LITORAL TV: Primarul comunei Peștera, Valentin Vrabie cere depolitizarea instituțiilor publice

0
204

Valentin_Vrabie_primar_Pestera

Pri­ma­rul comu­nei Peș­te­ra, Valen­tin Vra­bie invo­că fap­tul că actu­a­la cla­să poli­ti­că este com­plet deco­nec­ta­tă de la rea­li­ta­tea zil­ni­că a cetă­țe­ni­lor. În opi­nia lui, ames­te­cul poli­ti­cii în admi­nis­tra­ția publi­că jude­țea­nă și cen­tra­lă tre­bu­ie eli­mi­nat.

Pro­ble­me­le admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le nu sunt pro­ble­me poli­ti­ce, chiar dacă poli­ti­cul sta­bi­leș­te sar­cini pen­tru admi­nis­tra­ție. În toa­te dez­ba­te­ri­le poli­ti­ce din aces­te zile nu ați văzut vre­un par­tid care vrea bine­le cetă­țe­ni­lor. Ei se lup­tă care să fie stă­pâni pe mai mulți sclavi, adi­că pe pri­ma­rii și con­si­li­e­rii locali și jude­țeni care sunt cap­tivi în aces­tă lege. Nimeni nu a pro­mo­vat o idee în care să lăsăm liber­ta­tea omu­lui să deci­dă. Știu să ne alea­gă pe noi, poli­ti­cie­nii, după ce facem pen­tru ei.”  a decla­rat Valen­tin Vra­bie, pri­ma­rul comu­nei Peș­te­ra.

Mai mult, în ziuaconstanta.ro, 01.09.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply