INTERVIU Ilie Stepan, la 25 de ani de când a avut curajul să urce în balconul Operei din Timișoara

0
215

Dic­ta­tu­ra comu­nis­tă a fost înlo­cu­i­tă de dic­ta­tu­ra finan­ci­a­ră“.

ilie_stepan_timisoara

Ilie Ste­pan este pri­mul muzi­cian care a cân­tat două pie­se inter­zi­se în bal­co­nul Ope­rei din Timi­şoa­ra în ziua de 20 decem­brie 1989: „Hora Uni­rii“ şi „Deş­teap­tă-te, româ­ne!“. Artis­tul poves­teş­te des­pre via­ţa în Timi­şoa­ra comu­nis­tă, des­pre Revo­lu­ţia tră­i­tă pe viu şi des­pre pasiu­nea pen­tru sune­te.

Muzi­cia­nul Ilie Ste­pan, auto­rul pie­sei „Timi­şoa­ra“, imn al Revo­lu­ţi­ei, este unul din­tre cei mai res­pec­ta­ţi roc­keri ai Româ­ni­ei. Chi­ta­ris­tul este şi lide­rul tru­pei Pro Musi­ca, năs­cu­tă în anul 1973. Legen­da­ra for­ma­ţie „a intrat în ador­mi­re“ în anul 1993 şi a reve­nit pe sce­nă în luna octom­brie a aces­tui an.

Wee­kend Ade­vă­rul“:

Pe 20 decem­brie 1989, Ilie Ste­pan, cu ple­te lungi şi bar­bă, lide­rul Pro Musi­ca, şi‑a făcut apa­ri­ţia în bal­co­nul Ope­rei din Timi­şoa­ra. Nu v‑a fost tea­mă?

Ilie Ste­pan:

A fost o nebu­nie de nedes­cris în ace­le zile, în Timi­şoa­ra, care se pro­cla­ma pri­mul oraş liber de comu­nism. Oame­nii nu con­ce­peau să mai tră­i­as­că sub dic­ta­tu­ra lui Ceau­şes­cu. Deşi aces­ta nu fugi­se şi nici nu se ştia ce se va întâm­pla. La înce­put, mi-am învins ins­tinc­tul de con­ser­va­re. În noap­tea din­tre 20 şi 21, însă, m‑am temut. Eram lide­rul gru­pu­lui Pro Musi­ca. În acea sea­ră am cân­tat două pie­se inter­zi­se în bal­con, „Deş­teap­tă-te româ­ne!“ şi „Hora Uni­rii“. A fost cel mai înă­lţă­tor moment! Am luat împru­mut de la un pri­e­ten o chi­ta­ră. Încă era dic­ta­tu­ra la pute­re, însă ora­şul era liber! Dacă nu cădea Nico­lae Ceau­şes­cu, pe mine mă săl­tau pri­mul, pen­tru că în bal­con eram cel mai cunos­cut. Cu o lună îna­in­te, chiar am susţi­nut un con­cert la sala Olim­pia.

pro_musica
Cites­te mai mult: adev.ro/ngvhg6

Sâm­bă­tă, 20 decem­brie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply