Ce NU trebuie să faci la vot — interdicții și pedepse în timpul procesului electoral

0
294
REGLEMENTĂRI, INTERDICȚII ȘI AMENZI ÎN TIMPUL PROCESULUI DE VOTARE. În timpul procesului electoral pot fi constatate mai multe tipuri de nereguli pentru care legislația a stabilit o serie de pedepse.

afla-ce-nu-trebuie-sa-faci-la-vot

Pre­șe­din­te­le biro­u­lui elec­to­ral al sec­ți­ei de vota­re poa­te sus­pen­da vota­rea pen­tru moti­ve teme­i­ni­ce. Dura­ta tota­lă a sus­pen­dă­ri­lor nu poa­te depăși o oră. Sus­pen­da­rea este anun­ța­tă prin afi­șa­re la ușa sediu­lui sec­ți­ei de vota­re ime­di­at ce s‑a pro­dus eve­ni­men­tul care a declan­șat sus­pen­da­rea. În tim­pul sus­pen­dă­rii, urne­le de vota­re, ștam­pi­le­le, bule­ti­ne­le de vot și cele­lal­te docu­men­te și mate­ri­a­le ale biro­u­lui elec­to­ral al sec­ți­ei de vota­re vor rămâ­ne sub pază per­ma­nen­tă. În tim­pul sus­pen­dă­rii nu poa­te pără­si sala de vota­re mai mult de jumă­ta­te din numă­rul mem­bri­lor biro­u­lui elec­to­ral al sec­ți­ei de vota­re, în ace­lași timp. Can­di­da­ții și per­soa­ne­le acre­di­ta­te care asis­tă la vota­re nu pot fi obli­ga­te să pără­seas­că sala de vota­re în acest timp.

Potri­vit legii, pre­șe­din­te­le biro­u­lui elec­to­ral al sec­ți­ei de vota­re este obli­gat să ia măsu­ri­le nece­sa­re pen­tru ca ale­ge­ri­le să decur­gă în bune con­di­ții. Atri­bu­ți­i­le aces­tu­ia se întind și în afa­ra loca­lu­lui de vota­re, în cur­tea aces­tu­ia, în intră­ri­le în cur­te, în jurul loca­lu­lui de vot, pre­cum și pe străzi și în pie­țe publi­ce, până la o dis­tan­ță de 500 m.

Pen­tru men­ți­ne­rea ordi­nii, pre­șe­din­te­le biro­u­lui elec­to­ral al sec­ți­ei de vota­re are la dis­po­zi­ție mij­loa­ce­le de ordi­ne nece­sa­re, asi­gu­ra­te de pri­mar și de pre­fect, împre­u­nă cu repre­zen­tan­ții Minis­te­ru­lui Admi­nis­tra­ți­ei și Inter­ne­lor.

În afa­ră de mem­brii biro­u­lui elec­to­ral al sec­ți­ei de vota­re, de can­di­dați și de per­soa­ne­le acre­di­ta­te, nicio altă per­soa­nă nu poa­te sta­țio­na în locu­ri­le publi­ce din zona de vota­re sau în loca­lul de vot mai mult decât tim­pul nece­sar pen­tru vota­re.

La toa­te ope­ra­țiu­ni­le elec­to­ra­le efec­tu­a­te de biro­u­ri­le elec­to­ra­le ale sec­ți­i­lor de vota­re pot asis­ta, în afa­ra mem­bri­lor aces­to­ra, per­soa­ne­le acre­di­ta­te: obser­va­to­rii interni și externi și repre­zen­tan­ții interni și externi ai mass-media.

La ieși­rea de la urne, pot efec­tua son­da­je de opi­nie insti­tu­te­le de son­da­re a opi­ni­ei publi­ce sau soci­e­tă­ți­le comer­ci­a­le ori orga­ni­za­ți­i­le negu­ver­na­men­ta­le care au în obiec­tul de acti­vi­ta­te rea­li­za­rea de son­da­je de opi­nie și care sunt acre­di­ta­te de BEC. Ope­ra­to­rii de son­daj ai aces­to­ra au acces, în baza acre­di­tă­rii insti­tu­ți­ei pen­tru care lucrea­ză, în zona de pro­tec­ție a sec­ți­ei de vota­re, fără a avea acces în inte­ri­o­rul loca­lu­lui sec­ți­ei de vota­re.

Pe dura­ta votă­rii se inter­zi­ce mem­bri­lor biro­u­ri­lor elec­to­ra­le ale sec­ți­i­lor de vota­re, per­soa­ne­lor însăr­ci­na­te cu men­ți­ne­rea ordi­nii, per­soa­ne­lor acre­di­ta­te și ope­ra­to­ri­lor de son­daj să poar­te ecu­soa­ne, insig­ne sau alte însem­ne de pro­pa­gan­dă elec­to­ra­lă.

În ziua votă­rii, între ore­le 7.00 și 21.00 sunt inter­zi­se comer­ci­a­li­za­rea și con­su­mul bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce în spa­ți­ul de pro­tec­ție al sec­ți­ei de vota­re.

Potri­vit legii, con­sti­tu­ie con­tra­ven­ții și se sanc­țio­nea­ză cu amen­dă de la 4.500 la 10.000 lei înscri­e­rea cu bună ști­in­ță a unui ale­gă­tor în mai mul­te lis­te elec­to­ra­le per­ma­nen­te, înscri­e­rea în lis­te­le elec­to­ra­le sau tabe­le­le elec­to­ra­le a unor per­soa­ne fic­ti­ve ori care nu au drept de vot, tipă­ri­rea fără drept de bule­ti­ne de vot, în vede­rea uti­li­ză­rii aces­to­ra în ziua ale­ge­rii, înmâ­na­rea bule­ti­nu­lui de vot unui ale­gă­tor care nu pre­zin­tă actul de iden­ti­ta­te ori care refu­ză să sem­ne­ze în lis­ta elec­to­ra­lă sau tabe­lul elec­to­ral în care este înscris pen­tru pri­mi­rea bule­ti­nu­lui de vot și a ștam­pi­lei cu men­țiu­nea “VOTAT”. Cu ace­eași amen­dă se sanc­țio­nea­ză nea­pli­ca­rea pe actul de iden­ti­ta­te a ștam­pi­lei cu men­țiu­nea “VOTAT” sau a tim­bru­lui auto­co­lant, după caz, pre­cum și reți­ne­rea actu­lui de iden­ti­ta­te, fără moti­ve înte­me­ia­te, de către mem­brii biro­u­lui elec­to­ral al sec­ți­ei de vota­re.

Tot cu amen­dă de la 4.500 la 10.000 lei este sanc­țio­na­tă încăl­ca­rea pre­ve­de­rii lega­le potri­vit căre­ia, cu 48 de ore îna­in­te de ziua votă­rii, este inter­zi­să pre­zen­ta­rea de son­da­je de opi­nie, tele­vo­turi sau anche­te cu con­ți­nut elec­to­ral făcu­te pe stra­dă.

Refu­zul de a se con­for­ma dis­po­zi­ți­i­lor pre­șe­din­te­lui biro­u­lui elec­to­ral al sec­ți­ei de vota­re cu pri­vi­re la asi­gu­ra­rea ordi­nii în loca­lul de vot și în împre­ju­ri­mi este sanc­țio­nat cu amen­dă de la 1.500 la 4.500 lei.

Ace­eași amen­dă este pre­vă­zu­tă de lege pen­tru con­ti­nu­a­rea pro­pa­gan­dei elec­to­ra­le după înche­ie­rea aces­te­ia, pre­cum și sfă­tu­i­rea în ziua votă­rii a ale­gă­to­ri­lor la sedi­ul sec­ți­i­lor de vota­re să vote­ze sau să nu vote­ze un anu­mit can­di­dat.

Con­ti­nu­a­rea, pe reporterntv.ro, 16.11.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply