ZIUA de Constanta: Interviu online cu VALENTIN VRABIE, primarul comunei PEŞTERA

0
198

Tema: Inde­pen­denţa Con­si­li­u­lui Local PEŞTERA vs. PSD-ul Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stan­ța.

interviu online valentin vrabie-1

Con­si­li­ul Local Peş­te­ra ar putea deve­ni pri­mul con­si­liu local inde­pen­dent din Româ­nia. Din cei 13 aleşi locali, 12 sunt acum inde­pen­denţi. Ges­tul lor repre­zin­tă o for­mă de pro­test faţă de PSD Con­stanţa şi faţă de Con­si­li­ul Judeţean. Ce sem­ni­fi­ca­ţie are aceas­tă miş­ca­re pe sce­na poli­ti­că din Con­stanţa? Pot aces­te demi­sii să cre­e­ze un pre­ce­dent peri­cu­los în con­tex­tul pro­xi­mei cam­pa­nii pen­tru ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le? Ce i se reproşea­ză con­du­ce­rii PSD Con­stanţa? Dar Con­si­li­u­lui Judeţean?

Dis­cu­tăm des­pre aces­te pro­ble­me joi, de la ora 11.00, în cadrul unui inter­viu onli­ne, în direct pe www.ziuaconstanta.ro, cu Valen­tin Vra­bie, pri­ma­rul inde­pen­dent al comu­nei Peş­te­ra.

Aştep­tăm între­bă­ri­le dum­ne­a­voas­tră prin for­mu­la­rul de comen­ta­rii de la sfârşi­tul arti­co­lu­lui sau la adre­sa [email protected].

Rea­li­za­tor: Ada CODĂU.

Nota reda­cţi­ei: Pen­tru a păs­tra coe­renţa şi rele­vanţa dis­cu­ţi­ei, nu vom vali­da comen­ta­ri­i­le care nu se refe­ră la teme­le anu­nţa­te, care nu conţin între­bări sau care con­stau în ata­curi la per­soa­nă.

Între­bă­ri­le reda­cţi­ei:

interviu online valentin vrabie

Consilierii locali din Peştera au demisionat, ieri, în masă din partidele pe listele cărora au candidat. Ce anume a stat la baza acestei decizii fără precedent în judeţul Constanţa?

V.V.: Dez­a­mă­gi­rea con­si­li­e­ri­lor care au făcut cam­pa­nii elec­to­ra­le timp de şase ani de zile pen­tru PSD (pen­tru care au obţi­nut la toa­te ale­ge­ri­le pes­te 90%), iar par­ti­dul nu s‑a achi­tat de pro­mi­siu­ni­le pe care le‑a făcut prin noi cetă­ţe­ni­lor comu­nei. Prin acest gest ei refu­ză să-şi min­tă în con­ti­nu­a­re ale­gă­to­rii.

Nu mai vor să fie păpu­şi­le pe care poli­ti­cie­nii le folo­sesc în cam­pa­ni­i­le elec­to­ra­le, pen­tru a‑şi lua votul. În mod cert, până la urmă­toa­re­le ale­geri, aceşti poli­ti­cieni nu mai cal­că în loca­li­ta­te.

Ce semnificaţie au demisiile lor din PSD, respectiv PNL? Ar putea să se creeze un precedent periculos în contextul proximei campanii pentru alegerile prezidenţiale?

La cât sunt ei de indi­fe­renţi faţă de cetă­ţeni, cred că nu‑i va miş­ca în niciun fel. Dacă exem­plul comu­nei Peş­te­ra ar fi urmat şi de alte admi­nis­tra­ţii loca­le, atunci tea­ma că-şi vor pier­de sca­u­ne­le le va schim­ba com­por­ta­men­tul. Da, dacă toţi cei res­pon­sa­bili de bunăs­ta­rea cetă­ţe­ni­lor pe care‑i repre­zin­tă (pri­mari şi con­si­liri, preşe­dinţi de con­si­lii judeţe­ne şi con­si­li­eri judeţeni) ar deve­ni inde­pen­denţi. În acest caz, am da şah mat tutu­ror poli­ti­cie­ni­lor, aducându‑i în acest fel cu picioa­re­le pe pământ. Este o şan­să, ar fi păcat să o ratăm.

Odată cu demisia consilierilor locali din PSD a fost anunţată şi dizolvarea Organizaţiei Locale PSD Peştera. Ce rol avea această filială pentru „maşinăria” PSD Constanţa?

Ce face PSD-ul mai depar­te nu este trea­ba noas­tră, deşi rezul­ta­te­le obţi­nu­te de PSD Peş­te­ra în ulti­mii şase ani nu ar tre­bui să fie de nelu­at în sea­mă.

Dacă vor exista propuneri, îi veţi sfătui pe consilierii locali din comuna Peştera să se îndrepte către alte formaţiuni politice? Ce anume trebuie luat în calcul înainte de o astfel de decizie?

Mi-aş dori să rămâ­nă inde­pen­denţi, iar cola­bo­ra­rea cu par­ti­de­le poli­ti­ce să se pe lucruri con­cre­te, nu pe pro­mi­siuni. Cred că au supor­tat prea mul­te dez­a­mă­giri de la poli­ti­cieni în toţi aceşti ani.

Se vehiculează că aleşii locali din Peştera ar fi profitat, şi ei, de ordonanţa traseismului politic. Această ordonanţă este însă controversată, existând şi voci care susţin că nu e exclus ca aleşii locali care pleacă acum de la un partid la altul să-şi piardă ulterior mandatele. Consilierii locali au luat în calcul varianta pierderii mandatelor?

Bine­înţe­les! Dacă va fi cazul, ne vom ducem din nou în faţa cetă­ţe­ni­lor, cu frun­tea sus, privindu‑i în ochi şi sun­tem con­vinşi că vom obţi­ne un rezul­tat şi mai bun.

Aleşii locali din Peştera susţin că localitatea dumneavoastră nu este singura pe care CJC-ul ar trata‑o cu indiferenţă. De ce credeţi însă că alte administraţii locale din judeţ tac?

Fie­ca­re din aleşii locali decid să-şi repre­zin­te cetă­ţe­nii după cum con­si­de­ră potri­vit…

Con­ti­nu­a­rea, pe ziuaconstanta.ro,  Joi, 11 sep­tem­brie 2014.

Foto: ziuaconstanta.ro.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply