Aleea Teilor din Mangalia, reabilitată cu bani europeni

0
212

consiliul local mangalia-foto mangaliatv

Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia au adop­tat, mier­curi, într‑o şedinţă extra­or­di­na­ră, pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind “Moder­ni­za­rea şi ame­na­ja­rea zonei turis­ti­ce cen­tra­le în Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia”.

Pro­iec­tul urmea­ză să fie rea­li­zat din fon­duri euro­pe­ne, în cadrul Pro­gra­mu­lui Ope­ra­ţio­nal Regio­nal 2007–2013, Axa pri­o­ri­ta­ră 5 – Dezvol­ta­re dura­bi­lă şi pro­mo­va­rea turis­mu­lui, Dome­ni­ul 5.2 – Cre­a­rea, dezvol­ta­rea, moder­ni­za­rea infras­truc­tu­rii de turism pen­tru valo­ri­fi­ca­rea resur­se­lor natu­ra­le şi cre­ş­te­rii cali­tă­ţii ser­vi­ci­i­lor turis­ti­ce.

Valoa­rea pro­iec­tu­lui este de apro­xi­ma­tiv 21.5  mili­oa­ne lei, cu 2% con­tri­bu­ţia buge­tu­lui local. Con­form docu­men­ta­ţi­ei teh­ni­ce, este   vor­ba des­pre sis­te­ma­ti­za­rea Ale­ii Tei­lor, pe porţiu­nea din­tre stra­da Vasi­le Pâr­van şi Hotel Pre­si­dent.

Lucră­ri­le vor cuprin­de rea­me­na­ja­rea pava­ju­lui cu dale din gra­nit, cre­a­rea de locuri de joa­că, ame­na­ja­rea de spa­ţii verzi, moder­ni­za­rea uti­li­tă­ţi­lor publi­ce şi ame­na­ja­rea unui punct de obser­va­ţie, cu sis­tem de ilu­mi­nat şi mobi­li­er urban.

17 decem­brie 2014. Trans­mis de Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply