reabilitareafalezelormangalia

La cele două pro­iec­te, con­tri­bu­ţia buge­tu­lui local va fi de 2%, res­tul fon­du­ri­lor repre­zen­tând finanţa­re euro­pea­nă neram­bu­r­sa­bi­lă.

3-reabilitareafalezelormangalia

Este o mare rea­li­za­re pen­tru Man­ga­lia, fap­tul că am reu­şit să atra­gem în ora­şul nos­tru aproa­pe 10 mili­oa­ne de euro, bani euro­peni des­ti­na­ţi rea­bi­li­tă­rii şi moder­ni­ză­rii infras­truc­tu­rii turis­ti­ce din oraş şi sta­ţiuni”, a decla­rat pri­ma­rul.

4-reabilitareafalezelormangalia

El a expli­cat că cele două pro­iec­te au fost depu­se aproa­pe de închi­de­rea axe­lor de finanţa­re pe buge­tul euro­pean 2007–2013.

Am fost la limi­tă cu întoc­mi­rea şi depu­ne­rea docu­men­ta­ţi­ei la minis­te­rul de resort. S‑a lucrat con­tra­timp, dar din feri­ci­re totul a fost în regu­lă, iar pro­iec­te­le au fost apro­ba­te în timp util şi au pri­mit finanţa­re”, a mai spus edi­lul Man­ga­li­ei.

5-reabilitareafalezelormangalia

Lucră­ri­le de moder­ni­za­re a celor două fale­ze vor dema­ra la înce­pu­tul anu­lui vii­tor, în ambe­le cazuri fiind un con­cept urba­nis­tic uni­tar. La Nept­un, se va rea­me­na­ja zona cuprin­să între limi­ta pla­jei şi lacuri, cu mate­ri­a­le spe­ci­a­le, gra­nit pen­tru pava­jul spa­ţi­i­lor publi­ce, băn­cu­ţe şi vege­ta­ţie spe­ci­fi­că locu­ri­lor de pro­men­a­dă. Pro­iec­tul inclu­de şi con­stru­cţia unei fân­tâni arte­zie­ne în zona “La stea­guri”.

6-reabilitareafalezelormangalia

Lucră­ri­le de moder­ni­za­re la fale­za Man­ga­lia-Saturn se vor desfă­şu­ra pe porţiu­nea cuprin­să între Hotel Para­di­so şi limi­ta sta­ţiu­nii Saturn, din­spre Cor­do­nul Saturn-Venus. Pro­iec­tul cuprin­de un punct de obser­va­ţie, ame­na­ja­re pei­sa­gis­ti­că, ilu­mi­nat public, scări de acces către pla­jă şi valo­ri­fi­ca­rea este­ti­că a zonei. Spa­ţi­i­le verzi vor fi deco­ra­te cu plan­te spe­ci­fi­ce zonei lito­ra­le şi adap­ta­te cli­ma­tu­lui.

Supra­fa­ţa tota­lă rea­bi­li­ta­tă pe ambe­le fale­ze va fi de apro­xi­ma­tiv 3,5 km, lucră­ri­le urmând a se fina­li­za până la sfârşi­tul anu­lui 2015.

Mier­curi, 3 decem­brie 2014.

Trans­mis de Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. min­ci­no­su­le, ai ter­mi­nat de facut totul in oras si te-ai apu­cat de facut fale­ze…
    mai avem rab­da­re un an si-un pic si sca­pam de tine! halal pri­mar!

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele