ÎNTREBĂRI DE LA CITITORI, pentru ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ din MANGALIA

12
724

primaria_mangalia

INTERVIU ÎN EXCLUSIVITATE, cu dom­nul ROMULUS DUMITRANA, city mana­ge­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

romulus_dumitranaAcum, la fina­lul sezo­nu­lui esti­val 2014, este momen­tul unui “stop cadru” și pe pro­ble­me­le curen­te ale comu­ni­tă­ții man­ga­li­ene. 

Pen­tru infor­ma­rea curen­tă și corec­tă a cetă­țe­ni­lor din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, am adre­sat admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le repre­zen­ta­tă de pri­mar și de Con­si­li­ul Local, câte­va între­bări pri­mi­te pe par­cur­sul ulti­me­lor luni de la citi­to­rii noș­tri, între­bări la care a avut ama­bi­li­ta­tea să răs­pun­dă dom­nul Romu­lus Dumi­tra­na, city mana­ge­rul Man­ga­li­ei.

 1. Care este Agen­da Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, în ceea ce pri­veș­te lucră­ri­le edi­li­tar-gos­po­dă­rești din luni­le urmă­toa­re, meni­te să înfru­mu­seţe­ze ora­şul şi să ridi­ce nive­lul de trai al cetă­ţe­ni­lor?

Romu­lus Dumi­tra­na: În peri­oa­da urmă­toa­re, Pri­mă­ria Man­ga­lia se va con­cen­tra pe lucrări publi­ce care vizea­ză aspec­tul ora­şu­lui, ast­fel:

- con­ti­nu­a­rea lucră­ri­lor de insta­la­re a hidranţi­lor pe spa­ţi­i­le verzi din faţa blo­cu­ri­lor. Lucră­ri­le se află în pli­nă desfă­şu­ra­re pe Şos. Con­stanţei, Stra­da T. S. Săvea­nu şi se vor dema­ra în curând şi pe stră­zi­le Alba­tros şi Sire­nei.

 Aceşti hidranţi se vor folo­si pen­tru iri­ga­rea spa­ţi­i­lor verzi, după rea­me­na­ja­rea aces­to­ra, prin plan­ta­rea de gazon, flori şi diver­se tipuri de copaci, în fun­cţie de nece­si­tă­ţi;

- con­ti­nu­a­rea lucră­ri­lor la tro­tu­a­re, pe stra­da T.S.Săveanu. După cum se ştie, atât pe stra­da res­pec­ti­vă, cât şi pe stra­da Alba­tros au fost moder­ni­za­te tro­tu­a­re­le, iar acum sunt în curs de ame­na­ja­re locu­ri­le de par­ca­re şi spa­ţi­i­le verzi. Acţiu­ni­le în teren vor con­ti­nua până la fina­li­za­rea pro­iec­tu­lui în zonă.

- în aceas­tă toam­nă vor dema­ra lucră­ri­le de rea­bi­li­ta­re a tro­tu­a­re­lor în car­ti­e­rul de case, pe stră­zi­le: Matei Basa­rab, G‑ral Boe­res­cu, G‑ral Vâr­te­jan, Horia Cloş­ca şi Cri­şan;

- tot în aceas­tă toam­nă vor înce­pe lucră­ri­le de moder­ni­za­re a Sen­su­lui Gira­to­riu, în con­for­mi­ta­te cu pro­iec­tul apro­bat de CL Man­ga­lia;

- de ase­me­nea, în fun­cţie de votul con­si­li­e­ri­lor locali, se vor ame­na­ja noi sen­suri în car­ti­e­rul de case;

- va con­ti­nua pro­iec­tul de îngro­pa­re a ghe­ne­lor de gunoi în toa­te zone­le ora­şu­lui;

- vor con­ti­nua acţiu­ni­le de plom­ba­re a gro­pi­lor din caro­sa­bil;

- se vor rea­me­na­ja, în con­ti­nu­a­re, spa­ţi­i­le verzi din faţa blo­cu­ri­lor, prin eli­mi­na­rea vege­ta­ţi­ei îmbă­trâ­ni­te sau cu aspect ine­ste­tic;

- con­ti­nuă acţiu­ni­le de strân­ge­re a câi­ni­lor fără stă­pân, pre­cum şi cam­pa­ni­i­le de ste­ri­li­za­re, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le lega­le în vigoa­re.

 1. Dacă exis­tă un Calendar al lucră­ri­lor edi­li­tar-gos­po­dă­rești, vom fi bucu­roși să‑l publi­căm, atât pe site-ul www.mangalianews.ro, cât și pe pagi­ni­le cores­pun­ză­toa­re din rețe­le­le de soci­a­li­za­re, pen­tru infor­ma­rea promp­tă a citi­to­ri­lor noș­tri.

R.D. O par­te din lucrări sunt în pli­nă desfă­şu­ra­re, res­pec­tiv în gra­fi­cul sta­bi­lit cu ADPP. Pe măsu­ră ce vor fi dema­ra­te cele­lal­te pro­iec­te edi­li­ta­re pre­vă­zu­te pen­tru aceas­tă toam­nă, vă vom anu­nţa în timp util, pen­tru infor­ma­rea promp­tă şi corec­tă a citi­to­ri­lor dvs.

Ce ne puteți spu­ne con­cret des­pre:

-        Pro­iec­tul de rea­me­na­ja­re pei­sa­gis­ti­că în Man­ga­lia și sta­țiuni;

R.D. Pe par­cur­sul aces­tui an, au avut loc o serie de dis­cu­ţii cu repre­zen­tanţii Facul­ta­ţii de Urba­nism din cadrul Uni­ver­si­tă­ţii de Arhi­tec­tu­ră din Bucu­reşti, în vede­rea ela­bo­ră­rii unui pro­iect pei­sa­gis­tic inte­grat pen­tru Man­ga­lia şi sta­ţiuni. În pre­zent au fost iden­ti­fi­ca­te o serie de solu­ţii agre­a­te de admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă, res­pec­tiv Pri­mă­rie şi Con­si­li­ul Local. În fun­cţie de pro­iec­te­le pei­sa­gis­ti­ce pe care le avem în vede­re, con­ti­nu­ăm cola­bo­ra­rea cu spe­cia­li­ş­tii în dome­niu, cu sco­pul moder­ni­ză­rii tutu­ror spa­ţi­i­lor verzi din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia.

-        Asfal­ta­rea stră­zi­lor, refa­ce­rea tro­tu­a­re­lor, pe zone și peri­oa­de;

R.D. Aşa cum v‑am infor­mat ante­ri­or, sun­tem în curs de imple­men­ta­re a unor pro­iec­te de refa­ce­re a tro­tu­a­re­lor, urmând ca în peri­oa­da urmă­toa­re să dema­răm alte acţiuni în acest sens. În pri­vinţa acţiu­ni­lor de asfal­ta­re, aces­tea sunt, de ase­me­nea, în curs de desfă­şu­ra­re, sub două aspec­te: pe de o par­te se adu­ce caro­sa­bi­lul la sta­rea ini­ţi­a­lă, în  urma săpă­tu­ri­lor pen­tru intro­du­ce­rea con­duc­tei de gaz, iar pe de altă par­te se deco­per­tea­ză asfal­tul, aco­lo unde este cazul pen­tru plom­ba­rea unor gropi.

-        Cana­li­za­rea, pe stra­da Por­tu­lui, de exem­plu?

R.D. RAJA lucrea­ză la un pro­gram de rea­bi­li­ta­re, moder­ni­za­re şi intro­du­ce­re a cana­li­ză­rii pe stră­zi­le din Man­ga­lia, cu o finanţa­re euro­pea­nă.

-        Gaze­le, la blo­cu­ri­le cu sobe? Care este sta­di­ul pre­gă­ti­ri­lor?

R.D. În aceas­tă pri­vinţă, se aşteap­tă un vot favo­ra­bil din par­tea Con­si­li­u­lui Local, pen­tru a putea dema­ra lucră­ri­le.

-        Plan­tări de pomi și gar­duri vii — Unde? Când?

R.D. În aceas­tă toam­nă, vor con­ti­nua acţiu­ni­le de cură­ţa­re a vege­ta­ţi­ei spon­ta­ne, spa­ti­i­lor verzi din faţa blo­cu­ri­lor, prin eli­mi­na­rea arbo­ri­lor îmbă­trâ­ni­ţi, a celor care dete­ri­o­rea­ză sau pot dete­ri­o­ra cana­li­zări şi diver­se con­stru­cţii din ime­di­a­ta lor apro­pi­e­re. În ace­la­şi timp, se va renu­nţa la porţiu­ni­le de gard viu, uscat, sau care inco­mo­dea­ză diver­se lucrări de moder­ni­za­re şi rea­me­na­ja­re. După monta­rea hidranţi­lor în zone­le menţio­na­te ante­ri­or, vege­ta­ţia scoa­să va fi înlo­cu­i­tă, după cură­ţa­rea şi tra­ta­rea solu­lui, în pri­mă fază, cu gazon. Ulte­ri­or, în fun­cţie de posi­bi­li­tă­ţi­le fina­ci­a­re, ame­na­jă­ri­le vor fi com­ple­ta­te cu diver­se alte plan­te orna­men­ta­le şi arbori tineri. Locu­ri­le în care vege­ta­ţia a fost înde­păr­ta­tă, nu vor rămâ­ne tere­nuri vira­ne.

-        Car­ti­e­re­le Dobro­gea 1 și Dobro­gea 2: cana­li­za­re, apă, dru­muri, ilu­mi­nat public?

R.D. Lucră­ri­le la apă şi cana­li­za­re sunt cuprin­se în pro­gra­mul RAJA de moder­ni­za­re a reţe­le­lor, cu bani euro­peni. Spe­răm ca în pri­mă­va­ră să dema­re­ze lucră­ri­le, în fun­cţie de finanţări şi pri­o­ri­tă­ţi.

 1. Care mai este situ­a­ția câi­ni­lor cu/fără stă­pân din Man­ga­lia?

R.D. Cam­pa­nia de ste­ri­li­za­re a câi­ni­lor cu stă­pân va con­ti­nua, în aceas­tă toam­nă, urmând să vă anu­nţăm când şi unde vor avea loc noi­le acţiuni, pre­cum şi cine le va orga­ni­za. De ase­me­nea, după cum bine şti­ţi, strân­ge­rea câi­ni­lor fără stă­pân este, şi ea, în pli­nă desfă­şu­ra­re.

4. Ce pro­iec­te ale admi­nis­tra­ți­ei loca­le se află în pre­gă­ti­re sau în des­fă­șu­ra­re, pen­tru atra­ge­rea de fon­duri euro­pe­ne și guver­na­men­ta­le în sco­pul dezvol­tă­rii muni­ci­pi­u­lui?

R.D. În urmă­toa­re­le zile se va sem­na con­trac­tul de finanţa­re pen­tru rea­bi­li­ta­rea fale­ze­lor Man­ga­lia-Saturn şi Jupi­ter-Nept­un. Valoa­rea tota­lă este de apro­xi­ma­tiv 9 mili­oa­ne de euro. Lucră­ri­le vor fi con­trac­ta­te în aceas­tă toam­nă, ter­me­nul de exe­cu­ţie fiind de 12 luni. Pro­iec­tul final pre­ve­de o fale­ză pie­to­na­lă moder­nă, la stan­dar­de euro­pe­ne, de la Man­ga­lia până la Olimp, fiind ast­fel prin­tre cele mai lungi fale­ze pie­to­na­le din Euro­pa, în lun­gi­me de apro­xi­ma­tiv 9 km.

5. Des­pre pro­iec­tul cen­tu­rii oco­li­toa­re a Man­ga­li­ei, ce se mai știe?

R.D. Printr‑o adre­să tri­mi­să Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, CNADNR pre­ci­za, în febru­a­rie 2014, că acest pro­iect nu a fost inclus în lis­ta pro­iec­te­lor finanţa­te prin POS‑T 2007–2013. Tot­o­da­tă, se spu­ne că pro­iec­tul ar putea fi inclus în POS‑T 2014–2020. În pre­zent aştep­tăm ghi­du­ri­le de finanţa­re pen­tru axa 2014–2020, ast­fel încât să reluăm soli­ci­tă­ri­le către CNADNR în vede­rea intro­du­ce­rii Cen­tu­rii oco­li­toa­re a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia pe lis­ta de pri­o­ri­tă­ţi a insti­tu­ţi­ei res­pec­ti­ve.

6. Dar pen­tru 2015, când MANGALIA va ani­ver­sa 20 de ani de la decla­ra­rea sa ca MUNICIPIU, ce orien­tări exis­tă la nive­lul admi­nis­tra­ți­ei loca­le?

R.D. În acest sens vom orga­ni­za o serie de eve­ni­men­te care să mar­che­ze acest moment impor­tant pen­tru comu­ni­ta­tea loca­lă din Man­ga­lia.

7. Pen­tru cre­a­rea unor noi locuri de mun­că în Man­ga­lia, care este sta­di­ul mate­ria­li­ză­rii con­tac­te­lor cu posi­bi­lii inves­ti­tori inte­re­sați de zona de sud a lito­ra­lu­lui româ­nesc?

R.D. Con­du­ce­rea Pri­mă­ri­ei a pur­tat mai mul­te dis­cu­ţii cu posi­bili inves­ti­tori, dar şi cu repre­zen­tanţii Şan­ti­e­ru­lui Naval DMHI, cu sco­pul iden­ti­fi­că­rii unor noi locuri de mun­că. În pre­zent, se fac anga­jări în cadrul Şan­ti­e­ru­lui Naval. De ase­me­nea, se vor crea noi locuri de mun­că, prin înce­pe­rea lucră­ri­lor de rea­bi­li­ta­re a fale­ze­lor.

8. Locu­in­țe prin ANL, sau loturi de teren pen­tru tine­rii din Man­ga­lia care doresc să-și con­stru­ias­că locu­in­țe?

R.D. Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a pus la dis­po­zi­ţia ANL, în baza HCLM 45/21.09.2012, un teren în supra­faţă de 8.345 mp, cu sco­pul con­stru­i­rii a 196 de locu­inţe pen­tru tineri, des­ti­na­te închi­ri­e­rii. În pri­vinţa locu­ri­lor de casă pen­tru tineri, se lucrea­ză la pro­iec­tul de iden­ti­fi­ca­re a supra­feţe­lor de teren care urmea­ză să fie atri­bu­i­te în acest sens.

9. Cen­trul pen­tru copi­ii cu pro­ble­me spe­ci­a­le din zona Man­ga­lia?

R.D. În aceas­tă pri­vinţă, exis­tă două posi­bi­li­tă­ţi: pe de o par­te, încer­căm atra­ge­rea de fon­duri euro­pe­ne pen­tru un pro­iect inte­grat des­ti­nat copi­i­lor cu nevoi spe­ci­a­le din Man­ga­lia şi loca­li­tă­ţi­le înve­ci­na­te. Pe de altă par­te, în cazul în care nu vor exis­ta fon­duri euro­pe­ne în acest sens, se va iden­ti­fi­ca un spa­ţiu al muni­ci­pa­li­tă­ţii care va fi des­ti­nat aces­tui pro­iect.

10. Dacă, în aten­ția Con­si­li­u­lui Local al muni­ci­pi­u­lui și Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia se află și înfi­in­ța­rea unui SPITAL PENTRU BOLNAVII CRONICI din zonă?

R.D. Deo­cam­da­tă nu exis­tă în pla­nu­ri­le muni­ci­pa­li­tă­ţii un ast­fel de pro­iect, însă vom lua în con­si­de­ra­re efec­tu­a­rea unor stu­dii de oport­u­ni­ta­te în acest sens, în cola­bo­ra­re cu repre­zen­tanţii Spi­ta­lu­lui muni­ci­pal Man­ga­lia.

11. Solu­ții pen­tru scă­de­rea pre­țu­ri­lor legu­me­lor și fruc­te­lor din pie­țe­le Man­ga­li­ei? De exem­plu, sola­rii ofe­ri­te de Pri­mă­rie celor care doresc să cul­ti­ve legu­me, fruc­te și flori, în par­te­ne­ri­at local, după mode­lul pro­gra­mu­lui “Să con­su­măm pro­du­se româ­nești” al Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, sau, de ce nu, rea­li­za­rea unui Com­plex de sere și sola­rii de către Con­si­li­ul Local Man­ga­lia, ali­men­tat cu gaze natu­ra­le!

R.D. O pri­mă măsu­ră pen­tru scă­de­rea preţu­ri­lor la legu­me, fruc­te, dar şi alte pro­du­se de bază con­stă în atra­ge­rea mari­lor lanţuri de super­mar­ke­turi care prac­ti­că preţuri redu­se la aces­te pro­du­se. Pe de altă par­te, Pri­mă­ria încu­ra­jea­ză micii pro­du­că­tori, prin atra­ge­rea aces­to­ra în pieţe­le agroa­li­men­ta­re din oraş şi eli­mi­na­rea inter­me­di­a­ri­lor.

12. Pen­tru IMM-uri­le din Man­ga­lia: ce înles­niri, ce solu­ții ați găsit pen­tru spri­ji­ni­rea și dezvol­ta­rea celor care cre­ea­ză noi locuri de mun­că și con­tri­bu­ie la buge­tul local;

R.D. La nive­lul CL Man­ga­lia s‑a votat un regu­la­ment al agenţi­lor eco­no­mici, prin care aceş­tia pri­mesc o serie de faci­li­tă­ţi, în fun­cţie de dimen­siu­nea afa­ce­rii pe care doresc să o ini­ţie­ze şi de numă­rul de locuri de mun­că nou-cre­a­te.

13. Con­si­li­ul Con­sul­ta­tiv Cetă­țe­nesc a înce­put să lucre­ze?

R.D. Au fost trans­mi­se invi­ta­ţii către enti­tă­ţi­le socio-pro­fe­sio­na­le apo­li­ti­ce din oraş, însă până în pre­zent nu s‑a mani­fes­tat un real inte­res pen­tru înfi­inţa­rea unui ast­fel de orga­nism cu rol con­sul­ta­tiv. Dis­cu­ţi­i­le în acest sens vor con­ti­nua în peri­oa­da urmă­toa­re.

14. Dar Con­si­li­ul Local al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, ce pro­gra­me de acti­vi­tăți are, prin comi­si­i­le de spe­cia­li­ta­te? Să nu uităm că, în con­for­mi­ta­te cu Legea Admi­nis­tra­ți­ei Publi­ce Loca­le, Art.52, ali­ne­at (4), Fie­ca­re con­si­li­er, pre­cum şi vice­pri­ma­rul sunt obli­ga­ţi să pre­zin­te un raport anu­al de acti­vi­ta­te, care va fi făcut public prin gri­ja secre­ta­ru­lui.

R.D. Mem­brii CL Man­ga­lia îşi desfă­şoa­ră acti­vi­tă­ţi­le curen­te în cadrul Comi­si­i­lor de spe­cia­li­ta­te. Fie­ca­re comi­sie ela­bo­rea­ză avi­ze pen­tru toa­te pro­iec­te­le înscri­se pe ordi­nea de zi a şedinţe­lor CL.

Redac­ția Man­ga­lia News: Mul­țu­mim dom­nu­lui Romu­lus Dumi­tra­na pen­tru par­ti­ci­pa­rea la inter­vi­ul nos­tru și aștep­tăm alte între­bări, opi­nii, suges­tii, pro­pu­neri de la cetă­țeni, refe­ri­toa­re la o nouă pro­pu­ne­re de temă pe care o lan­săm astăzi: PROIECTE PENTRU MANGALIA.

Redac­ția MangaliaNews.ro, ziar onli­ne.

Marți, 16 sep­tem­brie 2014.

E‑mail: [email protected]

Face­bo­ok: https://www.facebook.com/mangalianews.mangalianews și

https://www.facebook.com/MangaliaNews.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

12 COMENTARII

 1. Ce bine se pri­ce­pe toa­ta lumea la a vor­bi; dar, in timp ce con­du­ca­to­rii nos­tri au timp sa vor­beas­ca, pe strazi ne rupem masi­ni­le din cau­za gau­ri­lor lasa­te in asfalt de iste­tii de la Mega­con­struct; mai ales acum, dupa ploa­ia de ieri, aces­teau au “inflo­rit” mai ceva decat ciu­per­ci­le. Paman­tul arun­cat si cele cate­va pie­tre au ple­cat la plim­ba­re, lasand in loc ade­va­ra­te cap­ca­ne pen­tru masini. Con­si­der ca Man­ga­lia a deve­nit un loc numai bun pen­tru intre­ceri, sau cel putin antre­na­ment cu auto­tu­ris­me off road!

 2. Sa vina in car­ti­er, pe stra­da Geor­ge Ene­scu, pri­ma, ca sunt trei strazi. Sa vada ce mize­rie este! Vor numai taxe, dar nu fac nimic! Vor voturi!

 3. Nu mai min­ti asa! Ne-ai min­tit si pe noi si ne-ai ame­nin­tat ina­in­te de ale­geri, sa votam cu voi ca ne mer­ge mai bine, la ama­ri­ti… De unde, tot voua va mer­ge bine. Nici nu ne mai bagati in sea­ma. Tot cu ame­nin­tari umblati. Mai e putin si toa­te fir­me­le din afa­ra Man­ga­li­ei des­fa­soa­ra acti­vi­tati pe teri­to­ri­ul Man­ga­li­ei, cu tot cu mun­ci­tori, iar man­ga­li­o­tii nu au ce munci. Inte­re­sul poar­ta fesul. Ai min­tit loca­ta­rii din Man­ga­lia ca le tragi gaze in casa, pina la usa, tea­va si acum te dai lovit ca nu sunt bani in pri­ma­rie. Nu tre­bu­ia sa cum­pa­rati salu­pa la pri­ma­rie! Asta e, am luat tea­pa cind am pus stam­pi­la pe voi. Asa ne tre­bu­ie, dar mai supor­tam putin. Lasati-ne in pace si duceti-va la Con­stan­ta!

 4. D‑l pri­mar a scris in zia­rul local ca a ter­mi­nat cu spa­ti­ul ver­de pe sos. C‑tei. MINCIUNA, sos C‑tei este si pe par­tea stan­ga, si pe par­tea dreap­ta (spre gara), unde nu a facut nimic, cresc numai bala­rii.

 5. Stra­da Petru Mai­or, por­tiu­nea de la fos­ta tipo­gra­fie Cal­las pana la str.Albatros, cand va avea cana­li­za­re si apa curen­ta de la RAJA ? (Acum e tra­sa de la un vecin la altul) si, cand va fi asfal­ta­ta, sau macar pie­tru­i­ta? Si in anul de gra­tie 2014 aceas­ta stra­da este din…pamant…

 6. Dl pri­mar va salu­ta pe toti si va roa­ga ca si data vii­toa­re sa iesi­ti tot atat de multi la vot si sa votati cu el,inca nu si‑a recu­pe­rat banii inves­ti­ti in cam­pa­nie…

 7. De ce, izvo­rul de apa sul­fu­roa­sa al locu­i­to­ri­lor MANGALIEI este inchis? Si, cat timp, un om de rand cu o masi­na iefti­na, nu de lux, tre­bu­ie sa astep­te pt o locu­in­ta ANL, asta dupa ce-am astep­tat deja 11 ani?

 8. Ce se intam­pla cu spa­ti­i­le verzi din zona Roze­lor ? NIMIC, nu tu o floa­re, nu tu gazon!
  Cei care ras­pund de aceas­ta zona, unde sunt ? Poa­te nu locu­iesc in ora­sul Man­ga­lia!
  Dom­nu­le Pri­mar ar tre­bui sa veni­ti sa vedeti cum ara­ta aceas­ta zona, se apro­pie sezo­nul si ne facem de rusi­ne !

Leave a Reply