România start-up”. Bani de la stat pentru finanțarea ideilor de afaceri ale tinerilor

0
204

idei-afaceri-start-up

Tine­rii cu vâr­sta cuprin­să între 16 şi 25 de ani care au o idee de afa­ceri ar putea pri­mi bani de la stat pen­tru a o pune în prac­ti­că. 

Banii vor fi dis­po­ni­bili prin sche­ma de finan­ța­re pe care Minis­te­rul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne inten­țio­nea­ză să o lanse­ze luna aceas­ta, sub slo­ga­nul “Româ­nia start-up”, o sche­mă în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 150 de mili­oa­ne de euro.

Din cele 150 de mili­oa­ne de euro, doar o par­te va fi alo­ca­tă pen­tru finan­ța­rea ide­i­lor de afa­ceri ale tine­ri­lor. 

“O pri­mă eta­pă se refe­ră la pri­mul con­tact cu tine­rii, selec­ta­rea lor, o lună, o lună şi ceva de antre­pre­no­ri­at, deci clar îi pre­gă­tim pe aceas­tă zonă de antre­pre­no­ri­at, după care ei vor pro­pu­ne un plan de afa­ceri. Aces­te idei de afa­ceri vor fi selec­ta­te de către pia­ţă, va fi o comi­sie cre­a­tă din oameni din pia­ţă, deci nu oameni din admi­nis­tra­ţie. Cele mai bune idei vor fi finanţa­te cu 25.000 de euro, grant, o pri­mă idee de start-up. După un ciclu de 6–8 luni, vedem exact la cât se pre­tea­ză o idee a fi imple­men­ta­tă, eta­pa a doua con­stă în urmă­to­rul lucru: cele mai bune idei intră la a doua eta­pă de finanţa­re unde vom da de la 50 la 200.000 de euro. După care, a tre­ia eta­pă este eta­pa care se refe­ră la fel, la sele­cţia celor mai bune idei care pot adu­ce în eco­no­mie valoa­re adă­u­ga­tă impor­tan­tă pen­tru care sta­tul va sub­venţio­na par­tea de cost al finanţă­rii, adi­că un împru­mut de la o ban­că”, a expli­cat minis­trul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne, Eugen Teo­do­ro­vici, citat de mediafax.ro. 

Mai mult, AICI.  04.10.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply