Evaziune fiscală şi spălare de bani. Şantierul Daewoo Mangalia, vaca de muls pentru o mână de angajaţi, prin metoda „suveică”

0
448

dmhi_mangalia

REPLICA: Acti­vi­ta­tea infra­cţio­na­lă a mai mul­tor per­soa­ne, între care şi anga­ja­ţi ai Şan­ti­e­ru­lui Daewoo Man­ga­lia, a fost pro­ba­tă de către pro­cu­ro­rii Par­che­tu­lui de pe lân­gă Tri­bu­na­lul Con­stanţa, în cola­bo­ra­re cu poli­ţi­ş­tii din cadrul IGPF şi jan­dar­mii, ceea ce a ieşit la ive­a­lă fiind un pre­ju­di­ciu adus sta­tu­lui de apro­xi­ma­tiv 2,5 mili­oa­ne de euro.

Meca­nis­mul folo­sit de indi­vizi este ace­la tip „suvei­că”. 10 per­soa­ne au fost pro­pu­se spre ares­ta­re şi 32 tri­mi­se în jude­ca­tă pen­tru eva­ziu­ne fis­ca­lă şi spă­la­re de bani. Tre­bu­ie să pre­ci­zăm că majo­ri­ta­tea per­soa­ne­lor şi a fir­me­lor tri­mi­se în jude­ca­tă în acest dosar au făcut obiec­tul mai mul­tor arti­co­le din „Repli­ca”, prin care dez­vă­lu­iam moda­li­tă­ţi­le prin care pes­te 100 de sub­con­trac­tori au căpu­şat DMHI de‑a lun­gul tim­pu­lui.

Anche­ta pro­cu­ro­ru­lui de caz, Teo­dor Niţă, a fost una labo­ri­oa­să, însă a scos la supra­fa­ţă o eva­ziu­ne fis­ca­lă de apro­xi­ma­tiv 2,5 mili­oa­ne de euro. La mij­loc ar fi vor­ba de mai mulţi core­eni care, prin inter­pu­şi români, ar fi pre­ju­di­ci­at sta­tul român, fiind vor­ba de meca­nis­mul denu­mit „suvei­că”. Mai exact, evi­denţi­e­rea de chel­tu­ieli nere­a­lă sau cu fir­me fan­to­mă, după care banii ajung în ban­că şi apoi intră în buzu­nar. Ca ata­re, aceş­tia înre­gis­trau lucrări la supra­preţ, banii intrân­du-le în buzu­nar. Care bani? Ai Şan­ti­e­ru­lui Daewoo Man­ga­lia.

Prin­tre indi­vizi, aşa cum era menţio­nat mai sus, sunt şi anga­ja­ţi ai Daewoo Man­ga­lia, con­trac­tori. Pro­cu­ro­rul de caz a instru­men­tat acti­vi­ta­tea afe­ren­tă pe ulti­mii 2 ani, sta­bi­lin­du-se că în ulti­me­le 7 luni, aces­te „acţiuni” erau des­tul de frec­ven­te. Însă, potri­vit infor­ma­ţi­i­lor noas­tre, indi­vi­zii aveau aces­te „înde­le­t­ni­ciri” de mai mulţi ani. 10 per­soa­ne au fost pro­pu­se spre ares­ta­re şi 32 tri­mi­se în jude­ca­tă pen­tru eva­ziu­ne fis­ca­lă şi spă­la­re de bani.

Anche­ta a fost efec­tu­a­tă de către pro­cu­ro­rul Teo­dor Niţă, în cola­bo­ra­re cu IGPF şi Jan­dar­me­ria. „Ofi­ţeri spe­cia­li­za­ţi ai Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră, în cola­bo­ra­re cu poli­ţi­şti de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă, cu spri­ji­nul de spe­cia­li­ta­te al Depar­ta­men­tu­lui de Infor­ma­ţii şi Pro­te­cţie Inter­nă, sub coor­do­na­rea unui pro­cu­ror din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Tri­bu­na­lul Con­stanţa, au fina­li­zat cer­ce­tă­ri­le într-un dosar de eva­ziu­ne fis­ca­lă şi spă­la­re de bani, în care sunt incul­pa­te 32 de per­soa­ne juri­di­ce şi fizi­ce care au pre­ju­di­ci­at sta­tul roman cu pes­te 2,2 mili­oa­ne de euro.

În cur­sul zilei de marţi, 23.09.2014, în judeţul Con­stanţa, au fost puse în apli­ca­re mai mul­te man­da­te de adu­ce­re şi, în urma audi­e­ri­lor, pe nume­le a 10 per­soa­ne, cetă­ţeni români şi core­eni, au fost emi­se ordo­nanţe de reţi­ne­re pen­tru 24 de ore, urmând ca în cur­sul zilei de astăzi cei în cau­ză să fie pre­zen­ta­ţi instanţei, cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă.

Din cer­ce­tă­ri­le efec­tu­a­te de poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ru­lui de caz, a rezul­tat că mai mulţi cetă­ţeni români şi core­eni au înfi­inţat fir­me “fan­to­mă” prin care sub­con­trac­tau lucrări de con­stru­cţii nave şi, ulte­ri­or, prin emi­te­rea unor docu­men­te fic­ti­ve, au pre­ju­di­ci­at buge­tul sta­tu­lui cu pes­te 9,5 mili­oa­ne lei, prin elu­da­rea legi­sla­ţi­ei fis­ca­le”, au spus repre­zen­tanţii Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră.

Cer­ce­tă­ri­le con­ti­nuă în vede­rea depis­tă­rii tutu­ror per­soa­ne­lor impli­ca­te şi sta­bi­li­rii între­gii acti­vi­tă­ţi infra­cţio­na­le. De menţio­nat că, în cur­sul zilei de ieri, instanţa a decis ca per­soa­ne­le reţi­nu­te să fie cer­ce­ta­te în liber­ta­te, însă Par­che­tul are posi­bi­li­ta­tea să ata­ce hotă­rârea Tri­bu­na­lu­lui Con­stanţa.

Cine sunt indivizii, despre ce societăţi e vorba şi ce spun procurorii

Tri­mi­şi în jude­ca­tă au fost per­soa­ne­le fizi­ce Kim Jong Kan, cetă­ţean core­ean, Cran­gă Iuli­an, Ion Ion, David Ion, Das­că­lu Petri­că Doru, Cor­nea Valen­tin, Rai­ca Ste­li­an, Bălan Ioan, Damian Vio­rel, Bon­ci­lă Mari­an, Nicu­lae Cris­ti­an, cetă­ţeni români, toţi în sta­re de reţi­ne­re, pre­cum şi incul­pa­te­le per­soa­ne juri­di­ce SC Con­fi­denţi­al Con­sul­ting SRL Man­ga­lia, SC Dec Equi­p­ment SRL Man­ga­lia, SC Korom Indus­tri­al Ser­vi­ces SRL Agi­gea, SC Korom Hat­ch Covers SRL Agi­gea, SC Gil Nav SRL Man­ga­lia, SC Korom Mar­king SRL Lima­nu, SC Weld­ma­ri­os Nav SRL Man­ga­lia, SC Ship Nav Mari­ne SRL Bucu­reşti, SC Rokom Nav­ship SRL Lima­nu, SC Vision Cor­po­ra­tion SRL Man­ga­lia, SC Mirushi­p­nav SRL Man­ga­lia, SC Kig Nav Ship SRL Man­ga­lia, SC Arca Shi­p­nav SRL Man­ga­lia, SC Ancor­ship SRL Man­ga­lia, SC Naval Ste­lyan­dra SRL Man­ga­lia, SC Nico­la Shi­pping SRL Man­ga­lia, SC Damy Navy SRL Man­ga­lia, SC Mari­os Shi­pping SRL Peci­nea­ga şi SC Mashi­ka Nav SRL Man­ga­lia, care sunt cer­ce­ta­ţi pen­tru săvârşi­rea infra­cţiu­ni­lor de eva­ziu­ne fis­ca­lă şi spă­la­re de bani, în cali­ta­te de autori sau com­plici…

Con­ti­nu­a­rea, în replicaonline.ro, Joi, 25.09.2014.

Vezi și:

http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/perchezitii-in-santierul-naval-mangalia-oficial-despre-retinerea-cetatenilor-coreeni-suspectati-de-evaziune-512939.html

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele