Iorguş înclină balanţa în Consiliul Local Mangalia

0
289

iorgus-mangalia

Ale­ge­ri­le aduc, aproa­pe de fie­ca­re dată, sur­pri­ze din par­tea aleşi­lor, care fac mutări deci­si­ve pen­tru cari­e­re­le şi comu­ni­tă­ţi­le lor, iar scru­ti­nul pre­zi­denţi­al per­mi­te acest fapt şi legal. Ieri, Zan­fir Ior­guş, a decla­rat, în mod ofi­ci­al, că a tre­cut la PSD şi pro­mi­te să scoa­tă un scor foar­te bun la pre­zi­denţi­a­le, şi să pre­gă­teas­că echi­pa pen­tru ale­ge­ri­le loca­le din 2016. Fos­tul pri­mar al Man­ga­li­ei este susţi­nut în acest demers de întrea­ga echi­pă soci­al-demo­cra­tă de la nive­lul Con­stanţei. Ală­tu­ri de Ior­guş au ple­cat șase con­si­li­eri P.D.L. şi sunt aştep­ta­ţi şi alţi mem­bri demo­crat-libe­rali să intre în P.S.D.

Par­ti­dul Soci­al Demo­crat Con­stanţa a punc­tat o vic­to­rie sem­ni­fi­ca­ti­vă ieri, pen­tru muni­ci­pi­ul Man­ga­lia: fos­tul pri­mar, Zan­fir Ior­guş, a reve­nit la P.S.D. La con­fe­rinţa de pre­să desfă­şu­ra­tă, ieri, în sta­ţiu­nea Venus, Ior­guş a lăsat să se înţe­lea­gă că în for­mu­la A.C.L. nu şi‑a putut duce la înde­pli­ni­re pro­iec­te­le şi a con­clu­zio­nat prin a trans­mi­te că Man­ga­lia are nevo­ie de pro­iec­te, de bani euro­peni pe care Muni­ci­pa­li­ta­tea nu i‑a adus în cei doi ani şi jumă­ta­te de când actu­a­lul pri­mar Cris­ti­an Radu con­du­ce admi­nis­tra­ţia loca­lă.

Con­form decla­ra­ţi­i­lor, s‑au ală­tu­rat P.S.D. Man­ga­lia un număr de zece mem­bri ai P.D.L., din­tre care şase con­si­li­eri muni­ci­pali. Asta înseam­nă o majo­ri­ta­tea con­for­ta­bi­lă pen­tru P.S.D. în cadrul Con­si­li­u­lui Local Muni­ci­pal, dar şi pro­iec­te pe care lide­rii de la judeţ le aşteap­tă.

Con­cret, C.L. Man­ga­lia are urmă­toa­rea struc­tu­ră: doi­spre­ze­ce con­si­li­eri P.S.D., trei P.N.L., doi P.P.D.D., un con­si­li­er P.R.M. şi unul PC.

În ceea ce pri­veş­te noul Biro­ul Muni­ci­pal inte­ri­mar al P.S.D. din Man­ga­lia, aces­ta este for­mat din: Ior­guş Zan­fir – preşe­din­te, Sto­ica Petri­că, Bogdan Maga­nu, Emil Bod­nă­raş, Daniel Slă­ves­cu, Flo­rin Paul Folea­nu, Vasi­le Ior­ga, Lini­ca Stan – vice­preşe­dinţi, Vasi­le Mol­do­va­nu – secre­tar exe­cu­tiv, Mari­a­na Petri­că – trez­o­ri­er, Horia Con­stan­ti­ne­scu, Dănuţ Pătrâ­no­iu, Save­ta Geor­ges­cu, Vlad Urse, Lau­ra Câr­lan, Levent Beghim, Popes­cu Mari­us Lucian, Nicu­şor Mavro­din, Marin Gei­lea­nu – mem­bri.

Este o res­pon­sa­bi­li­ta­te mare pe care ne‑o asu­măm acum şi mulţu­mesc con­du­ce­rii că are încre­de­re şi ne girea­ză pe noi. De când fac poli­ti­că, am susţi­nut că este nor­mal să ne mani­fes­tăm într-un raport de decenţă, indi­fe­rent fie­ca­re la ce par­tid era. Impor­tant este să‑i con­si­de­răm pe cei­la­lţi adver­sa­rii noş­tri poli­tici şi nu duş­mani poli­tici“, a decla­rat Ior­guş care, indi­fe­rent câte intre­bări a pri­mit des­pre cau­ze­le ple­că­rii, nu a „lovit“ în niciun fost coleg din P.D.L.

Cât des­pre Man­ga­lia, pla­nu­ri­le fos­tu­lui pri­mar sunt majo­re, pri­ma ţin­tă fiind ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le, pen­tru ca, mai apoi, să încea­pă pre­gă­ti­ri­le pen­tru loca­le­le din 2016, unde nu este sigur că va can­di­da, dar dacă son­da­je­le vor ară­ta că este cel mai bine cla­sat, va face acest lucru, pen­tru care a şi pri­mit, deja, girul şefi­lor săi pe linie de par­tid.

Ior­guş va atra­ge fon­duri euro­pe­ne pen­tru Man­ga­lia

Ală­tu­ri de Ior­guş a stat vice­preşe­din­te­le P.S.D. Con­stanţa, Felix Stroe, cel care a fost preşe­din­te­le inte­ri­mar al P.S.D. Man­ga­lia şi care i‑a pre­dat atri­bu­ţi­i­le lui Zan­fir Ior­guş.

Felix Stroe a expli­cat că impor­tanţa impli­că­rii în acest pro­iect este majo­ră, mai ales că ter­me­nul pen­tru depu­ne­rea pro­iec­te­lor pen­tru obţi­ne­rea de bani de la Uniu­nea Euro­pea­nă în sesiu­nea 2014 – 2020 este 31 decem­brie 2015. Dacă Muni­ci­pa­li­ta­tea nu va adu­ce bani, pro­iec­te­le de care locu­i­to­rii au nevo­ie şi turis­mul din sudul lito­ra­lu­lui româ­nesc vor avea de sufe­rit. „Este evi­dent că aceas­tă majo­ri­ta­te va putea să lucre­ze în folo­sul cetă­ţe­ni­lor din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia şi eu mă gân­desc la fon­du­ri­le euro­pe­ne, pen­tru care tre­bu­ie majo­ri­ta­te. Vrem fon­duri euro­pe­ne în Man­ga­lia? Vrem! Să facem ceva, că expi­ră peri­oa­da la 31 decem­brie 2015“, a expli­cat vice­preşe­din­te­le P.S.D. Con­stanţa, Felix Stroe.

Con­si­li­e­rii P.S.D. vor ini­ţia pro­iec­te pen­tru dezvol­ta­rea muni­ci­pi­u­lui

Sena­to­rul Nico­lae Moga a fost şi el pre­zent la acţiu­ne, iar cole­gii de par­tid au susţi­nut că el este cel care a unit echi­pa de la Man­ga­lia. Moga este sena­to­rul Cole­gi­u­lui Uni­no­mi­nal nr. 2, care are în com­po­nenţă şi Man­ga­lia, ast­fel încât par­la­men­ta­rul soci­al-demo­crat cunoa­ş­te rea­li­ta­tea din teren.

Lucru­ri­le la Man­ga­lia n‑au mers bine. Eu sunt sena­to­rul care îi repre­zin­tă pe cetă­ţe­nii din Man­ga­lia şi sunt res­pon­sa­bil de tot ceea ce se întâm­plă. Nu ne ascun­dem după dege­te, pen­tru că pes­te tot cel care con­du­ce este Con­si­li­ul Local; putem să avem zeci de pri­mari, dar dacă aleşii locali nu ini­ţi­a­ză pro­iec­te, lucru­ri­le nu merg îna­in­te. Ăsta este şi moti­vul şi nu mai fac isto­rie cu lucru­ri­le care nu au mers bine nici­o­da­tă la Man­ga­lia, toa­te în dez­a­van­ta­jul cetă­ţe­ni­lor. Eu sunt omul uni­rii şi, în con­flic­te toa­tă lumea pier­de, iar aici cetă­ţe­nii sunt cei viza­ţi. Îmi doresc să unesc forţe­le în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia şi voi veri­fi­ca ce pro­iec­te de Con­si­liu vor ini­ţia con­si­li­e­rii de acum îna­in­te. P.S.D. şi muni­ci­pi­ul Man­ga­lia au avut o emble­mă pe vre­mea lui Ior­guş, emble­mă pe care sper s‑o reca­pe­te“, a decla­rat sena­to­rul Moga.

Pre­zi­denţi­a­le­le, pri­ma ţin­tă a P.S.D. Man­ga­lia…

Citiți con­ti­nu­a­rea în observator.ro, 07.10.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply