Firmele vor trebui să treacă la case de marcat cu jurnal electronic, într-un an și jumătate

0
203

AGERPRES: Fir­me­le din Româ­nia vor tre­bui să înlo­cu­ias­că, într-un an și jumă­ta­te, case­le de mar­cat fis­ca­le cu role de hâr­tie cu case de mar­cat cu jur­nal elec­tro­nic, a anun­țat mier­curi, la Pala­tul Vic­to­ria, minis­trul Finan­țe­lor Publi­ce, Ioa­na-Maria Petres­cu.

ioana-maria petrescu mfp

Foto: © LIVIU SOVA/AGERPRES FLUX

Ini­ția­ti­va face par­te din­tr-un set de măsuri de redu­ce­re a eva­ziu­nii fis­ca­le pe care îl va pro­mo­va Minis­te­rul Finan­țe­lor Publi­ce /MFP/, ală­tu­ri de intro­du­ce­rea unei lote­rii fis­ca­le și de schim­bul auto­mat de infor­ma­ții între Agen­ția Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă /ANAF/ și bănci.

Româ­nia este sin­gu­ra țară din Euro­pa care încă mai uti­li­zea­ză case de mar­cat cu role de hâr­tie, în timp ce case­le de mar­cat cu jur­nal elec­tro­nic pot fi conec­ta­te la un ser­ver cen­tral, iar MFP poa­te urmări tranzac­ți­i­le și poa­te com­ba­te eva­ziu­nea pe TVA, a ară­tat minis­trul Finan­țe­lor.

În plus, a adă­u­gat Petres­cu, măsu­ra va duce la redu­ce­rea cos­tu­ri­lor pe care le au com­pa­ni­i­le cu depo­zi­ta­rea role­lor de hâr­tie, care tre­bu­ie păs­tra­te un număr de ani, cos­tu­ri­le fiind de 150 de euro pe an, pe casă de mar­cat.

Măsu­ra va fi imple­men­ta­tă pe un ori­zont de timp de un an și jumă­ta­te, fir­me­le mari urmând să adop­te case­le de mar­cat cu jur­nal elec­tro­nic într‑o peri­oa­dă de timp mai scur­tă, în timp ce IMM-uri­le vor avea mai mult timp la dis­po­zi­ție.

Mai mult, AICI.

Joi, 4 dec.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply