EXCLUSIV: Precizări de la Primărie, pentru cetățenii de la blocurile cu sobe și de la case!

0
200

gaze-blocuri-cu-sobe-case-mangala

De la publi­ca­rea celui­lalt arti­col refe­ri­tor la bran­șa­rea blo­cu­ri­lor cu sobe și a case­lor la rețea­ua de gaze natu­ra­le, am mai pri­mit de la citi­to­rii noș­tri o nouă între­ba­re:

Ce se va întam­pla cu cetă­țe­nii de la blo­cu­ri­le cu sobe și de la case, care s‑au bran­șat la gaze în ulti­me­le luni? 

Răs­pun­sul prompt și la obiect al repre­zen­tan­ți­lor Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia este urmă­to­rul:

Con­form hotă­rârii CL Man­ga­lia, loca­ta­rii blo­cu­ri­lor cu sobe care au apu­cat deja să plă­teas­că racor­da­rea la gaze, nu mai pot fi des­pă­gu­biți, întru­cât măsu­ra nu are carac­ter retroac­tiv. Toti cei­lalți vor bene­fi­cia de acest pro­iect, după cum urmea­ză: Pri­mă­ria va supor­ta cos­tu­ri­le pen­tru monta­rea con­duc­tei de gaz pe casa scă­rii, până la ulti­mul etaj al fie­că­rui bloc. Insta­la­ți­i­le inte­ri­oa­re din apar­ta­men­te revin în sar­ci­na pro­pri­e­ta­ri­lor, fără nicio legă­tu­ră cu admi­nis­tra­ția publi­că loca­lă. Loca­ta­rii vor supor­ta cos­tu­ri­le cen­tra­le­lor de apar­ta­ment și al insta­la­ți­i­lor ter­mi­ce inte­ri­oa­re, în func­ție de buge­tul dis­po­ni­bil, supra­fa­ța apar­ta­men­tu­lui si mode­lul apa­ra­tu­lui.

Ace­eași măsu­ră se apli­că și pen­tru locu­i­to­rii de la case. Hotă­rârea de Con­si­liu Local pre­ve­de decon­ta­rea taxei de bran­șa­ment pen­tru locu­i­to­rii de la case, care doresc racor­da­rea la rețea­ua de gaze. Totuși, măsu­ra nu are carac­ter retroac­tiv. Se apli­că doar celor care au depus cere­rea după data adop­tă­rii HCL. Sunt pre­ve­deri lega­le, care nu pot fi igno­ra­te. Taxa de bran­șa­ment care se va decon­ta, are o valoa­re cuprin­să între 1.500 și 2.000 de lei. Aceas­tă sumă va fi supor­ta­tă de muni­ci­pa­li­ta­te, prin redu­ce­re la pla­ta impo­zi­te­lor și taxe­lor dato­ra­te de con­tri­bu­a­bil la buge­tul local”.

MangaliaNews.ro, Vineri, 12 decem­brie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele