Petrecere la Mangalia, de Ziua Recoltei

0
259

REPLICA: Dacă tot a pier­dut majo­ri­ta­tea în con­si­liu, pri­ma­rul Man­ga­li­ei a împă­rţit sar­ma­le pen­tru pen­sio­nari.

pensionari mangalia mamaliga cu sarmale

Pen­tru o zi, cei mai vâr­st­nici din­tre man­ga­li­oţi au lăsat aca­să dure­ri­le de spa­te, reu­ma­tis­mul sau nemulţu­mi­ri­le lega­te de pen­si­i­le prea mici, au îmbră­cat hai­ne­le de săr­bă­toa­re şi au par­ti­ci­pat, la sfârşi­tul săp­tămâ­nii tre­cu­te, la Ziua Recol­tei, aco­lo unde auto­ri­tă­ţi­le loca­le le-au pre­gă­tit o petre­ce­re pe cin­ste.

Aproa­pe 1.000 de per­soa­ne din Man­ga­lia s‑au reu­nit la Clu­bul Pen­sio­na­ri­lor din Por­tul Turis­tic pen­tru a săr­bă­tori Ziua Recol­tei. Eve­ni­men­tul s‑a bucu­rat de suc­ces prin­tre pen­sio­na­rii pre­zenţi, cu acest pri­lej aceş­tia cele­brând şi Ziua Per­soa­ne­lor Vâr­st­ni­ce.

În cadrul eve­ni­men­tu­lui, Pri­mă­ria Man­ga­lia a ofe­rit pes­te 3.600 săr­mă­lu­ţe cu mămă­li­gu­ţă, pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui, Cris­ti­an Radu, fiind şi anul aces­ta ală­tu­ri de vâr­st­ni­cii ora­şu­lui. El i‑a feli­ci­tat per­so­nal pe cei pre­zenţi la mani­fes­ta­rea care a des­chis săr­bă­to­ri­le recol­tei. „Sun­teţi ca şi părinţii mei, şi sunt bucu­ros că vă pot fi ală­tu­ri în aceas­tă zi. Aveţi tot res­pec­tul şi recu­noş­tinţa noas­tră şi vă asi­gur că veţi bene­fi­cia de tot spri­ji­nul de care aveţi nevo­ie, în con­ti­nu­a­re, din par­tea muni­ci­pa­li­tă­ţii”, a decla­rat edi­lul.

Pre­zenţa lui Cris­ti­an Radu a fost pri­mi­tă cu vese­lie de vâr­st­nici, şi asta pen­tru că au avut oca­zia să îi spu­nă păsu­ri­le. Pe lân­gă masa cu tra­di­ţio­na­le­le săr­mă­lu­ţe şi dis­cu­ţi­i­le cu pri­ma­rul, săr­bă­to­ri­ţii zilei s‑au bucu­rat de un spec­ta­col fol­cloric ofe­rit de Ansam­blul Plai de Dor din Albeşti, Gru­pul Vocal al Pen­sio­na­ri­lor din Man­ga­lia, Ansam­blul Lito­ral Man­ga­lia, Ione­la Moru­ţan şi mulţi alţii. Pe lân­gă mani­fes­tă­ri­le artis­ti­ce din Por­tul Turis­tic, cetă­ţe­nii ora­şu­lui Man­ga­lia au fost invi­ta­ţi să pro­fi­te de aces­te zile fru­moa­se de toam­nă, şi să vizi­te­ze stan­du­ri­le cu bună­tă­ţi, ofe­ri­te de cei pes­te 50 de pro­du­că­tori veni­ţi din toa­tă ţara. Săr­bă­toa­rea s‑a întins pe par­cur­sul zile­lor de vineri, sâm­bă­tă şi dumi­ni­că, cu spec­ta­co­le ofe­ri­te de for­ma­ţia Talis­man, Ravi, Ema­nu­el, ansam­blul Regal de Fol­clor şi Ansam­blul de Dans Popu­lar din Sha­bla, Bul­ga­ria.

Mai mult, în replicaonline.ro, Luni, 13 oct.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply