NEGLIJENŢE CRIMINALE: elicopterul nu avea voie să zboare fără veste şi barcă de salvare la bord

0
236

elicopter smurd epava

REPLICA: Tra­ge­dia pro­du­să luni, 15 decem­brie, pe lacul Siu­tghi­ol, din Con­stanţa, unde patru sal­va­tori de oameni n‑au mai putut fi sal­va­ţi la rân­dul lor şi au pie­rit stri­gând după aju­tor, rămâ­ne, ca de obi­cei, un mis­ter pen­tru auto­ri­tă­ţi. Chiar dacă, la cald, nu e bine să dai sen­tinţe şi să exe­cu­ţi vino­va­ţi, toa­te indi­ci­i­le cul­pa­bi­li­zea­ză pen­tru dez­as­trul de pe Siu­tghi­ol auto­ri­tă­ţi­le sta­tu­lui care aveau în gri­jă echi­pa­jul şi eli­cop­te­rul SMURD. Cu toa­te aces­tea, mai mult ca sigur, şefii numi­ţi poli­tic ai insti­tu­ţi­i­lor care tre­bu­iau să împie­di­ce pro­du­ce­rea unei ase­me­nea tra­ge­dii vor scă­pa nepe­dep­si­ţi pen­tru negli­jenţa lor cri­mi­na­lă.

De‑a drep­tul stri­gă­tor la cer este fap­tul că cei patru oameni — pilo­tul coman­dor Petre Cor­ne­liu Căt­u­nea­nu, copi­lo­tul căpi­tan coman­dor Cla­u­diu Cră­că­nel, medi­cul Lau­ra Vizi­rea­nu şi asis­ten­ta medi­ca­lă Came­lia Har­to — au murit, efec­tiv, cu zile. De două lucruri abso­lut bana­le tre­bu­ia să fie capa­bil sta­tul pen­tru ca cei patru eroi să fi fost şi azi prin­tre noi, şi nu în sicrie: să conec­te­ze la sis­te­mul 112 ARSVOM-ul, un ser­vi­ciu de urgenţă, prin exce­lenţă şi/ sau să echi­pe­ze eli­cop­te­rul care zbu­ra dea­su­pra apei cu ves­te de sal­va­re şi cos­tu­me anti-hipo­ter­mie.

În momen­tul în care o aero­na­vă tre­ce pe dea­su­pra unei zone lacus­tre, tre­bu­ie să aibă obli­ga­to­riu ves­te de sal­va­re la bord şi echi­pa­ment spe­ci­fic de sem­na­li­za­re. Ei au spus că aveau un tra­seu Tul­cea — Con­stanţa, adi­că 90% numai pes­te ape zbu­rau. Şi nu aveau ves­te de sal­va­re la bord… Este o lege cla­ră în acest sens, pe care SMURD şi ori­ci­ne tre­bu­ia s‑o res­pec­te. Un alt ele­ment esenţi­al în acest caz este igno­ra­rea rolu­lui pe care îl putea avea ARSVOM. Dacă sis­te­mul 112 era conec­tat cu ARSVOM, aşa cum e conec­tat la mun­te cu sal­va­mon­ti­ş­tii, acei oameni tră­iau şi acum. Nava Jupi­ter era la 500 de metri de locul unde s‑a pră­bu­şit eli­cop­te­rul, la debar­ca­de­rul Nept­un, cu doi oameni în per­ma­nenţă la bord şi cu motoa­re­le por­ni­te, pen­tru că aşa îşi asi­gu­ră căl­du­ra. Dacă erau soli­ci­ta­ţi prin 112 să inter­vi­nă, în maxim 5 minu­te ajun­geau la faţa locu­lui. Cine spu­ne că nava era în con­ser­va­re, nu ştie ce vor­beş­te. Acea navă se ridi­că de pe apă numai dacă înghea­ţă lacul, în rest e acti­vă tot tim­pul şi e a unei insti­tu­ţii buge­ta­re, de stat, era obli­ga­tă să inter­vi­nă. Dacă era în con­ser­va­re, de ce a mai venit la faţa locu­lui, din pro­prie ini­ţi­a­ti­vă, după ce au văzut la tele­vi­zor ce se întâm­plă, că pe ei nu i‑a che­mat nimeni?”, a decla­rat pen­tru „Repli­ca” Dorel Con­stan­tin Ona­ca, fost direc­tor ARSVOM, cu nenu­mă­ra­te acţiuni de sal­va­re în pal­ma­res, şi con­si­li­er al preşe­din­te­lui Româ­ni­ei.

Facem pre­ci­zarea că cel care a decla­rat că nava ar fi, con­form tutu­ror date­lor, în con­ser­va­re, este chiar înte­me­ie­to­rul ser­vi­ci­u­lui SMURD, secre­ta­rul de stat în cadrul MAI, dr. Raed Ara­fat. În ace­la­şi con­text, mai adă­u­găm şi fap­tul că eli­cop­te­rul SMURD nu mai avea flo­toa­re­le din dota­rea ini­ţi­a­lă, dar, din câte se vede, nici bar­ca pne­mu­ma­ti­că spe­cia­lă, care în situ­a­ţii de genul celei de luni, la impac­tul cu apa s‑ar fi umflat auto­mat şi i‑ar fi putut menţi­ne la supra­fa­ţa apei pe cei patru mem­bri ai echi­pa­ju­lui.

Potri­vit spe­cia­li­ş­ti­lor con­sul­ta­ţi de „Repli­ca” de Con­stanţa, flo­toa­re­le din dota­rea eli­cop­te­ru­lui ar fi fost eli­mi­na­te din­tr-un motiv sim­plu, dar care a con­dus la o tra­ge­die: fără flo­toa­re apa­ra­tul de zbor a deve­nit mai uşor, iar con­su­mul de com­bus­ti­bil s‑a dimi­nu­at!

Constantinescu: Întrebaţi‑l pe Arafat unde sunt flotoarele elicopterului

Con­ti­nu­a­rea, în replicaonline.ro, Mier­curi, 17 dec.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply