S‑a spart gaşca “căpuşelor” coreene de la Mangalia!

0
334

dmhi_mangalia2

Obser­va­tor de Con­stan­ța: Pes­te 30 de per­soa­ne şi fir­me sunt impli­ca­te într‑o mega eva­ziu­ne fis­ca­lă şi spă­la­re de bani, anche­ta­to­rii iden­ti­fi­când pes­te nouă mili­oa­ne de lei, bani sus­tra­şi din sis­tem, în cur­sul ani­lor 2012 şi 2013. Cei impli­ca­ţi sunt trei cetă­ţeni core­eni şi mai mulţi români, care au înfi­inţat soci­e­tă­ţi comer­ci­a­le, mul­te din­tre ele fan­to­mă, prin care desfă­şu­rau acti­vi­tă­ţi de repa­rat nave în cali­ta­te de sub­con­trac­tori în şan­ti­e­rul naval din Man­ga­lia. 

32 de per­soa­ne juri­di­ce şi fizi­ce, care au pre­ju­di­ci­at sta­tul român cu pes­te 2,2 mili­oa­ne de euro, au fost tri­mi­se în jude­ca­tă. Potri­vit pro­cu­ro­ri­lor Par­che­tu­lui de pe lân­gă Tri­bu­na­lul Con­stanţa, este vor­ba de Kim Jong Kan, cetă­ţean core­ean, Iuli­an Cran­gă, Ion Ion, David Ion, Petri­că Doru Das­că­lu, Valen­tin Cor­nea, Ste­li­an Rai­ca, Ioan Bălan, Vio­rel Damian, Mari­an Bon­ci­lă, Cris­ti­an Nicu­lae, toţi în sta­re de reţi­ne­re. De ase­me­nea, în eva­ziu­ne mai sunt impli­ca­te şi mai mul­te S.R.L.-uri din Lima­nu, Man­ga­lia, Peci­nea­ga, Agi­gea şi Bucu­reşti.

Toţi  sunt acu­za­ţi de eva­ziu­ne fis­ca­lă şi spă­la­re de bani, în cali­ta­te de autori sau com­plici. Anche­ta­to­rii au sta­blit că incul­pa­tul core­ean, lide­rul gru­pă­rii, împre­u­nă cu alţi doi cona­ţio­nali, dis­pă­ru­ţi în pre­zent, au înfi­inţat soci­e­tă­ţi comer­ci­a­le prin care desfă­şu­rau acti­vi­tă­ţi de repa­rat nave, în cali­ta­te de sub­con­trac­tori în şan­ti­e­rul naval din Man­ga­lia. În acti­vi­ta­tea infra­cţio­na­lă erau aju­ta­ţi de cei­la­lţi incul­pa­ţi, inclu­siv prin întoc­mi­rea docu­men­te­lor con­ta­bi­le ili­ci­te.

Prin folo­si­rea unor fir­me-fan­to­mă sub­con­trac­toa­re, incul­pa­ţii au bene­fi­ci­at, în mod fic­tiv, de bunuri sau ser­vi­cii, aşa încât, prin evi­denţi­e­rea în acte­le con­ta­bi­le a unor chel­tu­ieli nere­a­le, au ajuns să înre­gis­tre­ze pier­deri fis­ca­le şi, ast­fel, s‑au sus­tras de la pla­ta impo­zi­te­lor şi taxe­lor către buge­tul de stat con­so­li­dat, pro­vo­când un pre­ju­di­ciu total de cir­ca 9.341.671 de lei, afe­rent ani­lor 2012 şi 2013. În ace­la­şi dosar, a fost pus şi seches­trul asu­pra une­ia din fir­me­le impli­ca­te – S.C. Dec Equi­p­ment S.R.L. –, la sfârşi­tul lunii iunie a.c., iar în nici două săp­tămâni instanţa a res­pins ca nefon­da­tă cere­rea de ridi­ca­re a seches­tru­lui.

În urma anche­tei, au rezul­tat date potri­vit căro­ra incul­pa­ţii ar fi evi­denţi­at în acte­le con­ta­bi­le ope­ra­ţiuni comer­ci­a­le care, în cea mai mare par­te, erau fic­ti­ve, de regu­lă soci­e­tă­ţi­le comer­ci­a­le bene­fi­ci­a­re de bunuri sau ser­vi­cii fabri­când docu­men­te­le fis­ca­le, care erau, apoi, con­ta­bi­li­za­te, toa­te aces­te acţiuni fiind comi­se în sco­pul sus­tra­ge­rii de la pla­ta obli­ga­ţi­i­lor fis­ca­le. Apro­vi­zio­nă­ri­le fic­ti­ve se făceau, con­form expli­ca­ţi­lor date de către admi­nis­tra­to­rii soci­e­tă­ţi­lor bene­fi­ci­a­re, fie de la comer­ci­anţi care soseau la poar­ta şan­ti­e­ru­lui naval din Man­ga­lia, ori de la târ­gul săp­tămâ­nal din loca­li­ta­tea Gene­ral Scă­ri­şo­rea­nu, de la „pia­ţa de la ruşi“ din Man­ga­lia, din zona sta­dio­nu­lui sau din alte judeţe, în locu­ri­le res­pec­ti­ve mani­pulân­du-se can­ti­tă­ţi mari de măr­furi şi mate­ri­a­le de ordi­nul sute­lor şi mii­lor de kilo­gra­me, bucă­ţi sau litri şi greu de con­tro­lat fis­cal. Sus­pe­cţii au fost tri­mi­şi, ieri, în jude­ca­tă, iar pro­cu­ro­rul de caz a for­mu­lat şi pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă faţă de zece incul­pa­ţi per­soa­ne fizi­ce, pen­tru urmă­toa­re­le 30 de zile.

Legat de acest caz, con­du­ce­rea Şan­ti­e­ru­lui Naval Daewoo Man­ga­lia a pre­ci­zat că nici­u­nul din­tre anga­ja­ţii săi nu este impli­cat în acest dosar, fiind vor­ba strict de per­soa­ne din afa­ra D.M.H.I.

Soci­e­tă­ţi­le comer­ci­a­le impli­ca­te, potri­vit pro­cu­ro­ri­lor: 

Con­ti­nu­a­rea, în observator.ro, Joi, 25.09.2014.

Vezi și:

http://lideruldeopinie.ro/144276/evaziune-si-spalare-de-bani-la-daewoo-mangalia

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply