VALENTIN VRABIE — „Victor Ponta și‑a uitat promisiunile de la alegerile europarlamentare”

0
209

conferinta-pestera-valentin-vrabie

Valen­tin Vra­bie, pri­ma­rul comu­nei Peş­te­ra susţi­ne astăzi o con­fe­rinţă de pre­să. Edi­lul a decla­rat că va dez­vă­lui conţi­nu­tul unei scri­sori adre­sa­re pre­mi­e­ru­lui Vic­tor Pon­ta. Scri­soa­rea are ca temă modi­fi­că­ri­le abu­zi­ve şi inco­e­ren­te ale legi­sla­ţi­ei pri­vi­toa­re la dome­ni­ul ener­gi­ei rege­ne­ra­bi­le.
 
 „Deşi atunci când a can­di­dat din par­tea USL la ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re, actu­a­lul pre­mi­er Vic­tor Pon­ta a pro­mis, în pro­gra­mul de guver­na­re, că va pro­mo­va inves­ti­ţi­i­le pen­tru cre­ş­te­rea capa­ci­tă­ţii de pro­du­cţie a ener­gi­ei elec­tri­ce, nece­sa­ră pen­tru secu­ri­ta­tea ener­ge­ti­că a ţării, per­fe­cţio­na­rea pieţei cer­ti­fi­ca­te­lor verzi în vede­rea atra­ge­rii de capi­tal pri­vat în inves­ti­ţi­i­le din dome­ni­ul resur­se­lor rege­ne­ra­bi­le, pre­cum şi sche­me de susţi­ne­re pen­tru pro­du­ce­rea ener­gi­ei verzi, iată că astăzi, aces­te pro­mi­siuni au fost uita­te”, a decla­rat pri­ma­rul comu­nei Peş­te­ra Valen­tin Vra­bie.

„Din raţiuni pro­fe­sio­na­le am urmă­rit îndea­proa­pe măsu­ra în care Cabi­ne­tul Dum­ne­a­voas­tră a acţio­nat în vede­rea atin­ge­rii aces­tor stra­te­gii. Din nefe­ri­ci­re, nu am iden­ti­fi­cat care au fost demer­su­ri­le con­cre­te între­prin­se de către Guver­nul Româ­ni­ei, în situ­a­ţia în care aces­tea chiar au exis­tat. Rea­li­ta­tea demon­strea­ză însă că, prin măsuri legi­sla­ti­ve abu­zi­ve şi inco­e­ren­te aţi sufo­cat medi­ul de afa­ceri din dome­ni­ul eoli­an iar sta­bi­li­za­rea cadru­lui legi­sla­tiv, admi­nis­tra­tiv şi fis­cal, dar şi res­pec­ta­rea de către auto­ri­tă­ţi a pache­tu­lui de măsuri legi­sla­ti­ve adop­ta­te nu mai repre­zin­tă decât niş­te dezi­de­ra­te. Guver­nul Pon­ta se joa­că de‑a alba nea­gra cu sche­me­le de aju­tor de stat, lovind în final tot în buzu­na­rul nos­tru, al cetă­ţe­ni­lor de rând. Toa­te aces­te măsuri, arun­ca­te de‑a val­ma într‑o legi­sla­ţie hao­ti­că, au zdrun­ci­nat seri­os indus­tria noas­tră de pro­du­cţie a ener­gi­ei cura­te, care cel mai pro­ba­bil va ripos­ta în instanţă.”, se ara­tă într-un frag­ment  din scri­soa­rea adre­sa­tă pri­mu­lui-minis­tru.

Mai mult, în ziuaconstanta.ro, 23.09.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply