Ministerul Educației pregătește „Marea demanelizare” a elevilor. Cinci minute de muzică clasică – Program în școli

0
234

Cinci minute de muzica clasica

Pen­tru că exis­tă prea mult Guță și Salam, iar mulți din­tre tineri nu știu să facă dife­ren­ța din­tre muzi­că și cot­co­dă­celi pe rit­muri orien­ta­le, Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei pre­gă­teș­te marea „dema­ne­li­za­re”: Pro­iect ine­dit. Ce le pre­gă­teş­te Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei ele­vi­lor din Româ­nia.

Ele­vii vor ascul­ta cinci minu­te de muzi­că cla­si­că, prin­tr-un pro­iect naţio­nal ini­ţi­at de Radio Româ­nia Muzi­cal în cola­bo­ra­re cu Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei Naţio­na­le.

Pen­tru ca ele­vii să se fami­li­a­ri­ze­ze cu muzi­ca cla­si­că, Radio Româ­nia Muzi­cal va pune la dis­po­zi­ţia pro­fe­so­ri­lor cele mai impor­tan­te pie­se muzi­ca­le din reper­to­ri­ul româ­nesc şi uni­ver­sal.

În efor­tul nos­tru de edu­ca­re a copi­i­lor con­si­de­răm că este de dato­ria noas­tră să ieşim din stu­di­o­u­ri­le de emi­sie şi din săli­le de con­cer­te şi să mer­gem direct la ei. Este foar­te impor­tant pen­tru copii să înţe­lea­gă ceea ce ascul­tă. Doar în felul aces­ta ajung să iubeas­că muzi­ca cla­si­că. Avem nevo­ie de gene­ra­ţii cu o edu­ca­ţie diver­să, nu doar de pri­zo­ni­eri ai teh­no­lo­gi­ei”, a decla­rat Lili­a­na Stai­cu, mana­ger Radio Româ­nia Muzi­cal, potri­vit mediafax.ro.

De ase­me­nea, înce­pând cu 1 octom­brie, pe site-ul www.romania-muzical.ro vor fi dema­ra­te mai mul­te con­cur­suri. Ele­vii care vor răs­pun­de la între­bări des­pre pie­se­le muzi­ca­le puse la dis­po­zi­ţie de Radio Româ­nia Muzi­cal vor fi pre­mi­a­ţi cu CD-uri şi cărţi.

Mai mult, aici:

https://ro.stiri.yahoo.com/proiect-inedit–ce-le-preg%C4%83te%C5%9Fte-ministerul-educa%C5%A3iei-elevilor-din-rom%C3%A2nia-054041306.html?cmp=rofb

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply