INTERVIU ONLINE CU VALENTIN VRABIE, PRIMARUL COMUNEI PEŞTERA

0
229

Joi, de la ora 11.00, inter­viu onli­ne în direct, pe www.ziuaconstanta.ro!

interviu-valentin-vrabie

Tema este — Inde­pen­denţa Con­si­li­u­lui local PEŞTERA vs. PSD-ul Con­si­li­u­lui judeţean.

Con­si­li­ul Local Peş­te­ra ar putea deve­ni pri­mul con­si­liu local inde­pen­dent din Româ­nia. Din cei 13 aleşi locali, 12 sunt acum inde­pen­denţi. Ges­tul lor repre­zin­tă o for­mă de pro­test faţă de PSD Con­stanţa şi faţă de Con­si­li­ul Judeţean. Ce sem­ni­fi­ca­ţie are aceas­tă miş­ca­re pe sce­na poli­ti­că din Con­stanţa? Pot aces­te demi­sii să cre­e­ze un pre­ce­dent peri­cu­los în con­tex­tul pro­xi­mei cam­pa­nii pen­tru ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le? Ce i se reproşea­ză con­du­ce­rii PSD Con­stanţa? Dar Con­si­li­u­lui Judeţean?

Dis­cu­tăm des­pre aces­te pro­ble­me joi, de la ora 11.00, în cadrul unui inter­viu onli­ne, în direct pe www.ziuaconstanta.ro, cu Valen­tin Vra­bie, pri­ma­rul inde­pen­dent al comu­nei Peş­te­ra.

Aştep­tăm între­bă­ri­le dum­ne­a­voas­tră prin for­mu­la­rul de comen­ta­rii de la sfârşi­tul arti­co­lu­lui sau la adre­sa [email protected].

Rea­li­za­tor: Ada CODĂU.

Nota reda­cţi­ei: Pen­tru a păs­tra coe­renţa şi rele­vanţa dis­cu­ţi­ei, nu vom vali­da comen­ta­ri­i­le care nu se refe­ră la teme­le anu­nţa­te, care nu conţin între­bări sau care con­stau în ata­curi la per­soa­nă.

Între­bă­ri­le reda­cţi­ei:

Con­si­li­e­rii locali din Peş­te­ra au demi­sio­nat, ieri, în masă din par­ti­de­le pe lis­te­le căro­ra au can­di­dat. Ce anu­me a stat la baza aces­tei deci­zii fără pre­ce­dent în judeţul Con­stanţa?

Ce sem­ni­fi­ca­ţie au demi­si­i­le lor din PSD, res­pec­tiv PNL? Ar putea să se cre­e­ze un pre­ce­dent peri­cu­los în con­tex­tul pro­xi­mei cam­pa­nii pen­tru ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le?

Oda­tă cu demi­sia con­si­li­e­ri­lor locali din PSD a fost anu­nţa­tă şi dizol­va­rea Orga­ni­za­ţi­ei Loca­le PSD Peş­te­ra. Ce rol avea aceas­tă fili­a­lă pen­tru „maşi­nă­ria” PSD Con­stanţa?

Dacă vor exis­ta pro­pu­neri, îi veţi sfă­tui pe con­si­li­e­rii locali din comu­na Peş­te­ra să se îndrep­te către alte for­ma­ţiuni poli­ti­ce? Ce anu­me tre­bu­ie luat în cal­cul îna­in­te de o ast­fel de deci­zie?

Se vehi­cu­lea­ză că aleşii locali din Peş­te­ra ar fi pro­fi­tat, şi ei, de ordo­nanţa tra­se­is­mu­lui poli­tic. Aceas­tă ordo­nanţă este însă con­tro­ver­sa­tă, exis­tând şi voci care susţin că nu e exclus ca aleşii locali care plea­că acum de la un par­tid la altul să-şi piar­dă ulte­ri­or man­da­te­le. Con­si­li­e­rii locali au luat în cal­cul vari­an­ta pier­de­rii man­da­te­lor?

Aleşii locali din Peş­te­ra susţin că loca­li­ta­tea dum­ne­a­voas­tră nu este sin­gu­ra pe care CJC-ul ar trata‑o cu indi­fe­renţă. De ce cre­deţi însă că alte admi­nis­tra­ţii loca­le din judeţ tac?

Acum, că atri­bu­ţi­i­le preşe­din­te­lui Con­si­li­u­lui Judeţean au fost pre­lu­a­te, şi printr‑o hotă­râre de CJC, de vice­preşe­din­te­le Cris­ti­nel Dra­go­mir, vă aştep­ta­ţi ca Peş­te­ra să fie tra­ta­tă alt­fel de ce mai impor­tan­tă insti­tu­ţie din judeţ?

Ce pla­nuri aveţi pen­tru ale­ge­ri­le loca­le din 2016?

Sunt oameni în poli­ti­că şi în admi­nis­tra­ţie care pre­văd sfârşi­tul „epo­cii” Nicu­şor Con­stan­ti­ne­scu. Ce păre­re aveţi?

Cum cre­deţi că se va deru­la cam­pa­nia pen­tru ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le? Ce aştep­tări aveţi?

Pe cine veţi susţi­ne, dum­ne­a­voas­tră şi echi­pa dum­ne­a­voas­tră, în cur­sa pen­tru Cotro­ceni?

Mai mult: ziuaconstanta.ro, 10 sep­tem­brie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply