Laureatul premiului Nobel pentru Chimie în 2014: „A fost o uşurare imensă să plec din România”!

0
275

stefan hell

Ste­fan Hell. FOTO: Sue­d­de­ut­sche.

Ste­fan W.Hell, şva­bul năs­cut în ora­şul Sân­ta­na, din judeţul Arad, lau­re­at al Nobe­lu­lui pen­tru Chi­mie, a ofe­rit un inter­viu publi­ca­ţi­ei Sued Deut­sche, în care a vor­bit şi des­pre tre­cu­tul său din Româ­nia.

Pro­fe­so­rul Ste­fan Hell, de la Insti­tu­tul „Max Plan­ck“ pen­tru Chi­mie Bio­fi­zi­că din Göt­tin­gen (Ger­ma­nia), a acor­dat un inter­viu publi­ca­ţi­ei Sued Deut­sche, în care a vor­bit şi des­pre ori­gi­ni­le sale de şvab dună­rean. Ste­fan Hell s‑a năs­cut în ora­şul Sân­ta­na, aflat la 22 de kilo­me­tri de Arad.   

Nu mă pot ima­gi­na alt­fel decât în acest con­text. Pro­vin din­tr-un oraş mic din Româ­nia. Am venit în Ger­ma­nia la 15 ani. Îna­in­te, am fost la ace­ea­şi şcoa­lă ca şi lau­re­a­ta pre­mi­u­lui Nobel pen­tru Lite­ra­tu­ră, Her­ta Mul­ler. Ea era mai mare ca mine”, a poves­tit Ste­fan Hell, care pro­vi­ne dintr‑o fami­lie de inte­lec­tu­ali. Tatăl era ingi­ner, mama a fost învă­ţă­toa­re.    Ste­fan Hell a făcut apu­cat să înveţe două semes­tre la Lice­ul “Niko­la­us Lenau” din Timi­şoa­ra, pen­tru că în 1978 a urmat emi­gra­rea în Ger­ma­nia.   

“A fost o mare eli­be­ra­re pen­tru noi. Româ­nia era o ţară comu­nis­tă în care nu putea spu­ne nimic. A fost minu­nat să tră­ieşti într‑o ţară în care lim­ba mater­nă este şi cea ofi­ci­a­lă. La noi aca­să se vor­bea în ger­ma­nă. Iar eu mă simţeam un ger­man”, a mai spus Ste­fan Hell.

Ajuns în Ger­ma­nia, la Ludwi­gsha­fen, Ste­fan Hell a ter­mi­nat lice­ul, iar în 1990 a absol­vit şi cur­su­ri­le Uni­ver­si­tă­ţii Hei­del­berg.  

Au fost câte­va gre­u­tă­ţi, să prind rădă­cini. Dar apoi mi-am dat sea­ma că în Timi­şoa­ra am fost la o şcoa­lă foar­te bună. Când am ajuns la lice­ul din Ludwi­gsha­fen, am obser­vant că toa­te cunoş­ti­inţe­le mele au fost mai avan­sa­te decât ale cole­gi­lor mei în ceea ce pri­veş­te fizi­ca, chi­mia şi bio­lo­gia”, a afir­mat Ste­fan Hell, pen­tru Sued Deut­sche.

Cites­te mai mult: adev.ro/nd5bda, Joi, 9 oct.2014.

UPDATE: Citiți și: 

http://www.ziare.com/cultura/nobel/cercetatorul-roman-laureat-al-premiului-nobel-educatia-primita-in-romania-mi-a-folosit-1326552

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply