Mangalia: Adio încălzirii cu sobe de teracotă!

0
280

mangalia-blocuri-cu-sobe

50 de scări de bloc din Man­ga­lia, însu­mând 1.000 de apar­ta­men­te, care sunt încă­l­zi­te cu sobe de tera­co­tă, vor fi racor­da­te, pe banii Pri­mă­ri­ei, la rețea­ua de gaze.

SISTEM NOU Racor­da­rea muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia la rețea­ua națio­na­lă de gaze natu­ra­le a adus nu doar con­di­ţii civi­li­za­te de trai, ci şi eco­no­mii în buge­tul fie­că­rei fami­lii şi în vis­ti­e­ria admi­nis­tra­ţi­ei loca­le, pen­tru că atât pre­țul de pro­duc­ție a giga­ca­lo­ri­ei, cât și cel de fac­tu­ra­re au scă­zut foar­te mult. Sute de oameni de la case și blo­curi au înce­put să-și racor­de­ze locu­in­țe­le la rețea­ua de gaze și să trea­că de la vechiul sis­tem de încă­l­zi­re cen­tra­li­za­tă la cel cu cen­tra­le de apar­ta­ment. Din nefe­ri­ci­re, nu toți locu­i­to­rii Man­ga­li­ei bene­fi­ci­a­ză de aceas­tă faci­li­ta­te, pen­tru că, din cele 11.204 apar­ta­men­te din muni­ci­piu, 1.000, situ­a­te în diver­se zone ale ora­șu­lui, nu sunt racor­da­te la sis­te­mul cen­tra­li­zat de încă­l­zi­re.

”În Man­ga­lia sunt 50 de scări de bloc, însu­mând 1.000 de apar­ta­men­te, care sunt încă­l­zi­te cu sobe de tera­co­tă. Asta pen­tru că atunci când au fost con­stru­i­te, îna­in­te de ’89, blo­cu­ri­le nu au fost pre­vă­zu­te cu rețea de încă­l­zi­re. Așa că fie­ca­re a ales solu­ția cea mai la îndemâ­nă. Adi­că, soba de tera­co­tă. Închi­pu­iți-vă că, în fie­ca­re toam­nă, oame­nii sunt nevo­iți să care sute de kilo­gra­me de lem­ne și căr­buni pen­tru a‑și încă­lzi locu­in­țe­le. Asta nu este nor­mal în seco­lul XXI. De ace­ea, tre­bu­ie să facem ceva pen­tru ca acești oameni să tră­i­as­că în con­di­ții civi­li­za­te”, a spus edi­lul Man­ga­li­ei.

AJUTOR. Pen­tru a veni în spri­ji­nul loca­ta­ri­lor celor 50 de scări de bloc, Con­si­li­ul Local Man­ga­lia au adop­tat, marţi, un pro­iect ini­ţi­at de pri­ma­rul Radu Cris­ti­an, pri­vind racor­da­rea blo­cu­ri­lor cu sobe din loca­li­ta­te la reţea­ua de gaze natu­ra­le. Ini­ţi­a­ti­va edi­lu­lui a fost vota­tă, cu un amen­dament for­mu­lat de con­si­li­e­rii PNL și PDL, însu­şit ulte­ri­or de toţi mem­brii Con­si­li­u­lui Local. Potri­vit amen­damen­tu­lui, muni­ci­pa­li­ta­tea va spri­jini şi locu­i­to­rii de la case, în vede­rea racor­dă­rii la reţea­ua de gaze natu­ra­le. În acest sens, în peri­oa­da urmă­toa­re, repre­zen­tanţii admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le vor întocmi un regu­la­ment în baza căru­ia se va acor­da acest spri­jin.

”După ce s‑a rezol­vat situ­a­ţia la blo­cu­ri­le din sis­te­mul cen­tra­li­zat de ter­mo­fi­ca­re, prin racor­da­rea cen­tra­le­lor ter­mi­ce la reţea­ua de gaze natu­ra­le şi redu­ce­rea preţu­lui giga­ca­lo­ri­ei, pri­o­ri­ta­tea a fost să‑i aju­tăm pe locu­i­to­rii blo­cu­ri­lor cu sobe şi pe cei de la case. Cu votul con­si­li­e­ri­lor, am reu­şit să adop­tăm acest pro­iect de racor­da­re a blo­cu­ri­lor cu sobe la reţea­ua de gaze. Spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei con­stă în fap­tul că vom duce con­duc­ta de gaz pe casa scă­rii, la fie­ca­re etaj. Loca­ta­rii vor supor­ta doar cos­tu­ri­le insta­la­ţi­ei inte­ri­oa­re, care ori­cum vor fi amor­ti­za­te după pri­ma iar­nă”, a expli­cat Radu Cris­ti­an.

El a mai spus că lucră­ri­le de branşa­re la blo­cu­ri­le cu sobe vor înce­pe ime­di­at ce se vor obţi­ne toa­te avi­ze­le, ast­fel încât, până la înce­pu­tul sezo­nu­lui rece, cele apro­xi­ma­tiv 500 de fami­lii care locu­iesc în aces­te blo­curi să îşi poa­tă rea­li­za insta­la­ţia inte­ri­oa­ră de încă­l­zi­re.

Con­form edi­lu­lui, pen­tru a bene­fi­cia de aju­tor, fie­ca­re aso­ci­a­ție de pro­pri­e­tari, repre­zen­tând cele 50 de scări de bloc, tre­bu­ie să depu­nă o cere­re la Pri­mă­rie.

Mai mult, în telegrafonline.ro, Joi, 18 sept.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele