Ziua Armatei Române va fi sărbătorită și la Colegiul Economic Mangalia

0
159

ziua-armatei-române

Cu pri­le­jul zilei de 25 octom­brie – Ziua Arma­tei Româ­ne, Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia, în cola­bo­ra­re cu Com­ple­xul Cul­tu­ral „Cal­la­tis”, orga­ni­zea­ză mier­curi, 22 octom­brie 2014, înce­pând cu ora 16.00, la Cen­trul de Docu­men­ta­re și Infor­ma­re al Cole­gi­u­lui Eco­no­mic, o acti­vi­ta­te cul­tu­ral-ști­in­ți­fi­că dedi­ca­tă cin­sti­rii osta­și­lor români care și-au dat via­ța pen­tru inde­pen­den­ța țării și uni­ta­te națio­na­lă.

Prof Ibolya NegoitaActi­vi­ta­tea a fost pre­gă­ti­tă de pro­fe­sor docu­men­ta­rist Ibo­lya Nego­i­ță, pro­fe­sor Mihai San­du și echi­pa peda­go­gi­că a Cen­tru­lui de Docu­men­ta­re și Infor­ma­re al Cole­gi­u­lui Eco­no­mic, împre­u­nă cu cercet.șt.dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, șeful Muze­u­lui „Cal­la­tis” din cadrul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral „Cal­la­tis” Man­ga­lia.

Dr Sorin Marcel ColesniucDes­pre isto­ria mili­ta­ră a popo­ru­lui român și des­pre sem­ni­fi­ca­ția zilei de 25 octom­brie va vor­bi cercet.șt.dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, după care ele­vii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic vor pre­zen­ta, în Power­Po­int, câte­va din­tre fap­te­le de vite­jie ale osta­și­lor români, deru­la­te în ulti­me­le două seco­le.

Invi­ta­tă la eve­ni­ment este și scri­i­toa­rea Save­ta Geor­ges­cu, care își va pre­zen­ta căr­ți­le apă­ru­te, în ulti­mul timp, sub pse­u­do­ni­mul Dora Ali­na Roma­ne­scu.

MangaliaNews.ro, Marți, 21 oct.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele