Nu sta acasă. Votează! Florian Colceag: Suntem cu toții pe o bombă. Prostia ne costă!

0
181

 

prof florian colceag

Ale­ge­ri­le pre­zi­den­ti­a­le sunt cele mai impor­tan­te, pen­tru că pre­se­din­te­le repre­zin­tă “omul model” al natiu­nii, cel în care ea se oglin­des­te, de ace­ea tre­bu­ie să mer­gem la vot, pen­tru a nu ne lăsa con­du­si de ori­ci­ne, ca o “tur­mă”, spu­ne pro­fe­so­rul Flo­ri­an Col­ceag, pre­șe­din­te­le IRSCA Gifted Edu­ca­tion.

“Sunt cele mai impor­tan­te ale­geri, pen­tru ca pre­se­din­te­le repre­zin­ta ‘omul model’ pe care il are o natiu­ne. Daca ai un pre­se­din­te mafi­ot, vor pro­li­fe­ra mafi­o­tii, daca ai un pre­se­din­te inte­lept, vor pro­li­fe­ra inte­lep­tii. Daca ai un om care stie sa faca ceva, el se va incon­ju­ra de oameni care stiu sa faca ceva. Este o oglin­da a natiu­nii si in pri­mul rând un fil­tru pen­tru pro­mo­va­rea unui anu­mit tip de per­so­na­li­ta­te”, a decla­rat pen­tru Ziare.com mate­ma­ti­cia­nul spe­cia­li­zat in edu­ca­tia copi­i­lor supra­do­tati, numit si “antre­no­rul de genii”.

Prof. Col­ceag recu­noas­te ca sis­te­mul elec­to­ral are defi­cien­te majo­re si totu­si ne indeam­na sa ne pre­zen­tam la vot.

“Sis­te­mul elec­to­ral e un sis­tem extrem de prost pen­tru ca nu are impor­tan­ta valoa­rea si capa­ci­ta­tea de dis­cer­na­mant a votan­tu­lui in dezvol­ta­rea de poli­tici, iar asta con­du­ce la abu­zuri, cum ar fi mani­pu­la­rea popu­la­ti­ei sau alte­le. Asta si face sa pro­li­fe­re­ze foar­te mult fra­u­da, mafi­o­tis­mul, si sa fie ale­si oameni nepo­tri­vi­ti, ei fiind de fapt repre­zen­tan­tii unor gru­puri de inte­re­se.

Or, noi votăm nis­te mana­geri, iar ei ar tre­bui sa fie cei mai capa­bili, pen­tru ca mana­ge­men­tul unei tari este cu mult mai com­plex decat mana­ge­men­tul unei fir­me. Pe de alta par­te, desi sis­te­mul este atat de prost, el func­tio­nea­za in toa­ta lumea, con­du­cand la abu­zuri si la cri­ze, dar nu exis­ta inca altul.

Teo­re­tic, mer­sul la vot este util pen­tru a‑ti spu­ne pare­rea. Daca nu votezi cu nimeni, atunci macar poti sa scrii pe har­tia res­pec­ti­va de ce nu votezi cu nimeni. Dar tu ai drep­tul sa alegi. Refu­zul drep­tu­lui de a ale­ge e cel care ne con­dam­na la a fi con­du­si ca o tur­ma de ori­ci­ne”, ne‑a decla­rat el.

“Pros­tia si rau­ta­tea ne cos­tă. Si ne cos­tă mult!“

Pe de alta par­te, prof. Col­ceag sub­li­ni­a­za fap­tul ca “ale­ge­rea nu se poa­te face cu ochii inchi­si”.

“Tre­bu­ie sa des­chi­dem ochii bine si sa inte­le­gem ca per­soa­na care va veni la Pala­tul Cotro­ceni tre­bu­ie sa repre­zin­te inte­re­sul natio­nal, in pri­mul rand, pen­tru ca el repre­zin­ta natiu­nea”, a ada­u­gat el.

Con­ti­nu­a­rea, în ziare.com, Luni, 13 oct.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply