Litoral Tv: BATE VÂNTUL, DAR DEGEABA!

0
303

eoliene pestera

Lito­ral Tv: În ulti­mii ani, par­cu­ri­le eoli­e­ne din judeţul Con­stan­ța au gene­rat un sur­plus în buge­tul comu­ni­tă­ţi­lor. Însă, din 2012, dezvol­ta­rea aces­tor par­curi a fost sto­pa­tă din cau­ze legi­sla­ti­ve, iar inves­ti­to­rii au fost nevo­iţi să-şi retra­gă pro­iec­te­le. Efec­te­le măsu­ri­lor legi­sla­ti­ve au fost resi­mţi­te şi de comu­na Peş­te­ra, aco­lo unde potenţi­a­lul indus­tri­ei eoli­e­ne nu poa­te fi fruc­ti­fi­cat la maxi­mum.

Valen­tin Vra­bie, pri­ma­rul comu­nei Peş­te­ra, cea care are în acest moment în raza teri­to­ri­a­lă 30 de tur­bi­ne, a ţinut să‑i trans­mi­tă pre­mi­e­ru­lui Vic­tor Pon­ta o scri­soa­re des­chi­să, ca un apel pen­tru deblo­ca­rea inves­ti­ţi­i­lor în dome­ni­ul eoli­an.

Noi­le regle­men­tări de tranzac­țio­na­re a ener­gi­ei elec­tri­ce au dus la blo­ca­rea unu­ia din­tre puți­ne­le sec­toa­re ale eco­no­mi­ei româ­nești. Dacă în Româ­nia nu sunt bune, de ce sunt bune în alte țări? Sau de ce alte țări se bat ca să atra­gă ase­me­nea inves­ti­ții?”, a afir­mat, cu pri­le­jul unei con­fe­rin­țe de pre­să orga­ni­za­tă azi, Valen­tin Vra­bie, pri­ma­rul comu­nei Peș­te­ra.

Exis­tă în momen­tul de faţă un inte­res pen­tru con­stru­i­rea a 2000 de tur­bi­ne eoli­e­ne în judeţul Con­stan­ța, iar pri­ma­rul Valen­tin Vra­bie con­si­de­ră că reve­ni­rea la con­di­ţi­i­le legi­sla­ti­ve ini­ţi­a­le ar faci­li­ta revi­go­ra­rea indus­tri­ei în seg­men­tul indus­tri­ei eoli­e­ne­lor.

Guver­nul Româ­ni­ei, care este cel mai în măsu­ră să nego­cie­ze pen­tru Româ­nia, ar putea să che­me la dis­cu­ții acești inves­ti­tori, să revi­nă la sche­ma de aju­tor ulte­ri­oa­ră, dar să le pro­pu­nă con­stru­i­rea aces­tor 2000 de tur­bi­ne pe teri­to­ri­ul jude­țu­lui Con­stan­ța”, a mai spus edi­lul Valen­tin Vra­bie.

Con­ti­nu­a­rea, in ziuaconstanta.ro, 24.09.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply