CSAT a decis ca Guvernul să introducă în şcoli pregătirea obligatorie privind securitatea cibernetică

0
200

Con­si­li­ul Suprem de Apă­ra­re a Ţării a decis, marţi, ca Guver­nul Româ­ni­ei să între­prin­dă demer­suri pen­tru intro­du­ce­rea în şcoli a pre­gă­ti­rii obli­ga­to­rii cu pri­vi­re la secu­ri­ta­tea spa­ţi­u­lui ciber­ne­tic şi pen­tru cre­a­rea de spe­cia­li­zări în învă­ţămân­tul uni­ver­si­tar şi post­u­ni­ver­si­tar în acest dome­niu.

Potri­vit comu­ni­ca­tu­lui de pre­să al Admi­nis­tra­ţi­ei Pre­zi­denţi­a­le, remis după şedinţa CSAT, ame­ninţă­ri­le ciber­ne­ti­ce la adre­sa secu­ri­tă­ţii naţio­na­le şi capa­bi­li­tă­ţi­le Româ­ni­ei de rea­cţie la atac ciber­ne­tic major au repre­zen­tat pen­tru Con­si­li­ul Suprem de Apă­ra­re a Ţării o temă pe ordi­nea de zi a şedinţei.

”Mem­brii CSAT au hotă­rât ca Guver­nul Româ­ni­ei să între­prin­dă demer­su­ri­le nece­sa­re urgen­tă­rii adop­tă­rii cadru­lui legi­sla­tiv în dome­ni­ul secu­ri­tă­ţii ciber­ne­ti­ce, să spri­ji­ne con­sti­tu­i­rea de enti­tă­ţi, atât în cadrul sec­to­ru­lui public, cât şi al celui pri­vat, spe­cia­li­za­te în eva­lu­a­rea secu­ri­tă­ţii infras­truc­tu­ri­lor ciber­ne­ti­ce de inte­res naţio­nal, iar insti­tu­ţi­i­le res­pon­sa­bi­le să ia măsuri pen­tru defi­ni­rea şi ope­ra­ţio­na­li­za­rea unui pro­gram des­ti­nat instru­i­rii spe­cia­li­ş­ti­lor în dome­ni­ul secu­ri­tă­ţii ciber­ne­ti­ce”, se pre­ci­zea­ză în comu­ni­cat.

Lec­tii noi pen­tru elevi

De ase­me­nea, Con­si­li­ul Suprem de Apă­ra­re a Ţării a hotă­rât ca Guver­nul Româ­ni­ei să între­prin­dă demer­suri pen­tru intro­du­ce­rea în şcoli a pre­gă­ti­rii obli­ga­to­rii cu pri­vi­re la secu­ri­ta­tea spa­ţi­u­lui ciber­ne­tic şi pen­tru cre­a­rea de spe­cia­li­zări în învă­ţămân­tul uni­ver­si­tar şi post­u­ni­ver­si­tar în dome­ni­ul secu­ri­tă­ţii ciber­ne­ti­ce.

Con­si­li­ul Suprem de Apă­ra­re a Ţării a apro­bat, tot­o­da­tă, şi măsu­ri­le de pre­ve­ni­re şi com­ba­te­re a uti­li­ză­rii inter­ne­tu­lui în sco­puri tero­ris­te, ca rezul­tat al uti­li­ză­rii spa­ţi­u­lui vir­tu­al şi a reţe­le­lor infor­ma­ti­ce de către enti­tă­ţi­le tero­ris­te şi ade­pţi ai aces­to­ra.

Mediafax.ro, 30.09.2014.

(Ima­gi­ne: Shut­ter­sto­ck).

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply